Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Länsi-Haagan asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Kaavakartta, johon Riistavuoriryhmä on merkinnyt poistettavat rakennukset.

Lähetimme 19.12.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Länsi-Haagan asemakaavan muutosehdotuksesta:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Kokouksenne esityslistalla on tänään Länsi-Haagan asemakaavan muutosehdotus (nro 12883) ja sen asettaminen nähtäville. Pidämme edelleen ensisijaisena vaihtoehtona Riistavuoren puiston rakentamisesta luopumista. Puisto on alueella tärkeä metsäluonnon ydinalue. Yhden kolmasosan menettäminen metsäalueesta vaikuttaa merkittävästi metsän ekologiaan ja kulumiseen, ja ajan myötä mm. reunavaikutuksen kautta myös jäljelle jäävään lajistoon.

Mikäli rakentamishanketta tästä huolimatta jatketaan, tuemme Riistavuoriryhmän konkreettista esitystä rakentamisen vähentämisestä seuraavasti:

1. Riistavuoren läpi menevä ulkoilutie säilytetään nykyisellään, sen itäpuolelle ei rakenneta ja sen länsipuolella rakennukset vedetään niin kauas ulkoilutiestä, että sillä kulkiessa säilyy metsän tuntu.

2. Harjun laella oleva näköalakallio säilytetään koskemattomana, sen reunoille ei rakenneta eikä kalliota miltään osin louhita.

3. Luonnonarvojen ja virkistyskäytön kannalta vähäarvoiset Vihdintien reunat rakennetaan kaupungin alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti pääosin 6-kerroksisina asuinkerrostaloina. Valimon aseman tuntumassa oleva kortteli AK 29281 ja Raide-Jokerin pysäkin vieressä oleva kortteli AK 29272 voidaan rakentaa asemakaavaehdotuksen mukaisesti. 

Riistavuoriryhmä on toimittanut teille kartan, johon poistettavat rakennukset on merkitty. Kartan merkintöjen lisäksi haluamme huomauttaa Riistavuorenpuiston suon olevan huomattavan arvokas kasvillisuuskohde (https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/525/), ja se tulisi säilyttää laajempana. Korttelin 29273 rakentaminen tuhoaisi osan suota ja vaikuttaisi negatiivisesti jäävän osan säilymiseen.  

Haluamme lopuksi painottaa, että kaavaehdotuksessa tulisi ottaa voimakkaasti esiin metsä- ja puustoisten yhteyksien tarve kaava-alueen metsistä sekä pohjoiseen vihreän radan alikulkutunnelin kautta että länteen Vihdintien toiselle puolelle toimitila-alueen halki Strömbergin puistoon. Näiden yhteyksien säilyminen mahdollisimman laajoina hyödyttää niin luontoa kuin ihmisiäkin. 

Toivomme edelleen jo rakennetun ”hukkatilan” tarkastelua mahdollisena rakentamisalana tärkeiden luontoalueiden sijaan. 

Helsingissä 19.12.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry