Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois
Meri- ja puromaisemakuva Ramsinniementie kahdeksantoista alueelta.
Ramsinniementie 18:n ranta-aluetta. Kuva: Matti Lipponen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) antaa LUONTOTEKO-kunniamaininnan Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätökselle palauttaa Ramsinniementie 18 kaavasuunnitelma uudelleen valmisteltavaksi, koska alueen luontoarvoja ei ole kunnolla kartoitettu.

Ramsinniementie 18:aan, joka sijaitsee Pikku Kortlahden rannassa Meri-Rastilan eteläosassa, suunnitellaan asuinrakentamista. Alueen pääosa on tällä hetkellä yksityisomistuksessa olevaa luonnontilaisen kaltaista monipuolista vanhaa metsää ja siihen liittyvää kaunista merenrantaa ja huvilatonttia. Kaavaehdotuksessa luontoalueelle esitettiin kerrostalokorttelia. Helsy ehdotti, että rakentamissuunnitelmista luovutaan ja alue merkitään asemakaavassa lähivirkistysalueeksi ja purouoman ympäristö luo-merkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa päätöksessään Helsingin uuden strategian kirjaukseen siitä, että kaupungin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Kirjauksen toteuttaminen edellyttäisi lautakunnan mukaan riittäviä tietoja kaavoituksen kohteena olevien alueiden luontoarvoista. Lautakunta päätti palauttaa kaavan valmisteluun luontokartoituksen suorittamiseksi joko METSO-inventoinnilla tai muulla tarkoituksenmukaisella luontoarvojen kartoituksella. Kaava-alueen metsää ei ole tarkemmin kartoitettu, ja sen välittömästä läheisyydestä löytyy arvokkaita metsäluonnon monimuotoisuuskohteita, jotka on luokiteltu METSO-kriteeriluokkaan I.

Näin kaupunkiympäristölautakunta äänesti

Kaupunkiympäristölautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 9–4.

Uudelleen valmisteluun palauttamista kannattivat:
 • Anni Sinnemäki (Vihr.)
 • Silja Borgarsdottir Sandelin (RKP)
 • Mia Haglund (Vas.)
 • Eveliina Heinäluoma (SDP)
 • Otso Kivekäs (Vihr.)
 • Sami Kuusela (SDP)
 • Tuomas Nevanlinna (Vas.)
 • Amanda Pasanen (Vihr.)
 • Mika Raatikainen (PS).
Palauttamista vastaan äänestivät:
 • Tarik Ahsanullah (Kok.)
 • Atte Kaleva (Kok.)
 • Risto Rautava (Kok.)
 • Laura Rissanen (Kok.).

Millainen alue kyseessä?

Ramsinniementie 18 on metsäinen luontoalue, joka on keskeinen solmukohta osana ekologista yhteyttä Meri-Rastilan metsästä ja Ramsinniemeltä rantavyöhykettä pitkin kohti Ison Kallahden puistoa ja Kallahdenniemeä (ks. sijainti Google Mapsissa). Alueella on muun muassa upea Ramsinkannaksenpuro, jonka ekologinen tila on kaupungin ympäristöpalvelujen tutkija Katja Pellikan tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan todettu erinomaiseksi. Puron yläjuoksun yhteydessä pienen villiintyneen pelto- tai niittyalueen vieressä on myös luontotyypiltään tuore keskiravinteinen lehtoalue. Lehto on METSO-inventoinnissa osoitettu arvokkaimpaan I-luokkaan. Puroselvityksen mukaan purouoman siirtäminen, jota kaavaesityksessä rakentamisen vuoksi ehdotetaan, tuhoaisi lehtoalueen kokonaan.

Heti alueen länsipuolella ja edelleen purouoman vaikutuspiirissä kapean Ramsinniementien toisella puolella sijaitsee luontotietojärjestelmässä huomattavan arvokkaana mainittu niin ikään I-luokan METSO-kuvio: Ramsinkannaksen lehto. Pääosa Ramsinkannaksen lehdosta on mukana myös nykyisen luonnonsuojelualueohjelman mukaisessa tulevassa Meri-Rastilan metsän ja muinaisrantakivikon luonnonsuojelualueessa.

Ekologiset yhteydet uhattuna, jos rakentaminen toteutuisi

Merkittävä osa kaavassa rakennettavaksi ehdotetusta alueesta on koko Vuosaarta koskevan lahokaviosammalselvityksen mukaan tämän erittäin uhanalaisen sammaleen elinympäristöä. Sen laaja esiintyminen kertoo myös yleisemmin kohdealueen metsän huomattavista luontoarvoista.

Kaava-alueen luontoarvot ja niiden kytkeytyneisyys on syytä nähdä Meri-Rastilan eteläosien luontoalueiden jo nykyisellään useissa kohdin heikentyneiden verkostojen kontekstissa. Suunnittelualueen metsäinen luonto on keskeinen solmukohta osana ekologista yhteyttä Meri-Rastilan metsästä ja Ramsinniemeltä rantavyöhykettä pitkin kohti Ison Kallahden puistoa ja Kallahdenniemeä.

Meri-Rastilan etelärantaa myötäilevän viheryhteys on nyt erityisen tärkeä, koska toinen pohjoisempi Valkkusuonkujan luoteispuolella kulkenut kapea viheryhteys itään on rakentamisen seurauksena tosiasiallisesti jo katkennut uusien rivitalojen noustua metsän paikalle.

Lisätietoa

 • Lue lisää Helsyn vaikuttamistyöstä (Ramsinniementie 18 osalta) täältä.
 • Lue kaupunkiympäristölautakunnan kohdetta koskevasta päätöksestä täältä.