Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pitäjänmäen Patterimäen itäosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on pyrkinyt pitkään edistämään Pajamäen ympäristön luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvoiltaan merkittävien metsien säilyttämistä erilaisilla maastoselvityksillä, mielipiteillä, muistutuksilla sekä viime kädessä myös muutostenhakujen kautta.

Pidämme huonosti harkittuna sitä, että kaupunki pyrkii näin nopeasti jatkamaan Patterimäen itäpuolisen alueen rakentamiskaavailuja edellisen asemakaavayrityksen kumouduttua 2020 hallinto-oikeudessa.

Hankealueen supistaminen edellisestä yrityksestä vähentää jonkin verran kaavan ilmeisiä haitallisia vaikutuksia tähän tärkeään luonto- ja virkistysalueeseen. Pääongelmat kuitenkin säilyvät edelleen melko lailla sellaisinaan. Kaavailtu rakentaminen tuhoaa tuntuvan osan nykyisestä Pajamäen pohjoispuolisesta virkistysalueesta, heikentää Patterimäen linnoitusalueen kasvillisuusarvojen säilyttämisen edellytyksiä, haittaa liito-oravan säilymistä sekä ohjaa uutta rakentamista turhan lähelle SEVESO-sopimuksen mukaista riskitoimijaa (Teknoksen maalitehdas). Malliesimerkki hankkeesta, jonka haitat ovat hyötyjä selvästi suuremmat.

Kaavailtu lisärakentaminen supistaa etelä- ja koillisreunasta tärkeää ja suosittua viheraluetta, pahentaa Raide-Jokerin tunneliaukoista jo aiheutuneita haittoja metsän virkistyskäytölle sekä aiheuttaa lisähäiriötä myös säilyvälle metsäalueelle. Lisäasutus heikentää osaltaan mahdollisuuksia säilyttää myös luonnonsuojeluohjelmaan 2015–2024 sisältyvän Patterimäen linnoituskallion Helsingin oloissa hyvin merkittäviä ketokasvillisuuarvoja. On selvää, että kaikki lisäasutus Patterimäen ympäristössä lisää vääjämättä myös Patterimäen ketoalueisiin kohdistuvaa ulkoilua ja oleskelua ja sitä kautta kulutusta. Kallioketojen kasvillisuus on erittäin kulumisherkkää.

Kaavailtu rakentaminen törmännee tälläkin kertaa myös liito-oravan suojelutarpeisiin. Kaava-alueen koillisosassa on monina vuosina ollut liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Myös hankealueen eteläosan eli Pajamäentien pohjoispuolisten kerrostalojen pohjoispuolen metsäalueella on hyvää potentiaali toimia liito-oravametsänä johtuen hyvästä sekametsärakenteesta, useista järeistä haavoista (ainakin kahdessa näistä ollut koloja jo muutamia vuosia sitten) sekä vanhoista kuusista. Myös Helsingin liito-oravaverkosto 2019 -selvityksessä (2020) juuri tähän paikkaan esitetään yhteystarvetta.

Esitämme ensisijaisesti kaavahankkeen jäädyttämistä. Toissijaisesti esitämme sen jatkamista radikaalisti muutettavilla tavoitteilla, joissa metsäalue kaavoitetaan VL/s-alueeksi koskien myös koillisosan asemakaavoitettua, mutta toteuttamatta jäänyttä pysäköintialuevarausta (Lp).

Helsingissä 24.3.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry