Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Ojapuiston liikuntapuiston ja Nau­la­kal­lion­puis­ton puis­to­suun­ni­tel­mis­ta sekä Harbonkatu 8 poik­kea­mis­ha­ke­muk­ses­ta

Kuvakaappaus Ojapuiston liikuntapuiston puistosuunnitelmasta.

Lähetimme 27.2.2024 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Ojapuiston liikuntapuiston ja Naulakallionpuiston puistosuunnitelmista sekä Harbonkatu 8 poikkeamishakemuksesta:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslistalla on tänään tiistaina 27.2. Ojapuiston liikuntapuiston puistosuunnitelma (asia 8), Naulakallionpuiston puistosuunnitelma (asia 9) sekä poikkeamishakemus Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan Harbonkatu 8:n asemakaavasta (asia 10). Pyydämme lautakuntaa tekemään Ojapuiston ja Naulakallionpuiston puistosuunnitelmiin vielä muutoksia, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Harbonkatu 8:n poikkeamishakemuksen osalta lautakunnan on syytä vähintään lisätä mahdollisen myönteisen poikkeamispäätöksen määräyksiin hulevesiä koskevat ehdot sekä Ison Kallahden puiston lähteen vaarantamisen kieltäminen. Kaavaillun uudisrakentamisen ei saa vaarantaa arvokkaan luonnonlähteen olemassaoloa tai suojelutasoa tulevaisuudessa millään tavalla.

Ojapuisto

Urheilupuiston rakentamisen alta ei tule kaataa metsää. Kyseessä on pellosta kehittynyt lehtomainen metsä, joka kytkeytyy myös ympäröiviin metsiin. Tämä on hyvä lähtökohta kehittyvälle monimuotoisuudelle. Ympäristökriisien ollessa nykytasolla ja koetellessa lajistoa tulevaisuudessa yhä enemmän, kenttien rakentamisen metsien paikalle ei tulisi olla edes harkittujen vaihtoehtojen joukossa. Sijainti tulisi ennemmin miettiä esimerkiksi nurmikenttien kustannuksella.

Jos urheilupuisto kuitenkin päätetään rakentaa aiotulla tavalla, tulee kiinnittää huomiota luonnon monimuotoisuuteen selvästi enemmän kuin suunnitelma esittää. Olemassa olevia puita on säilytettävä aina, kun se on mahdollista. Eri ikäiset puut ovat monien lajien elinympäristöjä, ja ne myös lisäävät ihmisten hyvinvointia. Uusien istutettavien puu- ja pensaslajien tulee olla kotimaisia ja mieluiten sellaisia lajeja, joita lähiympäristössä muutenkin kasvaa. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota puiden ja pensaiden linnuille tarjoamaan ravintoon ja lukuisille eläimille tarjoamaan suojaan. 

Asfaltin sijaan kannattaa käyttää nurmikiviä. Niityille ja nurmille voi hyvin rakentaa myös kivikasoja ja hiekkakumpareita hyönteisten elinympäristöiksi. Kaadettujen puiden runkoja on hyvä jättää viheralueelle maalahopuiksi. Korostamme, että edellä kuvatut toimenpiteet eivät kompensoi metsän katoamista.

Naulakallionpuisto

Hyvää Naulakallionpuiston suunnitelmassa on se, että kivituhkakenttä muuttuu viheralueeksi. Olemassa olevia puita ei kuitenkaan tule kaataa puiston kohdalla, vaan ne tulee säästää. Puistosuunnitelmaa on syytä muokata puusto huomioiden luonnonmukaisemmaksi. Harvennusten tarve tulee arvioida kriittisesti. Tiheiköt ovat linnuille ja muulle lajistolle olennaisia. Kivettyjä alueita tulee välttää tai muuttaa niiden materiaali ruohokiviksi. 

Harbonkatu 8

Lainvoimaisessa Meri-Rastilan itäosan asemakaavassa Harbonkatu 8:n tontti on osoitettu rivitalorakentamiseen. Nyt paikka halutaan muuttaa päiväkotikäyttöön. Vaikka suuri päiväkotirakennus pitäytyy aika hyvin rivitalotontin paikalla, päiväkodin piha ulottuisi melko laajalti asemakaavassa puistoksi merkitylle niittyalueelle. Ison Kallahden puiston niittyalue on osa Meri-Rastilan metsästä Ole Kandelinin puiston kautta Kallahdenniemelle ulottuvaa viherkäytävää. Päiväkodille suunniteltu paikka sijoittuu jo nykyisellään hyvin kapeaan kahden luontoalueen liittymäkohtaan, jonka ekologista toimivuutta suunniteltu rakentaminen supistaisi vielä lisää.

Niittyalueen keskellä ja lähempänä merenrantaa sijaitsee Ison Kallahden puiston luonnonlähde, jonka etäisyys aiotun päiväkodin pihaan on vain noin 50 metriä. Vuosaari-Seura ja Pro Meri-Rastila -liike kiinnittivät aiheellisesti huomiota lähteen mahdolliseen vaarantamiseen hankkeen poikkeamislupahakemuksesta antamassaan muistutuksessa viime vuoden lokakuussa: https://vuosaari.fi/muistutus-harbonkatu-8n-poikkeamispaatoshakemuksesta/

Päiväkodin hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä alueella on tiettävästi tehty tutkimuksia pohjavesitasoista eri puolilla niittyä ja sen reunoilla. Kuitenkaan nyt lautakunnan päätettävänä olevan poikkeamislupahakemuksen esittelytekstissä ei erikoisesti lainkaan käsitellä esitettyä kritiikkiä lähteen mahdollisesta vaarantamisesta, vaikka muihin muistutuksissa esitettyihin asioihin vastataan melko kattavasti.

Harbonkadun uuden päiväkodin ja pihakokonaisuuden huolellisessa jatkosuunnittelussa on mahdollista vaikuttaa niittyalueen vesitilanteeseen oikein toteutetun hulevesien ohjaamisen sekä erilaisten imeytysrakenteiden avulla. Kaupunkiympäristölautakunnan onkin syytä lisätä mahdollisen myönteisen poikkeamispäätöksen määräyksiin hulevesiä koskevat ehdot sekä Ison Kallahden puiston lähteen vaarantamisen kieltäminen.

Ennen asiassa tehtävää päätöksentekoa lautakunnan tulisi kuitenkin saada kirjallisesti ja myös julkisesti esitetty varmuus siitä, että kaavailtu uudisrakentaminen Ison Kallahden puistossa ei vaaranna arvokkaan luonnonlähteen olemassaoloa tai suojelutasoa tulevaisuudessa millään tavalla.

Helsingissä 27.2.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry