Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Malminkartanon suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Kartanonmetsää. Kuva: Aino Juvonen

Lähetimme 12.5.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Malminkartanon suunnitteluperiaatteita:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Luontoliiton Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja ovat tutustuneet Malminkartanon suunnitteluperiaatteisiin, jotka ovat lautakunnan esityslistalla 16.5.2023.

Suunnitteluperiaatteet esittävät Kartanonmetsän reunojen rakentamista ja metsän keskiosan  säilyttämistä luonto- ja virkistysalueena. Ratkaisua perustellaan muun muassa sillä, että metsä ei ole uuden luontokartoituksen mukaan arvokasta ja linnusto edustaa tavanomaisia lajeja. Metsän todetaan myös kuluneen voimakkaasti.

Kartanometsää ei saa rakentaa

Suunnitteluperiaatteissa ei kuitenkaan huomioida, että Kartanonmetsä on poikittaisen metsäverkostoyhteyden ydinmetsä, jonka 14 ha:n pinta-ala kutistuisi merkittävästi. Lisäksi metsän ympärille rakennetut kerrostalot lisäisivät metsän kulumista edelleen.  Reunavaikutus puolestaan kohdistuisi koko jäljelle jäävään metsään, koska se olisi enää hyvin kapea suikale talojen keskellä. Huomautamme, että kaupungin itsensä kaavoituksen avuksi teettämä Metsä- ja puustoinen verkosto -opas kertoo, että ydinmetsässä on tärkeää,  että reunavaikutus ei ulotu sen ytimeen, jolloin luontainen metsäkasvillisuus säilyisi siellä (https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-05-19.pdf).

Luontokartoitus esittää, etteivät tavanomaiset lintulajit ole este metsän rakentamiselle. Huomautamme, että linnuilla – kuten muillakin lajeilla – on itseisarvo olivat ne tavanomaista tai harvinaisia. Tavallisten lintujen reviirien hävittämisellä on epäilemättä vaikutuksia lintujen lukumäärään, mutta myös muihin lajeihin ja elinympäristöihin. Kartoituksen mukaan rakentaminen osuisi juuri lintujen suosimien reunametsien päälle. Linnunlaulu on tärkeä myös ihmisille.

Edellä olevien seikkojen takia vaadimme, että Kartanonmetsän rakentamisesta luovutaan ja sen kulumista ehkäistään.

Luonto tarvitsee tarkempia periaatteita

Suunnitteluperiaatteissa on hyvää, että ne esittävät luonnon monimuotoisuuden ja kerroksellisuuden lisäämistä puistoihin ja luontoon. Luonnon kohdalle olisi hyvä lisätä muutama tarkempi periaate kuten lepakkojen ja sammakoiden elinympäristöjen parantaminen sekä puroja varjostavan puuston ja pensaiden lisääminen purojen eliöstön takia.

Ympäristöoikeudenmukaisuutta suunnitteluperiaatteisiin

Lisäksi toivomme, että kaupunginosien tiivistämisessä toteutuu ympäristöoikeudenmukaisuus. Aihe korostuu tänä keväänä, kun lautakunta päättää useiden hyvin erilaisten kaupunginosien suunnitteluperiaatteista. Päätöksenteossa on tärkeää ottaa huomioon, että tutkimusten mukaan monimuotoiset viheralueet ja kaupunkimetsät ovat tärkeimpiä sosioekonomisesti heikoimmilla asuinalueilla.

Helsingissä 12.5.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aino Juvonen

kampanjakoordinaattori, Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja