Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Itäisen bu­le­var­di­kau­pun­gin itäosan suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman karttakuva suunnittelualueesta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Itäisen bulevarsikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteisiin. Kiitämme mielipiteen jättämiselle myönnetystä lisäajasta ja ehdotamme muutamia parannuksia suunnitteluperiaatteisiin.

Lähetämme myös edellisen mielipiteemme uudelleen, koska nyt nähtävillä olevat suunnitteluperiaatteet eivät kiinnitä huomiota niittyjen arvokkaisiin hyönteisiin ja niiden elinympäristöihin. Edellisessä mielipiteessämme olemme käsitelleet kattavammin hyönteisiä: https://www.sll.fi/helsinki/2022/06/07/mielipide-itaisen-bulevardikaupungin-itaosan-suunnitteluperiaatteista/

Hyönteislajisto tulee huomioida suunnitteluperiaatteissa

Aiempien hyönteistietojen lisäksi suunnitteluperiaatteissa tulee huomioida viime kesänä ELY-keskuksen toimeksiannosta Linnavuorenpuistossa ja Uussillanpuistossa tehty uusi pistiäiskartoitus (liite 1). Juho Paukkusen tekemässä kartoituksessa löytyi useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä pistiäislajeja, mm. useita erittäin uhanalaisia idänperhoshukkia ja vyökiertomehiläisiä, sekä Suomelle uutena sirosorjoampiainen. Raporttiin on rajattu kaksi aluetta, jotka vähintään tulee säilyttää, jotta harvinaisten lajien kannat voivat säilyä. Parasta olisi kartoittajan näkemyksen mukaan säilyttää  Linnavuorenpuiston nyt olemassa oleva niittyalue kokonaisuudessaan. Tuemme tätä asiantuntijanäkemystä.

Suunnittelualueen laajentaminen on kannatettavaa

Pidämme hyvänä suunnittelualueen laajentamista luonnoksesta niin, että tärkeimmät niittyalueet Uussillanpuisto ja Linnavuorenpuisto ovat mukana kokonaisina ja alueeseen sisältyy myös muuta niittyverkostoa. Se helpottaa verkoston säilyttämistä alueen kaavoituksessa.

Lisää puustoisia ja metsäisiä yhteyksiä

Nyt aluerajauksessa on enemmän pieniä metsiköitä, joihin kuuluu myös METSO-metsiä sekä paikallisia metsäverkostoyhteyksiä. Niitä yhdistämällä on mahdollista vahvistaa eritasoisia metsäverkostoyhteyksiä asemakaavoja tehtäessä. Hyvä, että tämä mainitaan suunnitteluperiaatteissa.

Myönteistä kehitystä luonnoksesta on myös kolmen nykyisen ekologisen yhteyden vahvistaminen. Ne kulkevat suurinpiirtein pohjois-eteläsuunnassa Itäväylän yli. Näin yhteydet Viikki–Kivikko-vihersormen sekä Broändan ja Mustavuoren välillä vahvistuvat. Itäväylän vihreään, parhaimmillaan katupuita sisältävään ylitykseen tulee kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa. VISTRA:n (Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkosto) ajatus Itäväylän ylittävästä vihersillasta kannattaa sisällyttää suunnitteluperiaatteisiin, koska Itäväylän leventämisestä saattaa tulla este joidenkin lajien kohdalla.

Uudet Itäväylän yli suunnitellut viher- ja virkistysyhteydet tulee toteuttaa puustoisina ja muutenkin vaalia niillä monipuolista kasvillisuutta ja pensaistoa.

Tärkeitä metsä- ja niitty-yhteyksiä ei saa heikentää

Metsä- ja niittyverkostoa ei saa kaventaa Bredbackan alkuvaiheessa olevassa kaavahankkeessa ja Linnavuorenpuistoon kaavoitetun siirtolapuutarha-alueella kohdalla. Bredbackassa on vielä kaikki mahdollisuudet säilyttää uhanalaiset lehdot ja metsäverkostoyhteys. Siirtolapuutarhan tontti on melko tuoreen kartoituksen mukaan uhanalaisten ja silmälläpidettävien hyönteisten elinympäristöä. Vaadimme vanhan kaavan arvioimista uudelleen niin, että niittyalueen tärkeät elinympäristöt säilyvät.

Arvokas metsä säilytettävä Smedbackan ympäristössä

Itäväylän ja Mellunmäentien risteyksen itäpuolella sijaitseva metsäalue on säilytettävä virkistysmetsänä. Metsäalueen kalliometsä ja tuore kangasmetsä ovat I-luokan METSO-metsiä ja C5-hoitoluokan arvometsiä, ja niiden puusto on kartoitusten mukaan suunnittelualueen vanhimpia. Pikaraitiotie, joka vanhoissa suunnitelmissa halkaisee kyseisen metsän, on siirrettävä kiertämään metsäalue.

Helsingissä 12.1.2024

Antti Halkka

varapuheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry