Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Itämerenkadun ja Lepakonaukion toimitilojen asemakaavan muutoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Itämerenkadun ja Lepakonaukion toimitilojen asemakaavaehdotukseen ja kaava-aineistoon.

Koska kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto hyväksyi lintuturvallisen rakentamisen ohjeet 1.2.2024, kaavaehdotuksessa on kiinnitettävä paremmin huomiota lintuturvallisuuteen rakennusten kohdalla. Lintuturvallisen rakentamisen ohjeet korostavat kaavoitusta yhtenä keinona lintujen suojelussa.

Kaavaehdotusta varten Sitowisellä teetetty lintuturvallisuusselvitys valmistui jo reilu vuosi sitten 16.1.2023. Se tuo esiin lintujen muuttoreittejä ja eri lajien riskejä törmätä korkeisiin rakennuksiin kaava-alueella, mutta tarjoaa ratkaisuja suppeammin kuin uudet lintuturvallisen rakentamisen ohjeet.

Kaavaehdotukseen liittyvän kaavakartan merkintää lintuturvallisuudesta on tiukennettava ja täsmennettävä. Kaavaselostus kaipaa niin ikään tarkempaa kuvausta lintuturvallisuuden toimista.

Lintuturvallisuutta lisäävä kaavamerkintä voisi sisältää esimerkiksi seuraavat määräykset:

Kaikki julkisivun lasipinnat ikkunat mukaan lukien on kuvioitava tai käytettävä kaihtimia tai muita rakenteita niin, että kaikkien lintulajien törmääminen estetään mahdollisimman tehokkaasti. Ikkunoita, viherkattojen lasikaiteita ja muita lasituksia ei sijoiteta siten, että muodostuu esteetön näkymä rakennuksen läpi. Julkisivujen valaistus tulee rajoittaa maantasokerrokseen ja suunnata alas. Sisävalaistus suunnataan sisäänpäin.

Huomautamme vielä, että lintujen törmäysriski on suurin, kun ikkunat heijastavat puustoa ja muuta luontoa. Lintukadon vähentäminen on siksi huomioitava kaikessa rakentamisessa.

Helsingin kaupungilla on nyt hyvä tilaisuus tehdä ensimmäinen asemakaava, jossa lintuturvallisuus huomioidaan kunnianhimoisesti tuoreiden ohjeiden mukaan. Tärkeää on myös sen seuranta. Esitämme Itämerenkadun ja Lepakonaukion toimitilojen asemakaavasta ja alueen rakennuksista todellisen lintuturvallisen rakentamisen pilottikohdetta.

Lisätietoa:

Lisäksi pidämme massiivisen korkeaa rakentamista Lapinlahden puiston ja hautausmaa-alueen viereen ongelmallisena. Jo kauemmas KA Fagerholmin entiselle aukiolle rakennettu talo näkyy selvästi puistoon. Nyt ehdotetut rakennukset olisivat hallitsevia sekä näkymässä että varjostusvaikuksiltaan. Esitämme asian päättämisen siirtämistä, kunnes näkymä- ja varjostusvaikutus nimenomaan puiston suuntaan on selvitetty ja on mukana päätöksenteko-aineistossa.

Asemakaavan uusiminen tarjoaisi mahdollisuuden satamatunnelin sijoittamiseen Lepakon alueen pohjoisosaan. Esitämme, että satamatunnelille tutkitaan asemakaavassa vaihtoehtoa ns. Ilmarisen tontilla.

Helsingissä 22.3.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry