Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Länsi-Haagan asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Länsi-Haagan asemakaavan muutoksen aineistoihin. Mielestämme Riistavuoren puiston rakentamisesta tulisi kokonaan luopua. Puisto on alueella tärkeä metsäluonnon ydinalue. Yhden kolmasosan menettäminen metsäalueesta vaikuttaa väistämättä merkittävästi metsän ekologiaan ja kulumiseen, ja ajan myötä mm. reunavaikutuksen kautta myös jäljelle jäävään lajistoon.

Mikäli rakentamishanketta luonnolle haitallisista vaikutuksista huolimatta jatketaan, esitämme rakentamisen vähentämisestä seuraavasti:

1. Riistavuoren läpi menevä ulkoilutie säilytetään nykyisellään, sen itäpuolelle ei rakenneta lainkaan ja sen länsipuolella rakennukset vedetään niin kauas ulkoilutiestä, että sillä kulkiessa säilyy metsän tuntu.

2. Harjun laella oleva näköalakallio säilytetään koskemattomana, sen reunoille ei rakenneta eikä kalliota miltään osin louhita.

3. Riistavuorenpuiston suon huomattavan arvokas kasvillisuuskohde (https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/525/) tulee säilyttää. Korttelin 29273 rakentaminen tuhoaisi osan suota ja vaikuttaisi negatiivisesti jäljelle jäävän osan säilymiseen. Suon luontotyypeille ja ekosysteemeille riittävästä vesitasapainosta on huolehdittava ja suo tulee ennallistaa muutenkin luonnontilaiseksi. Arvokkaalla suolla liikkumista on hyvä rajoittaa asukasmäärän kasvaessa. Kaavaehdotuksen esittämä suopuisto ei korvaa nykyisen suon monimuotoisuutta ja lajimäärää. Suopuiston suunnitelmia muun muassa maaston kulumisen hillitsemisessä voidaan hyödyntää laajasti säilytettävällä suolla. Suolle olisi syytä tehdä ajantasainen kasvillisuuskartoitus.

4. Kaava-alueella sijaitseva äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu kangaskorpi (https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/194119/) tulee säilyttää elinvoimaisena. Kangaskorpi on osa liito-oravan ydinaluetta.

Haluamme lopuksi painottaa, että kaavaehdotuksessa tulisi ottaa voimakkaasti esiin metsä- ja puustoisten yhteyksien tarve kaava-alueen metsistä niin pohjoiseen (vihreän radan alikulkutunnelin kautta), länteen (Vihdintien toiselle puolelle ja toimitila-alueen halki Strömbergin puistoon) kuin eteläänkin (Eliel Saarisen tien poikki). Nyt, kun englantilaisen koulun uuden rakennuksen alta yksi Riistavuoren metsäalueen liito-oravan ydinalueista tuhotaan ja kaavaehdotus esittää rakentamista suureen osaan metsää, on liito-oravien lajinmukaiseen liikkumiseen, ruokailuun, reviirikäyttäytymiseen ja pesintään kiinnitettävä erityistä huomiota. Olemassa olevien puiden säästäminen liito-oravien nykyisillä ja potentiaalisilla liikkumisreitellä on erityisen tärkeää.

Liito-oravia on autettava ylittämään leveneviä väyliä istuttamalla puustoa kadun keskikaistalle ja kadun reunaan. Haagan ympyrän ja Vihdintien asemakaavassa Vihdintien ylitykseen on myös esitetty liito-oraville rakennettavia hyppytolppia liito-oravien kulkureitille Riistavuoren metsän lounaiskulmasta Talia kohti. Vaikka hyppytolpat kuuluvat toiseen kaavaan, palvelevat ne Riistavuoren metsän liito-oravia. Esitämme, että näihin hyppytolppiin rakennetaan lieriömäinen suoja, johon liito-orava pystyy piiloutumaan vaaran – kuten niitä saalistavan linnun – uhatessa. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin suojeluasiantuntijan mukaan suojaisat hyppypuut houkuttelevat liito-oravia käyttämään kadun ylittävää reittiä.

Toivomme edelleen jo rakennetun ”hukkatilan” tarkastelua mahdollisena rakentamisalana tärkeiden luontoalueiden sijaan. Kannatamme, että esillä ollutta asuntorakentamista ja toimistorakennusten muuttamista asunnoiksi Vihdintien länsipuolella tutkitaan edelleen.

Helsingissä 16.2.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry