Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Viikinrannan−Lahdenväylän osay­leis­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnoksen aineistoihin. Kiitämme saamastamme lisäajasta ja lausumme mielipiteenämme seuraavaa.

Säynäslahti

Säynäslahden osa-alueella rakennukset, pihat ja urheilualueet tulee erottaa luonnonsuojelualueista (mm. Natura-alue) toimivalla ja riittävän leveällä suoja-alueella. Nyt suoja-alue on vain noin 20 metriä leveä. Sitä tulee leventää huomattavasti, ja suoja-alueeksi tulee istuttaa leveälle alueelle luontaista puulajistoa. Samalla tulee huolehtia, ettei haitallisia vieraslajeja leviä maa-aineksen siemenpankista ja uusista istutuksista luonnonsuojelualueille. Lisäksi Säynäslahden osa-alue on syytä aidata jotenkin ja suunnitella kulunohjausta jo kaavoitusvaiheessa niin, etteivät ulkoilijat ja koirat pääse vapaasti kulkemaan Natura-alueelle. Säynäslahden ja koko osayleiskaavan-alueella tarvitaan runsaasti lähimetsiä ja muita lähiviheralueita asukkaiden virkistysalueiksi. Ilman niitä luonnonsuojelualueet – Natura mukaan lukien – muuttuvat ulkoilumaastoksi, minkä seurauksena niiden luontoarvot köyhtyvät.

Katarina Stenbockin katu

Katarina Stenbockin kadun osa-alueella Margareta Leijonhufvudin puistossa ja sen ympäristössä viheryhteyttä ei saa katkaista rakentamisella. Aiottu rakentaminen metsän ja uhanalaistenkin lehtometsätyyppien päälle ei ole hyväksyttävää luontokadon tai Helsingin omien strategioidenkaan valossa. Sen sijaan alueellista metsä- ja puustoista yhteyttä Kumpulan ja Annalan metsäalueiden sekä Veräjämäen luonnonsuojelualueen välillä tulee parantaa konkreettisilla toimilla. Siksi myös Kumpulan kärjen alueelle tulee jättää monimuotoista luontoa sekä myös istuttaa lisää puita. Lahdenväylän estevaikutuksen vähentäminen on tärkeää etenkin tällä kohdalla, ja jatkosuunnittelussa on etsittävä tähän ratkaisut.

Viikinkallio

Viikinkallion osa-alue tulee jättää rakentamatta, sillä kyseessä on geologisesti, maisemallisesti sekä kasvillisuudeltaan arvokas kallioalue. Viikinmäen laella sijaitsee arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde: luonnontilaisena säilynyt kalliosuo (ks. https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/405/). Osayleiskaavaluonnos esittää sen säästämistä kapean puistokehyksen keskellä. Suolajisto ja sen luontaiset prosessit eivät säily ympäristöstä irrotettuina, vaan kalliosuot kuluvat ja muuntuvat, kun niiden lähelle rakennetaan ja ulkoilu lisääntyy.

Rakentamattona kallioalue tarjoaa virkistys- ja ulkoilualueen paitsi nykyisille asukkaille ja päiväkodeille niin myös kaikille tuleville asukkaille, jotka eivät vielä pysty esittämään mielipidettään. On selvää, että Viikinkallion ja muiden paikallisten metsien ja virkistysalueiden merkitys kasvaa, kun kaupunkiluonto vähenee ja kesien hellejaksot lisääntyvät ilmastonmuutoksen takia. Lähiluonto on tärkeä kaupunkilaisille myös sen tarjoamien hyvinvointivaikutusten myötä.

Olemme saaneet päiväkodeilta ja lasten vanhemmilta yhteydenottoja, joissa pyydetään apua lapsille tärkeän metsän säästämiseksi. Viikinkallio on ainakin yhden päiväkodin, Luontopäiväkoti Mörrintuvan, lähimetsä, jossa vieraillaan kolme kertaa viikossa. Yhä useammat koulut ja päiväkodit ovat tunnistaneet metsän ja muun luonnon myönteiset vaikutukset oppimiseen ja lasten hyvinvointiin. Siksi osayleiskaavassa on huomioitava Viikinkallion merkitys koulu- ja päiväkotimetsänä sekä nykyisille että alueelle tuleville kouluille ja päiväkodeille. Kaavoituksessa on myös huomattava, että muut lähimetsät (Pornaistenniemi ja Viikin arboretumin metsät) ovat jo usean päiväkodin ja ala-asteen retkikohteita ja vakituisia leikkipaikkoja. Osayleiskaavaan on ehdottomasti liitettävä lapsivaikutusten arviointi, jossa huomioidaan myös kouluille ja päiväkodeille tärkeät lähimetsät, ks. https://www.sttinfo.fi/tiedote/70183557/helsinki-ottaa-laajemmin-kayttoon-lapsivaikutusten-arvioinnin?publisherId=60590288&lang=fi

Pikaratikan myönteiset ilmastovaikutukset, joilla osayleiskaava-alueen tiivistä rakentamista perustellaan, eivät riitä syyksi luonnon monimuotoisuuden heikentämiseen siinä määrin kuin Helsingissä pikaratikkalinjojen ympäristössä tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Virkistysalueiden väheneminen on myös riski asukkaiden hyvinvoinnille. Lisäksi lähivirkistysalueet, kuten Viikinkallio, vähentävät osaltaan luonnonsuojelualueiden kulutusta.

Rakentamista on vähennettävä

Arvioitu asukasmäärä (n. 7000) uhkaa väistämättä Natura-aluetta ja alueen muita luonnonsuojelualueita voimakkaalla kulumisella. Kulunohjauksen keinot eivät riitä säilyttämään luonnon monimuotoisuutta, kun huomioidaan muukin lähialueen rakentaminen. Rakentamista on välttämätöntä vähentää. Lisäksi jo tässä vaiheessa täytyy selvittää tarkemmin, miten estetään ulkoilun suuntautuminen pääosin Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueille. Esimerkiksi Viikinrannasta ja Säynäslahdelta Lahdenväylän ali kulkevat tiet kohti Vantaanjoen ulkoilureittejä tulee suunnitella houkutteleviksi, puustoisiksi ja viihtyisän monimuotoisiksi.

Helsingissä 7.5.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry