Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toi­min­na­na­loit­ta­mis­lu­pa,Kemijärvi, uu­del­leen­kuu­lu­tus

Muistutus  Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toiminnanaloittamislupa,Kemijärvi, uudelleenkuulutus Dnro PSAVI/2468/2017

 

Toimittamallaan täydennyksellä Boreal Bioref Oy hakee vesilain mukaista valmistelulupaa suunnitellun biojalostamon alueella olevan Hiidenlammen täyttämiseksi sekä laitoksen vedenottorakenteiden sekä jäteveden- ja jäähdytysvedenpurkurakenteiden rakentamiseen maa- ja ranta-alueelle sekä rakenteiden sijoittamiseen Kemijärven vesistön pohjaan.

Tässä Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mielipide aloittamislupaan liittyen:

Vesilain valmistelevien töiden aloittamislupa – Lupaa ei voida myöntää
Rakennustöillä olisi merkittäviä tai peruuttamattomia vaikutuksia, joiden vuoksi aloittamislupaa ei voida myöntää. Töillä olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia mm. rakentamisen vaikutuksesta ja lammen hävittämisestä johtuen.

Lammen hävittäminen
Lammen hävittäminen hävittäisi lähteen tai lähteitä sen rannalta. Hakemuksessa sanotaan, että luonnontilaisin osa on lähdepuro. Lampea ei luonnollisesti voida hävittää ennen kuin lähteiden hävittämisen lupa olisi lainvoimainen.
Ennallistamistoimet eivät tuottaisi vastaavaa lampea, vaan ainoastaan tekoaltaan, jonka rakenteissa on mahdollisesti hyödynnetty jätemaita.

Vesi- ja ympäristölain lupakäsittelyt, Weser-päätös
Toiminnan vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisia vaikutuksia ei ole käsitelty asianmukaisesti. Vesilain lupaa ei siten voi myöntää.
Vesilain lupaa ei voida myöntää, koska hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta ei ole tietoa. On syytä epäillä, että hanke ei tulisi menestymään johtuen tarvittavasta ympäristönsuojelusta, kilpailusta ja suhdanteista. Myöskään hankkeen haitoista ja korvauksista ei ole asiallista tietoa ja selvitystä. Siten
vesilain intressivertailuun ei ole edellytyksiä.

Finnpulpin selluhanke on KHOn käsittelyssä ja on todennäköistä, että tulos vaikuttaisi lupaharkintaan. Hankkeessa on merkittäviä ongelmia mm. yksittäin luvanvaraisten AOX-aineiden, ravinteiden ja kiintoaineen, suolojen, haitallisten kemikaalien ja uuttoaineiden, raskasmetallien, ilmapäästöjen, lämpöpäästön sekä yhteisvaikutusten johdosta.
Hanke johtaisi vesistön tilan heikentämiseen, mikä on EUn vesipuitedirektiivin vastaista Weser-päätöksen ja Suomen KHOn vallitsevan oikeuskäytännön mukaan tulkittuna. Asiaa käsitellään KHOssa ja PSAVIn on syytä perehtyä siihen. Jotta hanke voisi saada lainvoimaisen luvan, tulee lähtökohtana olla, että vesistön tilaa ei heikennetä.
https://www.sll.fi/kuopio/2019/03/13/finnpulp-oy-vastaselitys-korkeimmalle-hallinto-oikeudelle/

Aloittamislupia ei voida myöntää johtuen sellutehtaan vaikutuksista
Sellutehtaan vaikutukset yksin ovat niin merkittäviä, että aloittamislupia voida myöntää. Näitä ei voinut myöntää myöskään merkittävästi suuremmalle Finnpulpin sellutehtaalle.

PSAVIn oma lupakäytäntö
PSAVI ei myöntänyt aloittamislupia vastaaville töille Soklin kaivoshankkeen yhteydessä. Ei ole laillista perustetta, miksi asia eroaisi Soklin lupa-asiasta. Asiasta voisi tulla vaikutelma, että on pyrkimys suosia toiminnanharjoittajaa kansallisuudesta tai muusta syystä johtuen.

Vakuudet
Vakuudella ei saada luonnollista lampea, vaan jätteistä tehty tekoallas, jonka vesistä voisi olla haitallisia vaikutuksia.
Vakuudet tulee olla myös muiden maarakennustöiden vaikutusten ennallistamiseen.

Rakennustöiden tarkkailu
Alueella olisi erittäin merkittäviä maa- ja vesirakennustöitä, joilla olisi merkittäviä vesistövaikutuksia, joiden tarkkailua ei ole suunniteltu, eikä esitetty tai ne ovat hyvin puutteelliset.

 

 

 

SLL Lapin piirin puolesta

 

toiminnanjohtaja Anna Bagge puheenjohtaja Seppo Aikio