Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Paloheinän jo­ka­mies­golf­ken­tän laajennuksesta

Jos laajennus toteutuu, sen on pysyttävä Näsinojan (pohjoisen haaran) etelä-kaakkoispuolella.

Mielipide Paloheinän jokamiesgolfkentän laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmastasekä luonnoksesta (diaarinumero HEL 2022-004726)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Paloheinän jokamiesgolfkentän laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Kiitämme mahdollisuudesta jättää mielipide myöhässä (sähköposti Inkeri Niskaselta 14.2.2023).

Vastustamme golfkentän laajentamista. Sen sijaan aluetta tulisi kehittää luonto- ja virkistysalueena. Golfkentän laajennus on tärkeää lintualuetta ja niittyverkoston osa. Näsinojan reunoja myötäilee niittyverkoston arvoalue. Alue tulisi säilyttää niittynä. Osin voitaisiin harkita sen metsittämistä.

Mikäli golfkentän laajennus toteutetaan, asemakaavan tulee huomioida nyt esitettyä luonnosta paremmin alueen luontoarvot, jotka esitetään kaupungin luontotietojärjestelmässä. Muun muassa suoja-alueet tulee merkitä asemakaavaan. Myös kaavamerkintöjä kannattaa käyttää esimerkiksi lintujen huomioimisessa. Lisäksi kentän laajennuksen ja metsän väliin tulee jättää riittävä suoja-alue, etteivät kentän rakenne ja toiminnat häiritse metsälajiston elinympäristöjä. Luonnoksessa kenttä kuitenkin rajautuu arvokkaaseen metsään, kääpäalueeseen, liito-oravan ydinalueeseen sekä luonnonsuojelualueeseen. Metsän reunat ovat monimuotoisuuden kannalta rikkaita. Ne tarjoavat esimerkiksi linnuille ravintoa ja suojaa ja pesimispaikkoja. Osa saalistaa reunasta käsin niittyjen yllä. Metsän reunojen tulee antaa kehittyä luontaisesti.

Jos kentän laajennus toteutuu, on huomioitava, ettei lintujen elinolosuhteita heikennetä. Niittyverkoston arvoalueen ja kentän väliin on jätettävä niin ikään suoja-alue ja huolehdittava, ettei laajennus heikennä arvoaluetta eikä itse Näsinojaa.

Vantaanjokea käytetään ilmeisesti tällä hetkellä golfkentän kasteluun. Uudelle alueelle jokivettä tuskin riittää, kun huomioidaan viime kesien kuivat jaksot. Kastelusta ja kentän hulevesistä on tehtävä suunnitelma ennen kuin kaavoitusprosessi etenee. Päämääränä tulee olla, ettei purojen, ojien ja Vantaanjoen veden laatu heikkene.

Laajennukseen käytettävän niittyalueen kasvi- ja eläinlajisto on syytä kartoittaa. Kentän mahdollinen laajennus on suunniteltava ja rakennettava niiden säilymistä silmällä pitäen. Myös kentän hoidon tulee tukea monimuotoisuutta, jota on hyvä seurata säännöllisillä kartoituksilla. Kentän rakenteiden, kuten aitojen, ei tule estää eläinten liikkumista kentällä. Esimerkiksi aidoissa tulee olla vapaita välejä kulkureiteille ja niiden ali tulee pienimpien nisäkkäiden mahtua kulkemaan.

Lisäksi ehdotamme, että kentän laajennuksen toteutuessa, sen on pysyttävä Näsinojan (pohjoisen haaran) etelä-kaakkoispuolella. Yllä olevassa karttakuvassa näkyy vaihtoehtoinen, supistettu aluerajaus golfkentälle.

Helsingissä 28.2.2023

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry