Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Keski-Viikin kaa­va­run­ko­luon­nok­ses­ta

Kuvakaappaus kaavarunkoluonnoksesta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut kaavarungon luonnokseen, sen selostukseen ja muuhun aineistoon. Koska oas-vaiheessa esitelty kaavarungon idealuonnos oli hyvin samanlainen kuin nyt esillä oleva luonnos, niistä antamamme mielipiteet ovat hyvin samankaltaisia.

Olemme tyytyväisiä, että Viikintien eteläpuolisille pelloille ei esitetä rakentamista. Emme kuitenkaan voi hyväksyä kaavarungossa esitettyä Viikintien eteläpuolelle sijoittuvaa asunto- ja liikerakennusten aluetta Gardenian eteläpuolelle japanilaisen puiston alueelle ja asuinaluetta Hakalantien kaakkoispuolelle metsäiselle yliopistotoimintojen alueelle, koska ne kuuluvat tärkeään lintualueeseen. Peltoalueen laajuutta on jo nakerrettu aiemmalla rakentamisella. Viikintien pohjoispuolella rakentamiselle merkityn alueen laajuus ja tehokkuus haittaisivat merkittävästi toteutuessaan tärkeän lintualueen lajistoa sekä muuttavien lintujen ruokailua ja levähtämistä. Siksi sielläkään ei tule rakentaa suunnitellussa laajudessa pelloille.

Raide-Jokeriin liittyy se iso ongelma, että sen reunat rakennetaan tiiviisti huomioimatta luontoalueiden merkitystä. Tämä korostuu Keski-Viikissä, jossa reitin kummallakin puolella sijaitsee monin tavoin merkittävää IBA- ja FINIBA-lintualuetta.

Kaavarunkojen tekeminen on kokemuksemme mukaan ongelmallista. Kaavarungot nähdään yleensä kaavaluonnoksen kaltaisena. Ne ovat monesti ohjanneet liikaa suunnittelua ja päätöksentekoa sekä latistaneet todellista vuorovaikutusta ja siinä tapahtuvaa yhteistä ideointia.

Keski-Viikin kaavarungon luonnos ei avaa oas-vaihetta tarkemmin Helsingin yliopiston suunnitelmia yliopistotoimintojen alueella. Olemme kuitenkin ymmärtäneet keskustelussa kaavasuunnittelijan kanssa, ettei yliopistolla itse asiassa ole suunnitelmia alueiden kehittämiseen. Moni taho on kuitenkin huolestunut yliopiston maatilan säilymisestä Viikissä lehmineen, laitumineen ja peltoineen. Sama koskee koekasvihuoneita ja tutkimusaloja. Mielestämme niiden sijainti lähellä kaupunkilaisia, kouluja ja päiväkoteja on yhä merkittävämpää nykyisten ympäristökriisien aikana. Olisi hienoa, jos yliopisto avaisi toimintaansa Viikissä nykyistä enemmän ja ottaisi alueen asukkaat ja koululaiset mukaan toimintansa kehittämiseen.

Vihersormi mukaan tarkasteluun

Suunnitelma-aluetta olisi tärkeää laajentaa itään Viikki–Kivikko-vihersormen metsiin Viikintien kummallakin puolella, koska näin pystyttäisiin tarkastelemaan lintualueiden, muun lajiston ja vihersormen säilymistä kokonaisuudessaan Raide-Jokerin ympärillä.

Huomautamme kaavarungon selostuksen harhaanjohtavasta viittauksesta, joka koskee Viikki–Kivikko-vihersormen leveyttä kaavarungon itäpuolella. Selostus näkee sen jopa 800 m leveäksi. Yleiskaava 2016 kuitenkin peittää pikseleillä metsäalueet Viikintien kummallakin puolella. Yleiskaavan kaventama vihersormi kulkisi näin pellolla muutamia satoja metrejä leveänä. Tällä olisi suuri vaikutus lintuihin ja metsälajeihin. Esimerkiksi se, miten eri lajit tulevat siirtymään vihersormessa Raide-Jokerin liikenteen alkaessa, on jäänyt lähes kokonaan huomiotta. Raideympäristön leveä kivilouhepinta hidastaa eläinten liikkumista raidealueella, jossa niiden pitäisi pystyä etenemään nopeasti pois tiuhaan liikennöivän pikaratikan edestä. Raiteiden rinnalla kulkevan Viikintien lisääntyvä autoliikenne pahentaa tilannetta. Vihersormeen tarvitaan eläinten liikkumisen soveltuva vihersilta nykyisen kevyenliikenteen sillan tilalle.

Suunnitelma-alueen rajaus sisältää alueita, joihin voi mielestämme hyvin keskittää tehokasta rakentamista kuten Lahdenväylän reuna ja sen lähiympäristö. Mukana on kuitenkin myös runsaasti alueita, joiden luontoarvot tulee turvata kaavoituksen keinoilla toisin kuin nyt ehdotetaan. Niitä ovat ennen muuta nykyiset pellot Viikintien pohjoispuolella mukaan lukien yliopiston koetilan pellot Tilanhoitajankaaren länsipuolella. Rakentamiseen ehdotettujen metsäalueiden luontoarvot tulee kartoittaa jatkosuunnittelussa.

Tavoitteena luontoarvojen säilyminen ja lintuystävälliset rakentamisperiaatteet

Kaavarunkoluonnoksen esittämä rakentaminen ja merkittävät asukastavoitteet sekä niistä seuraava virkistyskäytön lisääntyminen eivät voi olla köyhdyttämättä suunnittelualueen luontoa ja sen ulkopuolella olevia luonnonsuojelu- ja Natura2000-alueita sekä kansainvälisesti ja Suomen tasolla tärkeitä lintualueita. Viikin luontoalueiden kiihtyvä kuluminen ja luontoon kohdistuva häiriö kasvavat entisestään peltoalueilla, rannoilla ja lähimmissä metsissä Viikki–Kivikko-vihersormessa. Tähän on syytä varautua jo Keski-Viikin suunnittelussa. Asukastavoittetta on syytä vähentää reippaasti.

Viikki ja Vanhankaupunginlahti ovat arvokkain osa Raide-Jokerin reitillä olevaa luontoa. Viikintien pohjoispuolella sijaitsevilla pelloilla on raporttien sekä saamiemme havaintotietojen mukaan levähtänyt viime vuosina suuri määrä muuttolintuja, suokukot (CR) mukaan lukien. Myös yliopiston koetilan pellot kuuluvat näihin levähdyspaikkoihin. Tämän takia Viikintien pohjoispuolelle ei tule rakentaa suunnitellussa laajuudessa. Rakennettaviksi suunnitelluista alueista tulee poistaa vähintään numero 8, joka sijaitsee Eko-Viikin eteläpuolella.

Linnuille tärkeät puustoiset ja pensaikkoiset peltojen reunat on syytä säilyttää. Kaavarungon itäpuolella, alueen 8 vieressä sijaitsevasta metsäsaarekkeesta pellolla ei tule tehdä pihojen jatketta ja puistoa, vaan se on säilytettävä luonnontilaisena. Metsäsaarekkeet ovat tärkeitä laululintulajistolle. Peltoja ei tule liioin muuttaa puistomaisiksi eikä ulkoiluteitä tule lisätä. On ongelmallista, mikäli linnustolle tärkeät alueet otetaan aktiiviseen virkistyskäyttöön. Kysymys on olennainen lintujen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta, ovathan linnut vähenemässä dramaattisesti, mutta myös Keski-Viikin vetovoimaisuuden vuoksi. Alueen vetovoima perustuu juuri luontoon, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja ekologisuuteen.

Jos yliopisto on luopumassa koeviljelyksistään Tilanhoitajankaaren länsipuolella, viljelyalueet on liitettävä idealuonnoksessa esitettyyn viheryhteyteen monimuotoisina, lintuystävällisinä niittyinä tai vastaavina.

Luonnoksessa kuvailtuja lintuystävällisiä kaavoituksen, luonnonhoidon ja maankäytön ratkaisuja on kerättävä ja kehitettävä lisää kaavarunkoa ja myöhempiä asemakaavoja varten. Lisäksi suunnittelualueelle on laadittava lintuystävällisen rakentamisen periaatteet, mukaan lukien rakennukset, puistot, pihat, valaistus ja kadut sekä niiden toteutusohjelma. Esimerkiksi korkea rakentaminen ei sovellu lintujen muuttoreiteille. Lintujen törmääminen lasipintoihin tulee estää soveltuvin ratkaisuin. Julkisivuihin on syytä rakentaa pesien rakentamiseen sopivia koloja esimerkiksi siihen tarkoitetuilla julkisivutiilillä. Kulunohjausta tulee harkita lintujen häirinnän estämiseksi, kun virkistyskäyttö lisääntyy. Keski-Viikki voi tarjota näistä keinoista kokemuksia kaupunkisuunnittelun tulevaisuutta ajatellen. Olennaisinta on kuitenkin huomioida lintujen tarpeeksi laajojen luontaisten elinympäristöjen ja levähdysalueiden tarve, luontaisen kasvillisuuteen määrä ja rakenne sekä ruokailu- ja pesintämahdollisuuksien kaltaiset ydinasiat.

Suunnitelma Viikinojan monipuolisesta kunnostuksesta lähemmäs luonnonpuroa on kiitettävä. Kannustamme luomaan ekologisina yhteyksinä toimivat, leveät, puustoiset ja pensaikkoiset reuna-alueet Viikinojan kummallekin puolelle. Näin saataisiin kompensoitua edes jossain määrin Raide-Jokerin ympäriltä Viikissä kaadettua arvokasta lintumetsää.

Helsingissä 15.9.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry