Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Matokallion metsän säästämiseksi

Eskariryhmä retkellä Matokallion metsässä. Kuva: Riitta Malve

Lähetimme 24.3.2023 Helsingin kaupunginhallitukselle kannanoton Matokallion metsän puolesta:

Hyvät Helsingin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on huolestunut kaupunginhallituksen 27.3. kokouksen esityslistalla olevan jääurheiluhallin suunnitteluvarauksen jatkamisesta Matokalliolla sijaitsevalla tontilla (asiakohta 10). Jos jääurheilukeskus sen seurauksena toteutuu, menetetään Puotinharjun sekä sen koulujen ja päiväkotien ainoa, kohtuullisen kävelymatkan päässä sijaitseva lähimetsä. Se lisäisi Puotinharjun eriarvoistumista ja vähentäisi merkittävästi koululuokkien ja päiväkotiryhmien luonnossa liikkumista, leikkimistä ja oppimista. Samalla poikittaisen metsäverkoyhteyden ydinmetsä kutistuisi ja sen lajisto köyhtyisi, mikä heikentäisi luonnon monimuotoisuutta laajemmalla alueella.

Haluamme tuoda esiin, että ympäristökasvatus on tärkeä osa luonnonsuojelua. Kaikkien lasten tulee saada tutustua luontoon ja oppia luonnosta. Nuoremmat sukupolvet tulevat vastaamaan suurimpiin haasteisiin ilmastonmuutoksen ja lajikadon ratkaisemisessa ja niihin sopeutumisessa. He tarvitsevat tutkittua ja rehellistä tietoa ongelmista sekä apua lisääntyvään lasten ja nuorten ympäristöahdistukseen (https://childrightsenvironment.org).

Kiinnitämme huomiota myös ympäristöoikeudenmukaisuuteen, joka Helsingissä koskee muun muassa lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden saavutettavuutta kaikilla asuinalueilla. Kaupunki kantaa huolta asuinalueiden ja koulujen eriarvoistumisesta, mutta Matokallion metsän rakentaminen uhkaa kiihdyttää sitä Puotinharjussa.

Seuraavassa perustelemme yksityiskohtaisemmin, miksi Matokallion metsäinen tontti tulee jättää rakentamatta ja tehdä sitä koskeva kaavamuutos, jossa alue muutetaan virkistysalueeksi. Lisätietoa löytyy myös aiemmasta kannanotostamme: https://www.sll.fi/helsinki/2023/02/03/kannanotto-matokallion-metsan-puolesta/

Koulujen ja päiväkotien lähimetsät ovat tärkeitä

Kun Myllypuron liikuntapuiston asemakaavaa tehtiin 2000-luvun alussa, koulut ja päiväkodit olivat käyttäneet jo pitkään Matokallion metsää oppimisympäristönä ja leikkimetsänä. Silloin ei kuitenkaan vielä puhuttu lasten luonnossa liikkumisen tärkeydestä, luonnon terveysvaikutuksista ja ympäristökasvatuksesta siinä määrin kuin tänään. Liikuntapuiston kaava sai näin levittäytyä halleineen ja parkkipaikkoineen myös Matokallion metsään.

Viime vuosien koulujen opetussuunnitelmat ovat kuitenkin korostaneet yhä enemmän ympäristökasvatusta ja oppimista luonnossa. Se näkyy myös Matokalliolla.

Lahden kaupunki on näyttänyt esimerkkiä selvittämällä päiväkodeille tärkeät lähimetsät. Ne on tarkoitus säilyttää kaavoituksessa ja suojella niiden monimuotoisuutta luonnonhoidossa. Helsingin on syytä mennä tästä askeleen pidemmälle kartoittamalla ja turvaamalla sekä peruskouluille että päiväkodeille tärkeät lähimetsät ja lähiluontokohteet. Itäkeskuksen peruskoulu sekä muut Puotinharjun koulut ja päiväkodit eivät saa olla tästä poikkeuksia – etenkään, kun Puotinharjussa on kyse yhdestä sosioekonomisesti heikoimmista asuinalueista ja eriarvoistuneimmista peruskouluista. Tutkimukset ovat todenneet, että kävellen tavoitettavat metsät ja muu luonto ovat tärkeimpiä niille, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä luontoon muualle. Tämä koskee ennen muuta lapsia ja vanhuksia.

Lisäksi Matokallion vieressä sijaitsevaan Itäkeskuksen peruskouluun suunnitellaan laajennusta ja metsän viereen on tulossa uusi suuri päiväkoti. Myös uudet oppilaat ja päiväkotilapset tarvitsevat metsäretkiä.

Miten lasten koulu- ja leikkimetsä korvataan, jos se katoaa?  

On erittäin valitettavaa, että kaupunki asettaa Puotinharjun koululaiset ja päiväkotilapset vastakkain luistelua harrastavien lasten ja huipputason kilpaluistelun kanssa. Päätösehdotus, kuten myös monet päättäjät, vetoavat nyt kaupungin luotettavuuteen kaupunkikehityskumppanina, mutta vastuu Puotinharjun ainoan kunnollisen lähivirkistysalueen, Matokallion metsän, säilyttämisestä unohtui jo kaavaprosessissa. Muistutamme, että YK:n lasten oikeuksien sopimus koskee myös lasten oikeutta terveelliseen ympäristöön.

Jääurheilukeskuksen kaavoitus muualle vie muutamia vuosia, mutta koulut ja päiväkodit menettävät lähimetsänsä lopullisesti, jos Matokalliolle rakennetaan suuri luisteluhalli parkkipaikkoineen. Jos kaupunginhallitus nyt päättää suunnitteluvarauksen jatkamisesta, päätökseen tulee liittää myös ratkaisu, miten tärkeän lähimetsän menetys korvataan kouluille ja päiväkodeille sekä mahdollistetaan yhtä useat metsäretket ja oppitunnit luonnossa jatkossakin.

Suunnitteluvarausta koskevissa keskusteluissa päättäjät ovat korostaneet, että jääurheilukeskus tarjoaa hyviä liikuntaharrastuksia lapsille ja aikuisille kuten muutkin Myllypuron liikuntapuiston kentät ja hallit. Puotinharjun monille pienituloisille lapsiperheille nämä liikuntaharrastukset ovat kuitenkin aivan liian kalliita. Liikuntapuiston näkökulmasta Matokallion metsäalue on sen ainoa kaikille avoin virkistysalue tällä hetkellä.

Poikittaisen metsäverkostoyhteyden ainoaa ydinmetsää ei ole varaa menettää

Haluamme oikaista virheellistä luontotietoa, joka on ollut esillä keskusteluissa  jääurheilukeskukselle suunnitellusta tontista. Yhdistyksemme metsäasiantuntijan mukaan tontilla kasvaa pääosin I-arvoluokan METSO-metsää. Jostain syystä kaupunki ei ole kartoittanut alueen metsiä. Ainakaan tietoa ei löydy kaupungin karttapalvelun luontotiedoista. Sen sijaan kaupunki on usein korostanut, että tontilla ei ole arvokasta luontoa.

Metsäalue, joka käsittää Matokallion ja sen ympärillä kasvavat metsät, on poikittaisen metsäverkostoyhteyden ydinmetsää. Verkostoyhteys kulkee Viikki–Kivikko-vihersormen ja Mustavuoren välillä. Kaupunki on teettänyt Metsä- ja puustoisen verkoston selvitys -oppaan juuri kaavoituksen avuksi.

Matokallion ydinmetsän tekevät arvokkaaksi METSO-metsät ja arvokas kasvillisuusalue Matokallion ja Puumyllypuron välissä. Metsässä on myös lähteikkö, jota ei ole merkitty luontotietojärjestelmään.

Jos jääurheilukeskus rakennetaan, ydinmetsä kutistuu puoleen nykyisestä, minkä seurauksena luonnon monimuotoisuus köyhtyy merkittävästi. Lisäksi urheilukeskuksen reunavaikutus heikentää luontoarvoja edelleen. Rakentamisen seurauksena Matokallion runsas ulkoilukäyttö on vaarassa siirtyä arvokkaalle kasvillisuusalueelle, jolloin sitä uhkaa kuluminen.

Metsäverkostoyhteys tarvitsee ydinmetsää, joka ylläpitää metsäverkoston lajiston  geneettistä monimuotoisuutta ja muuta biodiversiteettiä. Ydinmetsän katoaminen heikentäisi myös Viikki–Kivikko-vihersormen ekologista yhteyttä ja Mustavuoren monimuotoisia metsiä.

Helsingissä 24.3.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys