Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kii­to­tien­kort­te­liei­den asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Malmin lentokentän niittyjä kuvattuna syyslinturetkellä. Kuva: Emilia Pippola

Mielipide Kiitotienkorttelieiden asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (diaarinumero HEL 2023-007667)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Malmin Kiitotienkortteleiden osallistumis- ja arvointisuunnitelmaan sekä muuhun nähtävillä olleeseen aineistoon. Pidämme huolestuttavana, että aineistoissa ei mainita luontoarvoista juuri mitään, vaikka suunnitelman taustatiedoissa on lueteltu lukuisia luontoa ja ympäristöä koskevia selvityksiä. Suunnittelun tavoitteita tuleekin tarkastella uudelleen Malmin lentokentän alueen ja sen lähiympäristön merkittävien luontoarvojen pohjalta.

Huomiota on kiinnitettävä etenkin seuraaviin asioihin:

  • Kiitotienkortteleiden kaavassa tulee huomioida koko lentokenttäalueen arvokkaat luontoalueet sekä niillä elävä lajisto. Ekologiset yhteydet on turvattava, ja mm. liito-oravan potentiaaliset liikkumisreitit huomioitava.
  • Koko lentokenttäalueella – myös Kiitotienkortteleiden alueella – niityt on säilytettävä mahdollisimman laajasti luonnontilaisina. Tämä on tärkeää niin niittykasvillisuuden, niistä riippuvaisen hyönteislajiston kuin niityillä pesivien lintujenkin kannalta. Margus Ellermaan raportissa ”Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017” todetaan, että Malmin lentokentän linnuston kannalta tärkeää on nimenomaan laajojen niittyalueiden ylläpito, ja esimerkiksi niityillä pesivän kiurun reviiri on noin hehtaarin kokoinen. Pesivien lintujen ohella niittyjen säilyminen laajoina on tärkeää myös levähtävän linnuston kannalta; muun muassa äärimmäisen uhanalainen heinäkurppa levähtää lentokentän niityillä syysmuuton aikaan. 
  • Kaava-alueen länsireunassa oleva pohjois-eteläsuuntainen metsäkaistale tulee ehdottomasti kokonaisuudessaan säilyttää.
  • Suunnitelman lähtökohdissa ja tavoitteissa esitetään useita pieniä pistemäisiä puistoja. Lajiston monimuotoisuuden säilymiseksi elinympäristöjen on kytkeydyttävä toisiinsa. Viheralueiden on kytkeydyttävä myös ympäröiviin metsiin ja niityille.
  • Vuonna 2016 hyväksytty Malmin lentokentän alueen kaavarunko, jonka pohjalta myös Kiitotienkortteleiden asemakaavaa suunnitellaan, on jo vanhentunut. Suunnittelussa on huomioitava ajantasainen tieteellinen tieto ympäristökriisistä sekä luontokadon ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisen keinoista.
  • Koko Malmin lentokentän alueelle on laadittava lintuystävällisen rakentamisen periaatteet, mukaan lukien rakennukset, puistot, pihat, valaistus ja kadut sekä niiden toteutusohjelma. Esimerkiksi lintujen törmääminen lasipintoihin tulee estää soveltuvin ratkaisuin, ja julkisivuihin on syytä suunnitella pesien rakentamiseen sopivia koloja esimerkiksi siihen tarkoitetuilla julkisivutiilillä.

Kaupunki on tiedottanut, että Lentoasemanpuiston yleisuunnitelma on valmistunut (https://www.hel.fi/fi/uutiset/malmin-lentoasemanpuiston-yleissuunnitelma-valmistunut). Haluamme lopuksi muistuttaa, että tämä yleissuunnitelma, joka koskee myös Kiitotienkortteleiden kaava-aluetta, kaipaa vielä nähtävilläoloa ja vuorovaikutusta. Kiitotienkortteleiden kaava-alueelle osuvat esimerkiksi Lentoasemanpuiston yleissuunnitelmassa esitetyt 2. ja 3. kiitoradan viheryhteydet. Erityisen tärkeää on viherkiitoratojen kehittäminen lentokenttäaluetta halkovaksi ekologiseksi yhteydeksi. Ne tulee toteuttaa esitettyä leveämpinä ja kytkeä alueen puistoihin sekä lentokentän ympärillä kasvaviin metsiin.

Helsingissä 13.10.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry