Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Hylkysaaren asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Hylkysaaren rantamaisemaa joulukuussa 2021. Kuva: Heidi Rantalainen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Hylkysaaren asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, siihen liittyviin luonto- ja linnustoselvityksiin sekä vieraillut kaava-alueella.

Pidämme hyvänä tavoitteena sitä, että suunnittelussa pyritään turvaamaan kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä huomioimaan ja turvaamaan luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäverkoston kannalta tärkeät alueet. Tavoitteeksi kannattaa ottaa saaren luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja sisällyttää se myös saaren yritystoiminnan ympäristöohjelmaan ja ympäristövastuuseen.

Etelärannan hieno tervaleppäalue ja keskellä saarta oleva kuiva kallioniitty tulee merkitä kaavaan suojelumerkinnällä. Lisäksi asemakaavassa tulee huomioida Faunatican luontoselvityksen suositukset.

Kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta pidämme toivottavana, että vanhoja rakennuksia säilytetään mahdollisimman paljon – siis muitakin kuin nykyisessä asemakaavassa sr-1 merkinnällä suojellut Luotsiasema sekä Villa Ida. Rakennusten alueella olisi suotavaa myös ylläpitää nähtävissä olevia kulttuurikerroksia kuten puutarhojen tai pihapiirien jäänteitä.

Ehdotamme myös rantakalliota vanhan luotsiaseman edessä säästettäväksi. Ne muodostavat yhdessä maisemallisesti hienon ranta-alueen.

Alueelle rakennettavien mökkien sijoittelussa tulee huomioida luonto. Mökkejä ei tule rakentaa eikä muitakaan rakenteita tehdä esimerkiksi rantametsien tai merenrantaluontotyyppien, lehtolaikkujen tai arvokkaan kasvillisuuden päälle. Puustoinen rantavyöhyke, joka luontoselvityksessä mainitaan erityisen tärkeänä linnustolle, on olennaista säilyttää mahdollisimman eheänä. Hylkysaaren linnusto on saaren pinta-alaan nähden runsas, ja rakenteiden sijoittelussa on hyvä minimoida pesivälle linnustolle aiheutuva häiriö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan seuraava askel on suoraan kaavaehdotus. Ennen kaavaehdotusta olisi kuitenkin syytä käydä läpi myös luonnosvaihe.

Helsingissä 24.11.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry