Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys koskien hulevesien johtamista Mannerheimintien alueella

Helsingin kaupungin tasauspiirustus nro 30270/37, jossa hulevesiratkaisut näkyvät.

Lähetimme 17.3.2023 Uudenmaan ELY-keskukselle hallintopakkohakemuksen, jossa vaadimme ELY-keskusta määräämään toimenpidekiellon Helsingin Mannerheimintien katutöille välillä Postikatu–Paavo Nurmen tie. Välitimme vireillepanon 21.3.2023 edelleen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI) niiltä osin, mm. hulevedet, kuin se on ESAVI:n toimivallassa. Annoimme 17.8.2023 vastaselityksen Helsingin kaupungin selitykseen ko. hallintopakkoasiassa:

Vastaselitys asiassa ESAVI/12438/2023

Viite: Vastaselityspyyntönne 10.7.2023

Kiittäen saamastamme vastaselityspyynnöstä sekä sille myönnetystä lisäajasta (liite 1) pyydämme kohteliaimmin saada esittää seuraavaa.

Katsomme, että kaupungin vaatimusta hallintopakkohakemuksen hylkäämisestä ei tule hyväksyä. Kaupungin lausunto, päinvastoin, antaa lisäperusteita hallintopakkohakemuksemme hyväksymiselle.

Kommentit kaupungin lausuntoon

1. Kaupungin lausunnon päiväys ja allekirjoitus

Pidämme erikoisena sitä, että kaupungin lausuntoa ei ole päivätty ja sitä, että lausunnon allekirjoittajaksi on merkitty pelkkä ”maankäyttöjohtaja” – ilman maankäyttöjohtajan nimeä. Julkishallinnon toimijana Helsingin kaupungin lausunnoista tulee käydä yksiselitteisesti ilmi lausunnon antopäivä sekä lausunnon antajan nimi ja asema. Pyydämme ESAVI:a arvioimaan lausunnon laillisuuden näiltä osin.

2. Maankäyttöjohtajalla ei ollut toimivaltaa antaa lausuntoa (lausunnon s. 1(5))

Toisin kuin kaupunki esittää, maankäyttöjohtajalla ei ollut toimivaltaa antaa lausuntoa. Toisin kuin kaupunki esittää, Töölönlahden hulevesiasiassa ei ole kyse merkitykseltään tai taloudellisesti vähäisestä asiasta.

Töölönlahden ja sen lähipuistojen merkittävien virkistys- ja luontoarvojen vuoksi olisi lausunnon antajan pitänyt olla, ei maankäyttöjohtaja, vaan kaupunginhallitus Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaisesti. Linkki 24.5.2023 voimaan tulleeseen hallintosääntöön: https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/saannot/kaupungin-hallintosaanto.pdf

3. Lausunto saatettiin antaa väärästä palvelukokonaisuudesta käsin (lausunnon s. 1(5))

Kaupungin lausunnosta ei käy ilmi se, kuka tai mikä taho oli päättänyt sen, että lausunnon ESAVI:lle antaa maankäyttöjohtaja. Omaa toimivaltaansa perustellessaan maankäyttöjohtaja esittelee kaupunkiympäristön toimialan kolmesta palvelukokonaisuudesta vain sen palvelukokonaisuuden, jota hän itse johtaa ts. maankäyttö ja liikenne -palvelukokonaisuuden tehtävineen.

Maankäyttöjohtajalta esittelemättä jääneet, kaupunkiympäristön toimialan kaksi muuta palvelukokonaisuutta ovat rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus: https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-organisaatio/toimialat/kaupunkiympariston-toimiala/kaupunkiympariston-toimialan-esittely

Edellä olevasta linkistä ja kaupunkiympäristön palvelurakennekaaviosta (liite 2) selviää, että kaupunkiympäristön toimialan Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen kuuluu kokonainen ympäristöpalvelut-yksikkö. Sitä johtaa ympäristöjohtaja, jonka alaisuudessa työskentelevät yksiköiden päälliköt sekä heidän alaisensa, mm. ympäristötarkastajat esim. ympäristönsuojelun ja -ohjauksen tehtävissä. Lausunnossaan maankäyttöjohtaja ohittaa ympäristöpalvelujen asiantuntemuksen.

4. Lausunto johtaa ESAVI:a harhaan: hulevesiputkien rakentamisesta ei ole päätetty osana Mannerheimintien katuremonttia

Kaupunki johtaa ESAVI:a harhaan antaessaan ymmärtää, että ne hulevesien Töölönlahteen johtamisen tarvitsemat rakenteet, joita parhaillaan rakennetaan osana Mannerheimintien katuremonttia, olisivat olleet osa yleisten töiden lautakunnan 9.6.2015 tekemää päätöstä (https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-003111/ytlk-2015-21/). Päätöksellä lautakunta hyväksyi Mannerheimintien katuremontin välillä Postikatu (Pääposti) – Paavo Nurmen tie (Kansallisooppera).

Lausunnossa (s. 3(5), viimeinen kappale ja s. 4(5) ensimmäinen kappale) kaupunki esittelee hulevesiputken rakentamista:

Käynnissä olevan Mannerheimintien katutyöurakan yhteydessä rakennetaan hulevesiputki Hesperian puistoon Eteläisen Hesperiankadun liittymän kohdalta ja liitetään puistossa olevaan nykyiseen sekavesiviemäriin, kuten liitteestä 2 ja 3 selviää. Hulevesiputki rakennetaan Hesperian puistoalueelle nykyisen puistoraitin alle huomioiden nykyisten puistopuiden sijainti ja säilyminen. Katutyöurakassa tapahtuva rakentaminen sijoittuu noin 80m metrin päähän nykyisestä Töölönlahden rantaviivasta.”

Tätä ennen (s. 3(5), neljäs kappale) kaupunki on todennut seuraavaa:

Helsingin kaupungin Mannerheimintiellä välillä Postikatu–Paavo Nurmen tie on käynnissä kadun rakentamistyö, joka perustuu Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan päätökseen 9.6.2015 (§ 283, liite 1) jolla on hyväksytty katusuunnitelma nro 30270/1-4 Mannerheimintie välillä Paavo Nurmen tie – Postikatu. Katusuunnitelman pohjalta on laadittu rakennussuunnitelma (liite 2). Liitteessä 3 on esitetty rakennussuunitelmasta vesihuollon osuus tarkemmin.”

Toteamme, että mikään poliittinen luottamushenkilöelin ei ole hyväksynyt suunnitelmaa Töölön hulevesien Töölönlahteen johtamiseen tarvittavien rakenteiden rakentamisesta osana Mannerheimintien katuremonttia, tai muutoinkaan. Kaupungin lausunnon liitteet 2 ja 3, joihin kaupunki lausunnossaan (ks. edellä oleva lainaus) viittaa, eivät olleet yleisten töiden lautakunnan vuonna 2015 tekemän, Mannerheimintien katusuunnitelmapäätöksen (kaupungin lausunnon liite 1) liitteinä.

Kaupunki jättää edellä olevassa lainauksessa myös kertomatta, milloin liitteen 2 mukainen rakennussuunnitelma ja siitä tehty ”tarkempi vesihuollon osuus” on laadittu. Kaupungin lausunnon liitteitä tutkimalla selviää kuitenkin, että liite 2 on laadittu 25.11.2022 ja että sillä on päivitetty vuonna 2018 tehtyjä suunnitelmia. Liitteen 2 tietojen mukaan liitteen olisi laatinut Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Virasto on kuitenkin lakannut olemasta 1.6.2017 kaupungissa voimaan astuneen hallintorakenteen muutoksen jälkeen. Lausunnon liitteessä 3 puolestaan ei ole päivämäärää.

Hulevesiä ei myöskään voi lukea osaksi vesihuoltoa kuten kaupunki lausunnossaan tekee. Vesihuolto koostuu käyttöveden toimittamisesta vesijohtoa pitkin ja jäteveden vastaanottamisesta jätevesiviemärin kautta. Hulevedet, sadevesi ja lumen sulamisvedet, ovat vesihuollosta erillinen järjestelmä, hulevesijärjestelmä, jonka ja johon kuuluvat, kaupungin rakentamat rakenteet kaupunki nyt lausunnossaan ”kätkee” käyttämänsä vesihuolto-käsitteen sisään.

Hulevesirakennelmista ja koko hulevesiin liittyvästä asiakokonaisuudesta, Töölön kaupunginosan hulevesien johtamisesta Töölönlahteen, olisi pitänyt olla olemassa poliittisen luottamushenkilöelimen päätös. Minkäänlaista suunnitelmaa Töölön kaupunginosan hulevesien johtamisesta Töölönlahteen ei kuitenkaan ole hyväksytty osana Mannerheimintien katuremonttia tai muutakaan, poliittisen luottamushenkilöelimen tekemää päätöstä. Mannerheimintien katuremontista välillä Postikatu – Paavo Nurmen tie päätti yleisten töiden lautakunta 9.6.2015, mutta lautakunta ei kuitenkaan päättänyt Töölön kaupunginosan hulevesien johtamisesta ja siihen tarvittavien rakenteiden rakentamisesta asian esittelyn puuttuessa. Hulevedet mainitaan vain lyhyesti päätöksen liitteessä 1 (liite 3):

”Mannerheimintie kuivatetaan hulevesikaivoilla ja -viemäreillä, jotka liittyvät Helsinginkadun hulevesiviemäriin, Hesperian puiston hulevesiviemäriin ja eteläpäässä sekavesiviemäriin.”

Tekstistä saa käsityksen, että Hesperian puiston hulevesiviemäri olisi ollut jo olemassa vuonna 2015, samoin kuin Helsinginkadun hulevesiviemäri ja puiston eteläpään sekavesiviemäri. Lisäksi hulevesillä viitataan tekstissä vain Mannerheimintien hulevesiin – ei Töölön kaupunginosan hulevesiin.

Kaupungin ESAVI:lle toimittaman selityksen liitteitä 2 ja 3 ei esitelty lautakunnalle vuonna 2015. Päätös tulisi olla tehty myös maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisesti.

5. Lausunto luo virheellisiä mielikuvia hulevesien johtamiseen rakennettavien rakenteiden merkityksestä. Liitteet, joihin näissä yhteyksissä viitataan, eivät ole rajattu keskenään samoihin kohtiin maastoa.

Lausunnossa luodaan vääriä mielikuvia siitä, että vain yksi hulevesien johtamiseen tarvittava osa, toistaiseksi rakentamatta jäävä, ”purkuputkeksi” nimetty osa, olisi ainoa kokonaisuuden kannalta merkittävä osa sitä kokonaisuutta, jossa Töölön kaupunginosan hulevevesiä johdetaan Töölönlahteen. Tämä käy erityisesti ilmi lausunnon sivun 4(5) toisessa kappaleessa, jossa todetaan seuraavaa:

Rakennussuunnitelmassa (liite 2) on esitetty nyt rakennettava osuus ja myöhemmin rakennettava osuus on myös esitetty suunntelmassa. Kuten liitteessä 2 on esitetty, hulevesien purkuputku Töölönlahteen rakennetaan myöhemmin. Rakentaminen edellyttää suunnittelua, ja putken lopullinen linjaus, laajuus ja toteutustapa tullaan suunnittelemaan myöhemmin Hesperian puiston alueelle laadittavan puistosuunnitelman yhteydessä. Samassa yhteydessä selvitetään suunnitelman mahdollisesti vaatimat vesilain mukaiset luvat.”

Kaupunki ei edellä olevassa lainauksessa tai muualla lausunnossaan erittele sitä, mitä ovat konkreettisesti kaikki ne ”nyt rakennettavat” osat, joita tarvitaan Töölön hulevesien johtamiseen Töölönlahteen. Erittelemättä jää myös, mitä ”putkia” on ”nyt rakennettu”.

Kun kaupunki joka tapauksessa toteaa ”nyt rakennettavan osan” olevan osa hulevesien Töölönlahteen johtamista, tulee myös ”nyt rakennettavia” osia tarkastella vesitaloushankkeen luvanvaraisuuden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.

”Myöhemmin rakennettavan” ”purkuputken” osalta kaupunki on aikeissa siirtää ”purkuputken suunnittelun ja rakentamisen” osaksi valmistelussa olevaa toista suunnitelmaa, Hesperian puiston puistosuunnitelmaa. Puistosuunnitelma ja Mannerheimintien katusuunnitelma eivät kuitenkaan keskustele keskenään. Haluamme myös tuoda esiin, ettei puistosuunnitelmiin kansalaisjärjestöillä, ei edes ympäristöjärjestöillä, ole lähtökohtaisesti muutoksenhakuoikeutta.

6. Lausunto luo vääriä mielikuvia rakenteiden luvanvaraisuudesta

Vesilain 2 § mukaan (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#L3P3) vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos mm.

1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä;

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista;

3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön.

Lausunnossaan kaupunki ei ole pystynyt osoittamaan, etteikö ”jo nyt rakennetut”, hulevesien johtamiseen tarvittavat rakenteet olisi tarvinneet vesilain mukaisia lupia. Rakenteiden täytyy olla ilmeisen välttämättömiä ”purkuputken” toiminnalle.

Töölönlahteen laskettavien hulevesien määrä tulisi Töölöstä tulevien hulevesien myötä lisääntymään entisestään. Tämä kriittinen tilanne on syntymässä siksi, että lahden pohjoispäähän kaupunki on jo rakentanut hulevesiputken ESAVI:lta 29.8.2016 saamallaan luvalla. Putkea pitkin Töölönlahteen johdetaan tällä hetkellä Keski-Pasilan (pinta-ala 0,59 km2) hulevedet. Hulevesien parissa työtä tehneen henkilön mukaan putki on suurempi kuin mitä hän on koskaan työuransa aikana nähnyt. Kaupungin oma ympäristönsuojeluviranomainen vastusti lausunnossaan tämän putken rakentamista.

Jos Töölönlahteen johdettaisiin kaikki Töölön kaupunginosan (pinta-ala yli 3 km2, asukkaita n. 30 000) hulevedet – tai edes osa kaupunginosan hulevesistä – vaikuttaisi tämä Töölönlahden meriveden suolapitoisuuteen ja sen myötä alueella esiintyviin lajeihin, mm. vesilintuihin. Hesperian puiston nurmialueen huomattava pieneneminen ja puistoon kaivettava hulevesikosteikko vähentävät alueen virkistysarvoa. Hulevesialtaat rikkovat myös vanhan Hesperian puiston kulttuurihistoriallista viherperintöarvoa.

7. Lausunnon viittaukset Sitowisen raporttiin jäävät ilmaan

Lausunnon sivulla 4(5) kappaleessa kolme todetaan mm., että Hulevesien johtaminen Töölönlahteen perustuu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n laatimaan ”HSY Hulevesien eriyttämisen yleissuunnitelma 13.5.2016” (Sitowise).” Yleissuunnitelmaa ei kuitenkaan ole liitetty lausunnon liitteeksi eikä sitä löydy verkostakaan.

Sitowisen toisessa, 31.1.2019 julkaistussa raportissa (kyseisen hankkeen loppuraportissa) ”Hulevesitulvariskialueiden ja hulevesitulvaherkkien alueiden selvittäminen Helsingin kaupungissa 2018” todetaan sitä vastoin seuraavaa:

(…) kuivatuksen parantaminen on haastavaa, sillä Töölönlahteen ei sallita hulevesien johtamista.” Tiedossamme ei ole, mihin maininta hulevesien johtamisen kiellosta perustuu.

8. Lausunto johtaa lupaviranomaista harhaan Hesperian puiston puistosuunnitelmaa kuvatessaan

Lausunnon sivulla 4(5) kappaleessa kolme todetaan mm. seuraavaa:

Hesperian puiston puistosuunnitelman laadinta on tällä hetkellä aloitus- ja valmisteluvaiheessa. Puistosuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa ja tavoitteena on saada puistosuunnitelmaehdotus hyväksytyksi 2023 loppuvuonna.”

Päinvastoin kuin kaupunki esittää, ei Hesperian puiston tällä hetkellä meneillään olevaa puistosuunnitelmaa ole laadittu juuri lainkaan vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa.

Hesperian ja Hakasalmen puistosuunnitelmat ovat valmistuneet ensimmäisen kerran vuonna 2011. Tuolloin ne eivät rahoituksen puutteen vuoksi koskaan toteutuneet.

Kaupunki antoi puistosuunnitelmat konsultille uudestaan kesällä 2019. Tällöin kaupunkiin otettiin kaupunkilaisten taholta yhteyttä. Toiveena esitettiin, että herkän ja kaupunkilaisille rakkaan Töölönlahden läheisten puistojen suunnittelu avattaisiin avoimeen vuorovaikutukseen kaupunkilaisten kanssa heti suunnittelun alkumetreillä. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan suunnitelmasta kuultiin seuraavan kerran kesäkuussa 2020. Tuolloin asia oli menossa kaupunkiympäristölautakuntaan muutaman päivän varoitusajalla nimellä ”Hesperian puiston, Hakasalmen puiston ja Karamzininrannan suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet”. Suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet olivat tuhoisia Töölönlahden luontoarvojen kannalta.

Yleisradio uutisoi asiasta 16.6.2020 (https://yle.fi/a/3-11402337), ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen silloinen puheenjohtaja Antti Halkka kirjoitti asiasta mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin 17.6.2020 (https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006541890.html).

Asian saaman julkisen huomion keskellä lautakunta päätti 16.6.2020 lisätä päätösehdotukseen muutaman lauseen. Lopputuloksena asiakirja puistosuunnitelman lähtökohdista ja tavoitteista jäi sisäisesti ristiriitaiseksi: Töölönlahden luontoarvoja uhkaavat periaatteet jäivät suunnitelmassa voimaan siinä missä luontoarvoja suojelevat tavoitteetkin. Linkki kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2020-006576/kylk-2020-20/

Seuraavan kerran kaupunki palasi Hesperian ja Hakasalmen puistojen puistosuunnitelmaan syksyllä 2022, jolloin kaupunki järjesti alueella maastokävelyn. Kävelyllä kerrottiin mm. suunnitelmista kaataa rannan vanhoja salavia sekä mahdollisen hulevesialtaan perustamisesta Hesperian puistoon. Asiat jäivät silleen, kunnes Mannerheimintien katuremontin myötä kaupunki alkoi kaataa puita kaupunkilaisten Hesperian puistona pitämältä alueelta.

Puistosuunnitelma ei siis ole tällä hetkellä ”aloitusvaiheessa” kuten kaupunki lausunnossaan esittää. Lähtökohdat ja periaatteet on hyväksytty sisäisesti ristiriitaisina yli kolme vuotta sitten. Lausunnon mukaan näyttääkin siltä, että suunnitelman loppuvaihe olisi tarkoitus juosta nopeasti läpi: valmista pitäisi olla jo kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lausunnossaan kaupunki toteaa vielä (lausunnon s. 4(5) neljäs kappale), että ”Tällä hetkellä suunnittelussa ollaan päätymässä ratkaisuun, joka on yhdistelmä maanalaisesta vortex-järjestelmästä ja maanpäällisestä biosuodatusaltaasta.” Tämäkin tieto on yhdistyksellemme uutta; kaupungin lausunnossaan esiin tuomaa vuorovaikutusta ei näidenkään kysymysten osalta ole ilmennyt.

9. Helsingin kaupunki ei ole esittänyt vaihtoehtoja Töölön hulevesien johtamiselle eikä näe aiheelliseksi niiden miettimistä Mannerheimintien katuremontin aikana.

Lausunnon sivulla 4(5) kaupunki toteaa mm. seuraavaa:

Jos hulevesiä ei jostain syystä voi johtaa Töölönlahteen, tulee kaupungin ja HSY:n miettiä yhdessä toinen ratkaisu. Mannerheimintien rakennusurakan aikana ei ole tarvetta määritellä muita ratkaisuja. ”

Perustuslain 2 § mukaan ”kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen”. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Elinympäristön kehittämiseen osallistuminen on kansalaisille ollut Hesperian ja Hakasalmen puistojen puistosuunnitelman, Töölönlahden suojelun ja Mannerheimintien katuremontin kohdalla huomattavan vaikeaa. Olemme esittäneet kaupungille kysymyksiä myös julkisessa, 12.5.2023 julkaisemassamme tiedotteessa. Hulevesistä kysymme tiedotteen kysymyksessä nro 18: https://www.sll.fi/helsinki/2023/05/12/kysymyksia-helsingin-kaupungille-mannerheimintien-katuremontista/

Sinänsä hulevesien eriyttäminen sekaviemäristä on tarpeellista ja ympäristölle hyvä asia. Töölön hulevesien eriyttämistä jätevesistä on kuitenkin viety eteenpäin vain yhden ratkaisun varassa, ja tämä ratkaisu uhkaa vakavasti Töölönlahden luontoarvoja. Nyt kaupunki toteaa lausunnossaan, että HSY:n kanssa tulee miettiä yhdessä toinen ratkaisu, ”jos hulevesiä ei voi Töölönlahdelle johtaa”. Kaupungin olisi ollut syytä esitellä vaihtoehtoja jo kolme vuotta sitten (ks. esim. asiaan liittyvät lehtikirjoitukset edellä).

10. Kaupungin toimet ovat olleet lainvastaisia

Lausunnon sivulla 5(5) kaupunki toteaa seuraavaa:

Edellä lausuttu huomioon ottaen voidaan todeta, että Mannerheimintien katutyöurakan yhteydessä ei kaupunki ole ryhtynyt eikä tule ryhtymään mihinkään sellaiseen toimintaan tai tekoon, joka rikkoisi vesilakia tai sen nojalla annettua säännöstä ja määräystä.”

Kaupunki on jo rikkonut perustuslaissa säädettyä kansalaisen oikeutta vaikuttaa elinympäristönsä suunnitteluun. Lisäksi kaupunki ei ole 9.6.2015 riittävällä tarkkuudella esitellyt Mannerheimintien katutöistä päättäneelle yleisten töiden lautakunnalle suunnitelmia Töölön kaupunginosan hulevesien johtamisesta sekä aikeista rakentaa näiden hulevesien johtamiseen tarvittavat rakennelmat osana Mannerheimintien katutöitä välillä Postikatu – Paavo Nurmen tie.

Pyydämme ESAVI:a myös arvioimaan, onko kaupunki rikkonut vesilakia aloittamalla hulevesien johtamiseen tarvittavien rakenteiden rakentamisen

  • ilman vesilain edellyttämää lupaviranomaisen lupaa ja siirtämällä purkuputkeksi kutsumansa rakentamisen suunnittelun ja lupatarpeen arvion osaksi puistosuunnitelmaa
  • ilman hulevesirakenteiden ja niihin liittyvää ympäristövaikutusten arviointia
  • ilman arviota hankkeen vaikutuksista maisemaan ja viihtyvyyteen Töölönlahden kaltaisella, suositulla ulkoilualueella
  • siirtämällä tulevaisuuteen, osaksi erillistä puistosuunnitelmaa, osan hulevesien Töölönlahteen johtamisen vaativista rakenteista ilman, että Mannerheimintien katuremonttisuunnitelmat ja Hesperian puiston puistosuunnitelmat keskustelevat keskenään.

Helsingissä 17.8.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Liitteet

Liite 1. ESAVI:n myöntämä lisäaika

Liite 2. Kaupunkiympäristön palvelurakennekaavio

Liite 3. Yleisten töiden lautakunnan päätöksen liite 1