Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto alueen varaamisesta Mustavuoresta Helsingin He­vo­sur­hei­lu­kes­kus Oy:lle

Tähänkö ratsastuskeskus? Kuva: Mirja Reijonen

Lähetimme 19.5.2023 Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kannanoton koskien alueen varaamista Mustavuoresta Helsingin Hevosurheilukeskus Oy:lle:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tiistain 23.5.2023 kokouksen asialistalla on alueen varaaminen Vuosaaren Mustavuoren luontoalueelta Helsingin Hevosurheilukeskus Oy:lle ratsastuskoululiiketoiminnan suunnittelua varten. Kohteena olevalle alueelle Mustavuoren metsään on esityslistan liitteenä olevan hyvin suppean hankesuunnitelman mukaan tarkoitus rakentaa ratsastuskoulu, joka pitää sisällään rakennettavan yhdistetyn maneesi- ja hevostallirakennuksen, ratsastuskentän sekä ulkoilutarhat hevosille. Alla olevista perustelluista syistä lautakunnan pitäisi kuitenkin jättää suunnitteluvaraus hyväksymättä.

Asemakaava on vanhentunut

Lainvoimaisessa asemakaavassa on alueelle osoitettu laajahko urheilu- ja virkistyspalvelualue ratsastuskoulua varten (VU). Kaava on kuitenkin laadittu 1990-luvulla lähinnä Vuosaaren sataman rakentamiseksi, ja asemakaavan valmistelutyö tapahtui jo noin neljännesvuosisata sitten eli ajankohtana, jolloin suhtautuminen luontoalueisiin oli hyvin toisenlainen kuin tänään, eikä nykyisiä tietoja Mustavuoren metsien arvoista vielä ollut. Asemakaavoitusta ohjaava ylempi kaava oli tuolloin Yleiskaava 1992. Nykyisessä Yleiskaava 2016:ssa suunnittelualue on kokonaisuudessaan virkistys- ja viheraluetta.

Ratsastuskoulutoiminta Mustavuoressa aiheuttaisi myös ympäristöönsä haittoja, kuten luontoa kuluttavan ratsastuspolkuverkoston toteuttaminen vanhan asemakaavan mukaisesti Vuosaarenhuipun ympäristöön, ja näin syntyvät ristiriidat paikan muun ulkoilu- ja virkistyskäytön kanssa. Metsän lisäksi hanke vaikuttaisi ikävällä tavalla Vuosaarenhuipun alueeseen, joka on maisemoinnin myötä kehittynyt merkittävän monipuoliseksi ja antoisaksi luontokohteeksi niin virkistyskäyttäjien, harrastajien kuin tutkijoidenkin kannalta. Hevosurheilukeskuksen suunnitteluvarauksen hyväksyminen näin epäajantasaisen kaavan pohjalta olisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta hyvin epäviisas ratkaisu.

Alueet luontoarvot ovat huomattavat

Suunnitteluvarauksen kohdealue on nykyään Mustavuoren ulkoilualueeseen kuuluvaa luontoarvoiltaan merkittävää metsää. Kohdealue on myös keskeinen osa kaupungin omassa Helsingin metsä- ja puustoisen verkoston runko- ja alueelliset yhteydet 2019 -suunnitelmassa osoitettua viherverkoston etelästä Uutelasta saapuvaa ja Niinisaarentien pohjoispuolella kohti Östersundomia kulkevaa runkoyhteyttä sekä sen ydinmetsäaluetta.

Faunatica Oy:n viime vuonna laatimassa Vuosaaren metsien biodiversitettiarvoja luokittaneessa raportissa (Helsingin Vuosaaren metsäalueiden monimuotoisuuden arviointi vuonna 2022, Faunatican raportteja 82/2022) varausalueen metsäkuvioiden luontoarvoindeksiarvot todettiin pääosin yhtä korkeiksi kuin valtaosalla läheisen Mustavuori-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen tai uuden viime vuonna perustetun Uutelan metsän luonnonsuojelualueen metsäkuvioista. Monimuotoisuutensa puolesta arvokkaana ja viheryhteyden kannalta tärkeänä luontoalueena suunnittelualue on myös harkinnan arvoinen laajennusosa uuteen nyt valmistelussa olevaan luonnonsuojelualueohjelmaan täydentämään Mustavuoren suojelualueiden verkostoa.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2021 hyväksymässään Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 Kasvun paikka -strategiassaan, että Helsingin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Hanke ratsastuskoulusta Mustavuoreen on siten myös kaupunkistrategian vastainen.

Helsingissä 19.5.2023

Vuosaari-Seura ry:n puolesta
Nina Ruuttu, puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiön puolesta
Heikki Hurtta, puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunnan puolesta
Liisa Winberg, puheenjohtaja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta
Antti Halkka, varapuheenjohtaja
Emilia Pippola, järjestösihteeri