Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Sun­nun­tai­kort­te­lei­den ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Kuva 1: Suunnitelma-alueen metsäinen eteläosa

Muistutus Sunnuntaikortteleiden asemakaavaehdotuksesta (diaarinumero HEL 2021-003897)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Sunnuntaikortteleiden asemakaavaehdotuksen aineistoihin. Olemme yhä huolissamme alueen lajistolle tärkeiden metsien rakentamissuunnitelmista. Esitämme, että kaava palautetaan valmisteluun ja valmistelussa huomioidaan luontoarvot paremmin. Aluetta tulisi kehittää ensisijaisesti ulkoilu- ja viheralueena.

Koska kaavaehdotus ei ole muuttunut luonnon kannalta suotuisaan suuntaan, joudumme toistamaan samoja näkökulmia tässä kannanotossa kuin aiemmissa mielipiteissämme.  Kaavaehdotuksessa on huomioitava myös se vaihtoehto, että raitiotie ei toteudu. Metsää ei missään nimessä saa kaataa ”varmuuden vuoksi”.

Kaava-alueen metsien merkitys

Sunnuntaikortteleiden kaava-alueen metsät muodostavat erittäin tärkeän kokonaisuuden ajatellen sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimista että nykyisten asukkaiden virkistyskäyttöä Koillis-Helsingin alueella. Vuorovaikutusraportin vastineessa meille on vastattu, että ”alueen luonnontila on täysin muuttunut tai heikentynyt ja kokonaisuutena edustavuus ei ole merkittävä”. Todellisuudessa alueen METSO II- ja III-luokan metsät ovat saaneet kehittyä luonnontilaisiksi. Niissä kasvaa vanhoja kuusia, haapoja ja raitoja, ja osittain metsät ovat potentiaalista liito-oravan elinympäristöä. Metsät ovat myös kovaa vauhtia kehittymässä kohti ylempiä arvoluokkia. Metsissä voidaankin todeta olevan merkittäviä luontoarvoja, joiden yli rakentaminen ei saa ajaa.

Myöskään alueen ”maisematilan selkeyttäminen” ei saa ajaa luontoarvojen yli. Luonnoltaan vaihteleva ja villi, ”maisemallisesti epäselvä” alue luo monipuolisia elinympäristöjä rikkaalle eliölajistolle ja kutsuu asukkaita, varsinkin lapsia, seikkailemaan ja ulos liikkumaan. Nykyisellään alue luo tärkeän yhteyden myös eläinten kulkureittinä eli toimii viheryhteytenä, jota ei tule katkaista.

Kaavaluonnokseen sisältyvän puistoalueen kehittämisen kautta alueelle ei saada nykytilaa vastaavia luontoarvoja. Emme myöskään ole saaneet vastausta siihen, miksi Lentokentänojan uusi sijainti olisi ”nykyistä sijaintia parempi luonnonympäristö”.

Sunnuntaikortteleiden alueen luontoarvojen turvaamiseksi vaadimme, että

  • raitiotien linjaus siirretään niin, että se ei kulje alueen arvokkaimman lehtometsän läpi (kuva 1, numero 1) – varsinkin, kun on varauduttava siihen, ettei raitiotie välttämättä toteudu
  • alueen metsät ja niitty (kuva 1, numerot 1–5) jätetään virkistysalueeksi (VL)
  • metsien ja niittyjen päälle suunnitellut korttelialueet sijoitetaan nykyisille pelloille, jotka kaavaluonnoksessa on merkitty puistoalueeksi (VP)
  • tutkitaan mahdollisuudet säilyttää ja tarvittaessa kunnostaa Lentokentänojan uoma nykyisellä paikallaan
  • kaavoituksessa huomioidaan liito-oravan esiintyminen tuoreen kartoituksen valossa: https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2023/06/Liito-oravakartoitus-IK9I-14.6.2023.pdf

Helsingissä 29.6.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry