Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Yhteydenotto Helsingin kaupungin ulkokunnissa omistamien kiinteistöjen korituksesta ja myyn­ti­pe­ri­aat­teis­ta

Lähetimme 12.2.2024 yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Helsingin kaupungin ulkokunnissa omistamien kiinteistöjen koritusta ja myyntiperiaatteita:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Kaupunkiympäristölautakunnan on tarkoitus päättää huomisessa kokouksessaan Helsingin kaupungin ulkokunnissa omistamien kiinteistöjen omistamista koskevista periaatteista. Kohteisiin sisältyy useita luontoarvoiltaan merkittäviä alueita, joiden tulevaisuus on tarpeen turvata.

Olemme keskustelleet asiaa valmistelleen projektipäällikkö Tom Qvisenin kanssa ja kaupungin tavoitteet vaikuttaisivat olevan hyvät. Asiassa on kuitenkin epätäsmällisyyksiä, minkä vuoksi asia pitäisi palauttaa valmisteluun. Jatkovalmistelussa on huomioitava muun muassa alla mainitut yksityiskohdat ennen kuin asia tuodaan uudelleen päätettäväksi. Lisäksi joidenkin kohteiden, esimerkiksi Kaivokarin ja Länsisalmen Gubbackan, osalta on huomioitava, että luontoarvot tulee päivittää riittävillä selvityksillä ennen lopullisia maankäyttöpäätöksiä.

Virheitä on saatettu korjata jo kokoukseen mennessä. Meidän kommenttimme koskevat kaupungin verkkosivuilla 9.2.2024 ollutta tekstiversiota.

Myytävät eli kategoria 3:

KYMP 6.2. kokouksen esittelytekstin mukaan:

  • Kaupunki pyrkii aktiivisesti luopumaan kategoriaan kuuluvien kohteiden omistamisesta.
  • Myynnin valmistelun yhteydessä myytävän kohteen rajaus tarkistetaan ottaen huomioon kategorian 2. (metsäiset ja luontoarvoiltaan kohteiden säilyttäminen kaupungin omistuksessa).
  • Kohteita koskevat myyntisuunnitelmat tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi ennen myyntiin ryhtymistä.
  • Laajempia kiinteistökokonaisuuksia myytäessä käydään aina myyntineuvotteluja myös kiinteistön sijaintikunnan kanssa.

Tähän kategoriaan listatuista kohteista on käyty 9.2.2024 keskustelua puhelimitse asiaa valmistelleen virkamiehen (Tom Qvisen) kanssa:

  • Qvisen totesi että Porvoon Kaivokarin päätyminen tähän kategoriaan on ollut virhe, sen on tarkoitus kuulua kategoriaan 2. Tämän jälkeen Qvisenille on toimitettu vielä Kaivokaria koskevat Olli Mannisen luontokartoitustiedot. Tämä virhe on syytä korjata.
  • Kaupungin tulee selventää, että seuraavassa mainittujen kohteiden osalta kyse on nimenomaan niihin sisältyvien rakennusten, näiden ympäristön ja peltojen yms. myymisestä (niin kuin on) eikä koko alueiden myymisestä: ”Rakennettuja kiinteistöjä, joita kaupunki ei omaan toimintaan tarvitse on jäljellä enää vain muutama. Ne ovat pääosin virkistyskäyttöön liittyviä rakennettuja alueita Uudenmaan rannikolla. Tällaisia ovat Inkoon Elisaari, Kirkkonummen Lähteelä ja Nuuksioon liittyvät Pirttimäki, Luukki ja Salmi.” Nykyisellä kirjauksella asia ei ihan itsestään selvästi lukijalle avaudu.
  • Kaupungin tulee selventää seuraavaa kirjausta yksityiskohtaisemmin: ”Myynnin valmistelun yhteydessä myytävän kohteen rajaus tarkistetaan ottaen huomioon kategorian 2. kohteiden säilyttäminen kaupungin omistuksessa.” Nykyisellä kirjauksella asia ei avaudu lukijalle tarpeellisessa määrin. Ylipäänsä tässä myyntiperiaatteita koskevassa lautakuntapäätöksessä olisi syytä olla tämän menettelyn osalta yksityiskohtaisempi kirjaus (kuten esimerkkejä siitä, millaisia kohteita ei myydä pois, tai jos myydään niin ainoastaan suojeluun jne.).

Seuraavat yksittäisten kohteiden kuvaukset on toimitettu asian valmistelijalle (Qvisen):

Kaivokari (Porvoo): kts. edellä.

Hannusmetsä (Espoo)

Vanhapuustoisia kallio- ja kangasmetsiä sisältävä metsäinen palsta on osa Hannusmetsän lajiston ja luontotyyppien sekä virkistyskäytön kannalta erittäin merkittävää luontoaluetta. Kohde on todettu maakunnallisesti merkittäväksi luontoalueeksi Espoon luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmassa ja selvityksessä (Espoo 2021).

Vermon ravirata – Iso Huopalahti (Espoo)

Kiinteistö sisältää raviradan ohella metsäisen entisen täyttömäen, hieman muita metsäisiä alueita sekä Ison Huopalahden ranta-alueita. Ison Huopalahden ranta-alueet ovat S-varausta Etelä-Espoon yleiskaavassa, täyttömäki lähimetsineen on kaavoitettu virkistysalueeksi (alue vahvasti myös helsinkiläisten käytössä).

Lahti ranta-alueineen on todettu maakunnallisesti merkittäväksi luontoalueeksi hieman kaavan S-varausta laajemmin Espoon luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmassa ja selvityksessä (Espoo 2021). Lisäksi lahti sekä täyttömäki lähialueineen on osa Ison Huopalahden maakunnallisesti arvokasta lintualuetta (Tringa ry 2010).

Haluamme kuvauksen lisäksi huomauttaa, että kiinteistön pohjoisosa eli ravirata ympäristöineen on perusteltua säilyttää myytävien kohteiden korissa. Yleiskaavan suojelualuevaraukseen sekä maakunnallisesti merkittävään luontoalueeseen sisältyvät osat sekä yleiskaavan virkistysalueeksi kaavoitettu alue on puolestaan syytä suojella. Ennen myyntipäätöksiä tulee ratkaista Ison Huopalahden ranta-alueiden suojelun toteutus sekä selvittää kiinteistöön kuuluvien metsäisten alueiden luontoarvot. Kiinteistön etelä- ja keskiosan merkittäviä suojelu- ja virkistysarvoja sisältävän alueen osalta Espoon kaupunki lienee potentiaalisin, vastuullinen ostajaehdokas.

Outamon palsta (Lohja)

Iso kiinteistökokonaisuus, jonka pääosan muodostavat maakunnallisesti merkittäväksi Uudenmaan liiton toimesta todetut kallioiset metsäalueet. Lisäksi kiinteistöllä sijaitsee Outamon lastenkoti, jota käyttävät helsinkiläiset nuoret. Huomattavien arvojensa takia pääosa kiinteistön luontoalueista on osoitettu suojelualueeksi Uudenmaan maakuntakaavassa, osa kiinteistön luoteisosasta sisältyy myös Natura-alueeseen. Maakuntakaavan suojelurajauksessa on huomioitu lastenkodin toimintaedellytykset jättämällä varsinaisen lastenkodin lähialueen metsät hieman laajasti suojelurajauksen ulkopuolelle.

Haluamme kuvauksen lisäksi todeta, että alueesta on tehty suojelualoite ja kaupungin on syytä aktivoitua alueen suojelussa (ks. suojelualoite: https://www.sll.fi/helsinki/2022/06/30/aloite-luonnonsuojelualueen-perustamiseksi-lohjan-outamoon/). Ilmeisesti asia onkin etenemässä, sillä kaupungilta saamamme tiedon mukaan ELY-keskus on lähestynyt kaupunkia Outamon osalta, ja suojelurajauksesta on päästy yhteisymmärrykseen.

Länsisalmen metsät (Vantaa)

Monipuolisia kangas- ja kalliometsiä sekä useita piensoita, kallioselänteiden välissä ja reunamilla jokunen niittyalue. Luontoarvot tunnetaan puutteellisesti, mutta ainakin Länsimäen metsäalue, merkittävä osa Gubbackan metsäselänteestä sekä Långmossenin alue sisältää luontoharrastajien maastokäyntien perusteella merkittävän määrän vanha- ja lahopuustoisia arvometsiä. Helsingin maanomistuksen kaakkoisosassa on sekä Vantaan yleiskaavan SL-varausta että luo-aluetta.

Haluamme kuvauksen lisäksi todeta, että ennen lopullisia maankäyttöpäätöksiä on syytä päivittää alueen luontoarvot riittävillä selvityksillä. Jo nykytiedoilla on selvää, että pääosa alueesta – varsinkin alueen metsät – kuuluu suojelutoimien piiriin.

Helsingissä 12.2.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Laura Räsänen

puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lauri Kajander

erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lisätietoja:

Jyri Mikkola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, p. 0400 372 433, jyri.mikkola(ät)sll.fi

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, p. 050 301 1633, helsy(ät)sll.fi

Lauri Kajander, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, p. 045 114 0088, uusimaa(ät)sll.fi