Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto ra­ken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta (Aarrekuja 4)

Väliaikaisen koulun alle jäisi tämä sekametsä Mellunkylän Aarrekujalla. Kuva: Noora Kaunisto

Lähetimme 29.2.2024 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle kannanoton väliaikaisen koulun rakennuslupahakemuksesta osoitteessa Aarrekuja 4:

Hyvät ympäristö- ja lupajaoston jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut 29.2. jaoston kokouksen esityslistalla olevaan väliaikaisen koulun rakennuslupahakemukseen osoitteessa Aarrekuja 4.

Väliaikaista, lähtökohtaisesti vain viiden vuoden käyttöön tarkoitettua koulua ei tule rakentaa metsän paikalle. 

Kyse on päätöstekstin ja liitteiden mukaan tavanomaisesta metsästä, jossa ”ei ole arvokkaita luonto-, kasvi-, lintu- tai eläinkohteita”. Muistutamme, että tällainen lähimetsä nimenomaan on arvokas lajistolle ja luonnon monimuotoisuudelle tarjotessaan elinympäristöjä ja ekologisia yhteyksiä. Kyseessä oleva metsikkö kytkeytyy puron varren muuhun puustoiseen ketjuun, jolla on kiitettävästi esimerkiksi lintulajistoa. Tällaisten elinympäristöjen nakertaminen kasautuu ja aiheuttaa lajiston köyhtymistä. Jätettäväksi aiottu pieni itäinen metsälaikku tulisi muuttumaan kulumalla, mikäli rakentaminen toteutettaisiin.

Väliaikaisuus heijastuu myös suunnitelmaan, joka on epätarkempi kuin perinteinen asemakaava. Kaadettavia ja istutettavia puita ei ole merkitty. Vaikuttaa siltä, että päätös puiden kaadoista ja säästettävistä puista on jätetty työmaalle urakoitsijan edustajille. Puita pystytään säästämään työmailla ja niiden vaikutuspiirissä parhaiten silloin, kun tilaaja tai rakennuttaja vaativat sitä. Kyse on tässä tapauksessa kaupungin tahtotilasta. Mikäli tilapäisen koulun itäpuolelle jäävää metsää käytettäisiin työmaan tarpeisiin, metsä elinympäristöineen voisi heikentyä jo tässä merkittävästi.  Hulevedet on suunnitelmassa tarkoitus johtaa suodatettuina läheiseen taimenpuroon. Tuolloin työmaavesien haitta-aineita ja puron veden laatua tulisi seurata usein toistuviin mittauksin. 

Toistamme, että metsän päälle rakentaminen ei ole kestävää toimintaa. Suunnitelma perustuu yli kolmetoista vuotta vanhalle kaavalle, jonka ajanmukaisuus olisi ollut hyvä arvioida myös nykyisen ympäristökriisejä koskevan tiedon valossa. Metsään rakentamisen myötä menetetään pysyvästi myös mahdollisuus ajan myötä kehittyvälle metsälajiston monimuotoisuudelle. Vähiin karsitut ja kutistuneet luonnonympäristöt sopeutuvat myös heikommin muuttuvissa olosuhteissa. Pyydämme, että väliaikaiselle koululle etsitään jokin luonnolle vähemmän haitallinen sijainti.

Helsingissä 29.2.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry