Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus Stansvikin katutöiden kes­keyt­tä­mi­sek­si le­pak­ko­kar­toi­tus­ta varten

Lepakkojen todennäköisiä päiväpiilopuita on tarkistettu viikonloppuna luotettavasti ja merkitty vihreällä maaliviivalla runkojen ympärille. Kuva: Riitta Malve

Hyvät apulaispormestari Anni Sinnemäki, toimialajohtaja Ville Lehmuskoski ja kaupunginvaltuutetut

Vetoamme teihin, että kaupunki keskeyttää katutyöt Stansvikin metsän lepakkokartoitusta varten. Lokakuun lopussa tarkistetut ja vihreällä merkityt lepakoiden potentiaaliset päiväpiilopuut työmaan ympäristössä kertovat kartoituksen tarpeesta. Kartoitus on välttämätön myös Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointia varten.

Lepakko on EU-direktiivin suojelema laji. Lisäksi Suomi on allekirjoittanut Eurobats-sopimuksen. Suomen luonnonsuojelulaki määrää, ettei yhdenkään lepakkolajin elinolosuhteita saa heikentää.

Katutyömaalla on jo ruhjottu vesilain suojelemaa noroa ajamalla motolla sen yli ja kaatamalla puita sen ympäriltä. Alue on kaupungin puroasiantuntijan asettamassa toimenpidekiellossa selvitysten ajan. Stansvikin metsää parhaillaan puolustavat luonnonsuojelutahot toivat noron tärveltymisen ensimmäisenä esiin.

On valitettavaa, että kaupunki on valmistautunut isoon rakennusprojektiin puutteellisin luontokartoituksin sekä huomioimalla puutteellisesti olemassa olevat kartoitustiedot. Tämän seurauksena kaupunki tuhoaa yleisesti arvokkaaksi ja monimuotoiseksi tunnistettua, pienipiirteisyydessään rikasta metsää, joka virkistää ja yllättää ulkoilijoita vuodesta ja vuodenajasta toiseen. Lepakoista ja norosta on kaupungilla ollut tietoa jo aikaisemmin.

Viime kesänä kaava-alueen vierestä kartoitettiin perhoslajeja, muun muassa äärimmäisen uhanalainen tammirullakääriäinen (CR) sekä erityisesti suojeltavat maitekiiltokääriäinen (EN) ja meiramikirjokoisa (EN). Arvokas luonto ei kuitenkaan säily rajattuina pieninä alueina, vaan se tarvitsee monimuotoista suoja-aluetta ympärilleen.

Vaadimme, että asiantuntevan luontokartoittajan omana työnään merkitsemät potentiaalisesti lepakoiden päiväpiiloina toimivat kolopuut sekä alueet, joilta on runsaasti lepakkohavaintoja, säästetään. Lisäksi varsinainen Stansvikin metsän lepakkokartoitus on tehtävä ensi kesänä. 

Lopuksi vielä ote Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (SLTY) 9.11.2021 antamasta lausunnosta:

”Yhteenvetona voidaan todeta, että koko Stansvikin alue on lepakoille tärkeä ja siellä sijaitsee paitsi  rakennuksissa olevia piilopaikkoja myös potentiaalisia päiväpiiloja luonnonkoloissa. Kaikkien alueella säännöllisesti tavattujen lepakkolajien ekologiaan kuuluu, että ne käyttävät puupiiloja. Näiden piilojen kartoittaminen on paitsi Komission ohjeen hyvän täytäntöönpanon esimerkkien  mukainen tapa tulkita luontodirektiiviä, myös tapa varmistaa, että luontodirektiiviä ja luonnonsuojelulakia ei rikottaisi. SLTY suosittelee alueelle kattavia päiväpiilojen kartoituksia ja talvehtimispaikkojen esiselvitystä. Kartoitusten jälkeen alueen hankkeiden yhteisvaikutukset lepakoihin tulee arvioida kokonaisuutena. Ilman kattavaa levähdys- ja lisääntymispaikkojen kartoitusta ja hankkeiden yhteisvaikutusten arviointia ei voida olla varmoja, etteivät alueelle suunnitellut toimenpiteet hävitä ja heikennä  lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai katko lepakoille tärkeitä siirtymäreittejä.”

Olemme hakeneet toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskuksesta, mutta hallintopakkohakemuksen käsittelyaika on saamamme tiedon mukaan pitkä. Siksi käännymme kaupungin puoleen Stansvikin lepakkopopulaation turvaamiseksi.

Helsingissä 31.10.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Marjo Huuskonen

puheenjohtaja, Stansvikin kyläyhdistys ry

Aino Juvonen

kampanjakoordinaattori, Luontoliiton Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja