Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Vartiosaaren osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Vartiosaaren huipulta avautuu hulppea näkymä Helsingin itäiseen saaristoon. Kuva: Helsyn arkisto

Muistutus Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta (diaarinumero HEL 2021-012184)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Vartiosaaren osayleiskaavaehdotukseen ja muuhun nähtävillä olleeseen aineistoon. Ehdotamme vielä seuraavia muutoksia osayleiskaavaan.

1) Luonnonsuojelualueita lisättävä

Kaavakartalle merkittyjen suojelualuevarausten alueet pohjaavat pääpiirteittäin vuoden 2011 METSO-inventointien kuvioihin, mutta paikoin kaavakartan rajaukset ovat suppeampia. Esitämme edelleen muutamia muutoksia suojelualuerajauksiin METSO-selvityksen kriteeriluokkakartan (M22 Vartiosaari) pohjalta koko alueelle – ja aivan erityisesti seuraavien arvometsäkuvioiden osalta:

  • Vartiosaaren keskialueen metsä on kaavaehdotuksen kartalla jakautunut kahteen eri suojelualueeseen (Vartiosaaren keskimetsä ja Kaakkois-Vartiosaaren metsä). Lisäämällä METSO II -kuvion 3527 hieman laajennettuna rajaukseen mukaan saataisiin kaksi erillistä aluetta yhdistettyä yhdeksi laajaksi Vartiosaaren metsän suojelualueeksi. Yhtenäisyys edistäisi arvoalueiden ekologista kytkeytyneisyyttä toisiinsa ja niiden hoidon suunnittelua.
  • Rajausta tulisi tarkentaa myös Vartiosaaren pohjoisosassa. Lisäämällä suojeltavaan kokonaisuuteen arvokkaat METSO I -kuviot 3545, 3545.1, 3445.2 ja 3548 saavutettaisiin yhteys merenrantaan. Mukaan olisi hyvä ottaa myös kuvioiden 3545.2 ja 3548 kainalosta poukamat rantametsiköineen sekä maisemallisesti ja geologisesti tärkeät mereen suuntaavaan kallioharjanteen rinteet.

Suunnitteilla olevien suojelualueiden tarkat aluerajaukset määrätään toki lopullisesti luonnonsuojelualueiden varsinaisen perustamisprosessin yhteydessä, mutta jo yleiskaava- ja asemakaavavaiheissa on tärkeä määrittää suojeluun osoitettavien alueiden lähiympäristössä muut maankäyttövaraukset siten, että ne mahdollistavat perustamisvaiheessa tehtävät aluetarkennukset sekä mahdolliset luonnonsuojelualueiden laajennukset tulevaisuudessa.

Kaavaehdotuksen kartalla on vähintään täydennettävä VR/s-kaavamääräyksen loppulauseketta seuraavasti (ks. alleviivatut sanat): ”Virkistystä palvelevien rakennusten ja rakenteiden rakentaminen on mahdollista siten, että rakentaminen huomioi luontoarvot sekä soveltuu mittakaavaltaan, rakentamistavaltaan ja sijainniltaan olevaan rakennuskantaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja maisemaan”.

2) Sillan sijaan vesiliikenneratkaisu

Puollamme edelleen vesiliikenneratkaisua Vartiosaaren yhteysmuotona ja kannustamme erilaisten yhteysmahdollisuuksien selvittämiseen. Kuten jo aiemmissa mielipiteissämme olemme todenneet, erilaisten vesiliikenneratkaisujen yhdistelmä olisi hyvä ratkaisu Vartiosaaren osalta (ks. esim. https://www.sll.fi/helsinki/2023/02/07/mielipide-vartiosaaren-osayleiskaavaluonnoksesta/).

Silta ei ole luonnon kulumisen vuoksi yhtä kestävä kuin vesiliikenneratkaisu, ja siltaratkaisulla on myös muita negatiivisia vaikutuksia muun muassa ruoppauksen ja rakentamisen ympäristövaikutusten kautta. Herkkä saaristoluonto ansaitsee ja tarvitsee sitä kunnioittavaa suunnittelua.

Mikäli silta kaikesta huolimatta toteutuu, kannatamme mahdollisimman kevyttä ja maisemallisesti paikkaan sopivaa puurakenteista siltaa Seurasaaren tyyliin. Kulunohjaus ja muut luonnon kulumista hillitsevät toimet on tärkeää suunnitella ja toteuttaa jo ennen sillan valmistumista. Siihen liittyvät myös saaren luontoarvoista kertovat infotaulut ja muu viestintä.

Ehdotamme Vartiosaaresta esimerkkiä ja tutkimushanketta siitä, miten luonnon kulumista onnistutaan rajoittamaan ja luonnon monimuotoisuus säilyttämään ulkoilijoiden määrän kasvusta huolimatta.

Helsingissä 30.1.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry