Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Oulunkyläntien ympäristön ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Oulunkyläntien ympäristön asemakaavaehdotukseen. Pyydämme kohteliaimmin ottamaan huomioon seuraavat näkökulmat asemakaavaehdotuksessa, vaikka muistutuksemme saapuukin hieman myöhässä.

Suunnitelmissa ei vieläkään huomioida kunnolla Kirkkoherrantien etelä- ja pohjoispuolelta paikallistettua liito-oravan ydinaluetta (ks. https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/194646/). Kirkkoherrantien pohjoispuolinen metsä varttuneine haapoineen tarjoaa liito-oravalle hyvän elinympäristön, jota ei tule pirstoa. Kaavaehdotuksessa yleisten rakennusten korttelialue sivuaa suoraan ydinaluetta, jättäen jäljelle hyvin kapean metsäalueen. Tämä vähentää liito-oravien ruokailumahdollisuuksia ja tulevia pesimä- ja lepomahdollisuuksia sekä lisää lajiin kohdistuvia häiriöitä. Kortteli tulee poistaa.

Vuorovaikutusraportissa nostetaan esiin ekologisten yhteyksien säilyttäminen, mikä sinänsä on hyvä asia, mutta ei ole hyväksyttävää pirstoa ja heikentää itse ydinalueiden ajallista ja laadullista säilyvyyttä. Maexmontaninpuiston eteläosan metsikkö on lehtomainen sekametsä, jonka haavat ovat tärkeitä liito-oraville sekä monille muille metsälajeille. Kaava-alueella oleva, kehitettäväksi aiottu osa Maexmontaninpuistosta on toteutettava mahdollisimman paljon olemassa olevaa luontoa säästäen ja sen monimuotoisuutta lisäten.

Luonto- ja lajikadon ollessa Suomessakin kriittisellä tasolla, metsiin rakentaminen ylipäänsä ei ole hyväksyttävää tai kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Lopuksi haluamme vielä tuoda esiin huolemme rakentamisesta nykyisen viheralueen päälle heti Oulunkyläntien länsipuolella. Esimerkiksi pysäköintipaikkojen kortteliin suunniteltu viherkatto ja köynnösseinä eivät korvaa menetettyä puustoa.

Helsingissä 14.6.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry