Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Paloheinän jo­ka­mies­golf­ken­tän laajennuksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Jos laajennus toteutuu, sen on pysyttävä Näsinojan (pohjoisen haaran) etelä-kaakkoispuolella.

Mielipide Paloheinän jokamiesgolfkentän laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (diaarinumero HEL 2022-014388)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut uudelleen nähtävillä olleeseen, päivitettyyn Paloheinän jokamiesgolfkentän laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Koska suunnitelma ei ole juuri muuttunut aiemmasta, toistamme aiemman mielipiteemme lähes sellaisenaan. Pyydämme, että tämä mielipiteemme huomioidaan myöhästymisestä huolimatta.

Vastustamme yhä golfkentän laajentamista. Aluetta tulisi kehittää luonto- ja virkistysalueena. Golfkentän laajennus on tärkeää lintualuetta ja niittyverkoston osa. Näsinojan reunoja myötäilee niittyverkoston arvoalue. Alue tulisi säilyttää niittynä. Osin voitaisiin harkita sen metsittämistä.

Mikäli golfkentän laajennus toteutetaan vastoin ympäristökriisin vaatimaa harkintaa, asemakaavan tulee huomioida nyt esitettyä luonnosta paremmin alueen luontoarvot, jotka esitetään kaupungin luontotietojärjestelmässä. Esimerkiksi golfkentän ympärille tulee merkitä riittävän leveät, luonnontilaiset suoja-alueet asemakaavaan. Myös kaavamerkintöjä tulee käyttää esimerkiksi lintujen huomioimisessa. Lisäksi kentän laajennuksen ja metsän väliin tulee jättää riittävä suoja-alue, etteivät kentän rakenne ja toiminnat häiritse metsälajiston elinympäristöjä. Luonnoksessa kenttä kuitenkin rajautuu arvokkaaseen metsään, kääpäalueeseen, liito-oravan ydinalueeseen sekä luonnonsuojelualueeseen. Metsän reunat ovat monimuotoisuuden kannalta rikkaita. Ne tarjoavat esimerkiksi linnuille ravintoa ja suojaa ja pesimispaikkoja. Osa saalistaa reunasta käsin niittyjen yllä. Metsän reunojen tulee antaa kehittyä luontaisesti.

Jos kentän laajennus toteutuu, on huomioitava, ettei lintujen elinolosuhteita heikennetä. Niittyverkoston arvoalueen ja kentän väliin on jätettävä niin ikään suoja-alue ja huolehdittava, ettei laajennus heikennä arvoaluetta eikä itse Näsinojaa.

Vantaanjokea käytetään ilmeisesti tällä hetkellä golfkentän kasteluun. Uudelle alueelle jokivettä tuskin riittää, kun huomioidaan viime kesien kuivat jaksot. Kastelusta ja kentän hulevesistä on tehtävä suunnitelma ennen kuin kaavoitusprosessi etenee. Päämääränä tulee olla, ettei purojen, ojien ja Vantaanjoen veden laatu heikkene. Huomiota pitää kiinnittää myös rikkaruohomyrkkyjen käyttöön, koska ne ovat myös vesieliöstölle myrkyllisiä.

Laajennukseen käytettävän niittyalueen kasvi- ja eläinlajisto on syytä kartoittaa. Kentän mahdollinen laajennus on suunniteltava ja rakennettava niiden säilymistä silmällä pitäen. Myös kentän hoidon tulee tukea jäljelle jäävää monimuotoisuutta, jota on hyvä seurata säännöllisillä kartoituksilla. Kentän rakenteiden, kuten aitojen, ei tule estää eläinten liikkumista kentällä. Esimerkiksi aidoissa tulee olla vapaita välejä kulkureiteille ja niiden ali tulee pienimpien nisäkkäiden mahtua kulkemaan.

Lisäksi vaadimme, että kentän laajennuksen toteutuessa, sen on pysyttävä Näsinojan (pohjoisen haaran) etelä-kaakkoispuolella. Yllä olevassa karttakuvassa näkyy vaihtoehtoinen, supistettu aluerajaus golfkentälle.

Lentoradan tunneliin liittyvään tilavaraukseen on tässä vaiheessa hankala ottaa kantaa, koska hankkeesta ei ole lisätietoa. Tunneli ja sen rakentaminen ei saa kuitenkaan häiritä tulevaa luonnonsuojelualuetta tai muita merkittäviä luontoarvoja kuten metsiä, liito-oravia, linnustoa ja niittykasvillisuutta.

Helsingissä 6.10.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry