Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Valitus Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen kumoamiseksi (Man­ner­hei­min­tien katutyöt)

Remontin vuoksi kaadettaviksi merkittyjä puita Hesperian puistossa. Kuva: Emilia Pippola

Viite: Uudenmaan ELY-keskuksen päätös asiassa vaatimus luonnonsuojelulain (1096/1996) 57 §:n mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä (UUDELY/3614/2023, UUDELY/4197/2023, liite 1)

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

Asia

Valitus Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen kumoamiseksi ja kiireellinen pyyntö toimenpidekiellon määräämiseksi.

Käännymme kunnioittaen Helsingin hallinto-oikeuden puoleen Helsingin kaupungin Mannerheimintien katutöitä koskevassa asiassa.

Kiireellinen vaatimus toimenpidekiellon määräämiseksi

Valitukseemme liittyen pyydämme Helsingin hallinto-oikeutta kiireellisesti määräämän toimenpidekiellon Helsingin Mannerheimintien katutöille välillä Postikatu – Paavo Nurmen tie. Toissijaisesti pyydämme Helsingin hallinto-oikeutta määräämään  toimenpidekiellon niille osille katutöistä, joita tehdään seuraavilla luontoalueilla tai jotka ulottuvat vaikutuksensa alueisiin: Hesperian puisto, Hakasalmen puisto sekä muu Mannerheimintien varrella oleva puusto, pensaisto ja muu kasvillisuus. Tarkoitamme näillä alueilla nyt olemassa olevia viheralueita, emme ainoastaan asemakaavan tai katusuunnitelman mukaisia viheralueita. Asemakaavan ja katusuunnitelman mukaan Mannerheimintie levittäytyy nykyisen puistoalueen puolelle. Toimenpidekiellon on koskettava maastossa vallitsevaa tilannetta viheralueiden osalta.

Hesperian puiston ja Hakasalmen puiston määrittelyssä pyydämme hyödyntämään myös aluemääritelmää, jonka kaupunki on esittänyt julkaisussa ”Hakasalmen ja Hesperian puistot – Puistohistoriallinen selvitys” (https://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/Hakasalmi_hesperia_web.pdf, s. 79 & 82). Tässäkin tapauksessa Mannerheimintiellä tarkoitetaan tällä hetkellä olemassa olevaa katualuetta, ei asemakaavaan ja katusuunnitelmaan merkittyä katualuetta.

Vaatimuksemme ELY-keskuksen päätöksen kumoamisesta

Vaadimme Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan Uudenmaan ELY-keskuksen 3.4.2023 antaman päätöksen asiassa vaatimus luonnonsuojelulain (1096/1996) 57 §:n mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä (UUDELY/3614/2023, UUDELY/4197/2023, liite 1). 

Vaatimuksen perustelut

Päätös on lepakoiden ja liito-oravan suojelun osalta luonnonsuojelulain 57 §:n säännösten vastainen, eikä  huomioi EU:n oikeuden ja sen perusteella muodostuneen oikeuskäytännön mukaisesti  riittävällä tavalla vaatimusta huomioida liito-oravien elinolosuhteiden heikentymisen vaikutuksia. ELY- keskuksen olisi tullut arvioida päätöksessään liito-oraviin kohdistuvien asemakaava- ja katusuunnitelmapäätösten yhteisvaikutus erityisesti liito-oravien siirtymäreittien ja potentiaalisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilymisen kannalta, jotta asiassa voitaisiin riittävällä tavalla varmistua, ettei aiheudu luonnonsuojelulain 8 luvussa kiellettyä seurausta.

Uudenmaan ELY-keskus ei ole käsitellyt hakemusta sen koko laajuudessa ja on siten menetellyt asiassa hallintolain 31 §:n vastaisesti eli ei ole selvittänyt asiaa tarpeeksi. Puutteelliseen käsittelyyn liittyy muun muassa epäselvyydet tiealueen reunasta. Vaikuttaa siltä, että ELY-keskus on tehnyt päätöksensä asemakaavan ja katusuunnitelman valossa, vaikka sen on viranomaisena valvottava luonnonsuojelulain toteutumista nykyhetkessä.

Lisäksi katusuunnitelma, johon Mannerheimintien katutyöt perustuvat, on asemakaavan vastainen. Esimerkiksi asemakaavaan merkatun katualueeseen kuuluvan katuviheralueen tulee kaavamerkinnän mukaan olla ”istutettava alueen osa, jolla on oltava myös puita ja pensaita” (liite 7), mutta katusuunnitelmassa tämä osa otetaan pääosin päällystetyksi katualueeksi (liite 8). ELY-keskuksen olisi tullut tutkia asia asemakaavan vastaisena.

Täydennämme valitustamme mahdollisimman pian. Tässä valituksemme kiireellisessä, ensivaiheessa perustelemme vaatimustamme niillä asiakirjoilla, jotka olemme ELY-keskukseen toimittaneet (liitteet 3–6) sekä alueen asemakaavalla (liite 7) ja katusuunnitelman osalla (liite 8). Pyydämme hallinto-oikeutta huomioimaan näistä myös ELY-keskukselle toimittamamme täydennyksen (liite 4) alueen täsmennystä sekä liito-oravan esiintymistietoja koskien. Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämän laji.fi- tietokannan mukaan alueelta on tehty liito-oravahavainto (liitteet 5 ja 6)

Helsingissä 6.4.2023

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta

Antti Halkka, varapuheenjohtaja

Emilia Pippola, järjestösihteeri

LIITTEET:

Liite 1. Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 3.4.2023

Liite 2. Päätöksen tiedoksianto 3.4.2023

Liite 3. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen vireillepano ELY-keskukselle 17.3.2023

Liite 4. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen täydennys vireillepanoon 30.3.2023

Liite 5. Liito-oravahavainto Hesperian puistosta kartalla

Liite 6. Liito-oravahavainto Hesperian puistosta taulukossa

Liite 7. Alueen asemakaava

Liite 8. Mannerheimintien katusuunnitelma: suunnitelmapiirustus nro 30270/1