Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Valitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen päätöksestä olla asettamatta Helsingin kaupungin ka­dun­ra­ken­nus­töil­le kiireellistä toi­men­pi­de­kiel­toa

Kuva Stansvikinkallion katutyömaa-alueelta: Aki Eerikäinen

Valitimme 23.10.2023 Stansvikin kyläyhdistyksen kanssa Helsingin hallinto-oikeuteen Uudenmaan ELY-keskuksen toiminnasta Stansvikinkallion kadunrakennustöitä koskevan hallintopakkoasian käsittelyssä:

Helsingin hallinto-oikeudelle

Asia: Valitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä olla asettamatta Helsingin kaupungin kadunrakennustöille kiireellistä toimenpidekieltoa

Asia koskee seuraavia Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdenkadun itäpuolen katusuunnitelmia (HKI tiedote, liite 1):

 • Varisluodonkatu 31997/3–4
 • Pitkäluodonkadun 31800/1
 • Stansvikinkallionpolku 31797/1
 • Stansvikinkallionkatu 31795/1
 • Kaivoskallionpolku 31798/1
 • Stansvikinrantakatu 31801/1) (

jäljempänä myös katusuunnitelmat (katusuunnitelma liite 2-7).

Kiireellisyys

Toimenpiteet ovat jo alkaneet ja jatkuvat Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan viikolla 43 todennäköisesti tiistaina 24.10.2023 tai jo maanantaina 23.10.2023. (projektijohtaja Lasse Mustonen, Helsingin sanomat 21.10.2023, liite 8).

Hakijat

Stansvikin kyläyhdistys ry (jälj. myös SKY) ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (jälj. myös Helsy)

Hakijat ovat Luonnonsuojelulain 128 §:ssä tarkoitettuja rekisteröityjä yhdistyksiä, jolla on oikeus saattaa Luonnonsuojelulain, Vesilain ja Metsälain vastainen menettely, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Vastaaja, Toimenpiteen kohde

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin myös ELY) sekäHelsingin kaupunki (jälj. myös Helsinki)

Vaatimukset

SKY ja Helsy vaativat, että Helsingin hallinto-oikeus

 • kumoaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen keskus tosiasiallisesti tekemän päätöksen olla asettamatta toimenpidekieltoa. Päätös käy ilmi Helsingin sanomien artikkelista (liite 8), jossa lakimies Laukka ilmoittaa ELYn tekevän päätöksen vasta joulukuussa. ELY ei ole vastannut hakijoiden yhteydenottoihin, jotta tehty päätös saataisiin kirjallisesti. Kaupunki on ilmoittanut jatkavansa katujen rakentamista viikolla 43 todennäköisesti 24.10.2023 tai jo tänään 23.10.2023.
 • asettaa katusuunnitelmien toteutukselle toimenpidekiellon, kunnes Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen keskus on ratkaissut vireillä olevan hallintopakkohakemuksen.

Välitön puuttuminen Helsingin kaupungin meneillään olevaan toimintaan on välttämätöntä viranomaistoiminan hitauden ja kaupungin toimien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Alueella erityisiä luonnonsuojelulain sekä vesilain suoraan suojelemia ympäristöarvoja, joita katusuunnitelman toimeenpano uhkaa eikä kaupunginvaltuuston pyytämää metsäselvitystä ole tehty vieläkään. Alueella aloitetaan puiden kaataminen ja räjäytystyöt aivan näinä päivinä.

Perustelut

Stansvikin kyläyhdistys ry sekä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry toimittivat Stansvikinkalliota koskevan hallintopakkohakemuksen ja toimenpidekieltovaatimuksen Uudenmaan ELY-keskukselle perjantaina 6.10.2023 (liite 1).

Katuhankealue on osa Stansvikinkallion asemakaavan metsäaluetta, jonka kaupungin valtuusto on päättänyt uudelleenarvioida. Uudelleenarviointi on edelleen kesken eikä metsäluonnon arvoja ole vielä arvioitu. Helsingin kaupunginvaltuusto ei 2.3.2022 hyväksynyt rakenta-misen aloittamista vaan Stansvikinkallion asemakaavan uudelleen arviointi tuli tehdä koko metsäluonnon arvojen kannalta.

Hallintopakkohakemuksen jättämistä seuranneen kahden viikon aikana ELY valvontaviranomaisena ei ole antanut päätöstä toimenpidekiellosta. Tämän seurauksena Helsingin kaupunki on jatkanut katusuunnitelman toimeenpanoa aloittamalla katujen rakentamisen Pitkäluodonkadun itäpäässä 19.10.2023 tekemällä katupohjaa ja poistamalla kallioalueelta maakerrokset.

Lisäksi Kaivoskallionpolun ja Stansvikinkallionkadun alueella on tehty 16-17.10.2023 maaperäkairauksia (kuvat liite 9). Toimenpiteen käynnistäminen on saatettu ELY-keskuksessa asiaa hoitavan lakimies Tomi Laukalle s-postilla 18.10.2023 (lite 10). Hakemusta on täydennetty ja korjattu 20.10.2023 (liite 11).

ELYn lakimies Tomi Laukka on Helsingin sanomien haastattelussa (liite 8) ELYn tekevän päätöksen todennäköisesti joulukuun alkupuolella. Tällöin metsä on jo kaadettu ja kalliot louhittu. Tosiasiallisesti siis päätös siitä, ettei toimenpidekieltoa aseteta, on tehty, mutta siitä ei anneta kirjallista päätöstä, vaikka hakemus on vaadittu kiireellisesti käsiteltäväksi. Samaisessa haastattelussa Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski ilmoitti, ettei se jää vapaaehtoisesti odottaman ELYn ratkaisuja. Näyttää siltä, että laissa säädetyt oikeusturvakeinot ovat tehottomia.

Välitön toimenpidekielto tarvitaan estämään erityisten luontoarvojen tuhoutuminen. Kaupunki ei ole hakenut eikä saanut poikkeuslupia luonnonsuojelulailla rauhoitetun kasvin rauhoituksesta poikkeamiseen eikä luontodirektiivin tiukan suojelun piirissä olevien eläinlajien elinympäristön heikentämiseen tai hävittämiseen.

Jos katusuunnitelman toimeenpanon sallitaan jatkuvan, on seurauksena hallintopakkohakemuksien muuttuminen merkityksettömiksi. EU:n perusoikeuskirjan mukaan oikeussuojan tulee olla olemassa ja sen tulee olla myös tehokas, todellinen.

Stansvikin kyläyhdistys ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry vaativat, että Helsingin hallinto-oikeus kieltää Helsingin kaupunkia jatkamasta katusuunnitelman toteuttamista Stansvikinkallion alueella, kunnes hallintopakkohakemukseen on annettu päätös.

Toimenpidekiellon tulee koskea koko luonnontilaista aluetta. Alueen ranta-, metsä- ja kallioalueilla esiintyy erityisiä ympäristöarvoja, jotka on esitetty hallintopakkohakemuksessa ja johon viittaamme tässä yhteydessä (hallintopakkohakemus, liite 1). Jos alueen ympäristön sallitaan tuhoutua ennen kuin valvontaviranomainen on tutkinut hallintopakkohakemuksen, ympäristöarvot eivät ole palautettavissa, mikäli viranomainen tai tuomioistuin toteaa ympäristön hävittämisen lainvastaiseksi.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2023

Marjo Huuskonen
puheenjohtaja, Stansvikin kyläyhdistys ry

Maija Wilskman
varapuheenjohtaja, Stansvikin kyläyhdistys ry

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Liitteet

 1. Helsingin kaupungin tiedote
 2. Pitkäluodonkatu 31800/1
 3. Varisluodonkatu 31997/3–4
 4. Stansvikinrantakatu 31801/1
 5. Stansvikinkallionpolku 31797/1
 6. Stansvikinkallionkatu 31795/1
 7. Kaivoskallionpolku 31798/1
 8. Helsingin sanomat, Taistelu öljysataman kainalosta 21.10.2023
 9. Kuvat toimenpiteen aloituksesta
 10. sähköposti 18.10.2023
 11. Hakemuksen täydennys 20.10.2023
 12. Hakemus ELYlle 6.10.2023