Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Keski-Viikin kaavarungosta

Kuvakaappaus kaavarunkoluonnoksesta.

Lähetimme yhdessä Tringan kanssa 27.11.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Keski-Viikin kaavarunkoa:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet 

Seuraavan kokouksenne esityslistalla on Keski-Viikin kaavarunko. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry ovat aiemmin antaneet mielipiteensä Keski-Viikin kaavarunkoluonnoksesta. Koska nyt esityslistalla oleva kaavarunko ei ole muuttunut luonnoksesta, vetoamme teihin, että huomioitte arvokkaan lintualueen päätöksessänne.

Kaavarungon keskeinen ongelma on Vanhankaupunginlahden kansainvälisesti tärkeään IBA-lintualuekokonaisuuteen kuuluville pelloille suunniteltu mittava lisärakentaminen. Tähän saakka rakentamiselta säilyneiden peltoalueiden säilyttäminen peltoina tulevaisuudessa myös Taka-Viikissä on välttämätöntä, jotta arvokkaan lintualueen yhtenäisyys ja linnustoarvot saadaan turvattua. Lisärakentamisen muodostaman uhan ohella suunnitelman mukaisen 7000 uuden asukkaan myötä voimistuva virkistyskäyttöpaine uhkaa Vanhankaupunginlahden linnustoarvoja.

Kaavarunkoa tulee muuttaa siten, että asuntopainotteiset korttelialueet 7 ja 8 Viikintien, Tilanhoitajankaaren ja nk. Eko-Viikin välisellä peltoalueella jätetään rakentamatta ja osoitetaan kokonaisuudessaan viheralueeksi aluemerkinnän 35 kuvauksen mukaisesti. Samoin tulee menetellä Tilanhoitajankaaren länsipuolisen korttelialueen 6 kohdalla, eikä Viikintien eteläpuolelle ei tule osoittaa mitään lisärakentamista.

Suunnittelualueen kaikki pellot kuuluvat Vanhankaupunginlahden IBA-aluekokonaisuuteen. Pellot ovat merkittävää muutonaikaista ruokailu- ja levähdysaluetta, joka kerää muuttokausina runsaasti mm. hanhia, kottaraisia, rastaita ja kahlaajia. Lisärakentaminen IBA-alueelle pirstoo vääjäämättä aluekokonaisuuden ekologista yhtenäisyyttä ja rajoittaa merkittävästi vähintään seuraavien Natura-alueen perustelajien suojelua: ruisrääkkä (pesivä), ruskosuohaukka (pesivä), suokukko (levähtävä) sekä valkoposkihanhi (levähtävä), kapustarinta (levähtävä), heinä- ja jänkäkurppa (levähtävät) sekä lapinkirvinen (levähtävä).

Linnustoystävälliseen rakentamiseen ja viherrakenteiden kehittämiseen liittyvät ratkaisut ovat kaavarungossa kiitettäviä, mutta haluamme muistuttaa, että nämä keinot eivät riitä kompensoimaan tai minimoimaan voimakkaan lisärakentamisen ja lisääntyvän virkistyskäytön aiheuttamien paineiden aiheuttamia haittoja linnustolle ja tärkeille lintualueille. 

Lisätietoa löydätte aiemmista mielipiteistämme:

Helsingissä 27.11.2023

Aleksi Mikola

puheenjohtaja, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry