Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavan suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Lähetimme 6.3.2023 yhdessä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n kanssa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Seuraavan kokouksenne esityslistalla on Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet (asiakohta 3). Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry sekä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry ovat ilahtuneita, että suunnitteluperiaatteiden ja kaavahankkeen lähtökohtana pidetään kestävää kehitystä, jossa ekologinen kestävyys on keskeinen kivijalka. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että ekologista kestävyyttä tarkastellaan yhdessä muiden Vanhankaupunginlahden ympärillä tapahtuvien kaavoitus- ja rakentamishankkeiden kanssa. Läheisimpänä mainittakoon Keski-Viikki. Niiden yhteisenä vaikeasti ratkaistavana haasteena on säilyttää Vanhankaupunginlahden ja sitä ympäröivien arvokkaiden luontoalueiden monimuotoisuus, kun uusien asuinalueiden myötä alueelle tulee lisää ulkoilijoita.

Ehdotamme, että suunnitteluperiaatteissa otetaan huomioon ja lisätään vielä seuraavat seikat:

  • Virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä ja rakentamisessa lähtökohdaksi otetaan myös luonnonmukaisen ympäristön vahvistaminen ja säilyttäminen.
  • Periaatteisiin on syytä lisätä uusien rakennusten ja asukkaiden määrän rajoittaminen niin, etteivät luonto ja sen monimuotoisuus ole uhattuina. Osayleiskaavan alueen suunniteltu asukasmäärän lisäys (7000 uutta asukasta) on ylimitoitettu ja lisää tärkeille luontoalueille kohdistuvaa virkistyspainetta ja häiriöitä merkittävästi. Viikin ja Vanhankaupunginlahden rantojen luonnon virkistyskäyttö on jo nyt kriittisen rajalla.
  • Pidämme tarpeellisena lisätä periaatteisiin toimivien ja riittävän leveiden suoja-alueiden säilyttäminen asutuksen ja luonnonsuojelualueiden välillä.
  • Lähtötietoihin tulee lisätä tänä vuonna päivitetty Birdlifen kartta lintujen muuttoreiteistä: https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/paamuuttoreitit/. Raportissa kuvataan lintujen käyttämät päämuuttoreitit sekä syys- että kevätmuuton osalta. Karttojen avulla muuttavien lintujen liikkuminen voidaan ottaa huomioon myös Viikinrannan alueen suunnittelussa.
  • Selvitys ”Maankäytön muutosten vaikutus linnustoon” antaa paljon hyvää ja yksityiskohtaista tietoa lintujen huomioimisesta. Suunnitteluperiaatteissa sitä on syytä painottaa nykyistä enemmän.
  • Rakentamisen kohdalla on hyvä huomioida miten rakennukset voivat tarjota pesäpaikkoja linnuille ja piiloja lepakoille. Julkisivuihin on jo saatavilla niitä varten rakenteellisia ratkaisuja. Kaava-alue on sopiva tämän tyyppiseen ekologiseen kehittämiseen, koska se sijaitsee arvokkaiden lintu- ja lepakkoaluiden vieressä. Myös pihoilla kannattaa alleviivata lintu- ja pölyttäjäystävällisyyttä, joka niin ikään sopii kehityskohteeksi. Nykyinen viherkerroin ei tarjoa näissä tapauksissa hyvää ratkaisua. Viherkattojen kohdalla on huomattava arvokkaan lintualueen vieressä, että viherkatot voivat puutteellisesti suunniteltuina ja toteutettuina muodostaa ekologisia ansoja, joilla poikaset menehtyvät esimerkiksi hyönteisten ja veden puutteeseen. Viherkattojen suunnitteluun tulee kiinnittää hankkeen edetessä huomiota.
  • Huomautamme lopuksi, että osayleiskaavan suunnittelussa on luontoarvojen takia syytä käyttää ekologien ja muiden biologien osaamista monipuolisesti. Tämäkin kannattaa kirjata suunnitteluperiaatteisiin.

Olemme ottaneet kantaa nähtävillä olleeseen versioon ja siitä antamamme mielipide löytyy täältä:
https://www.sll.fi/helsinki/2022/03/03/mielipide-viikinranta-lahdenvaylan-osayleiskaavan-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/

Helsingissä 6.3.2023

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aleksi Mikola
puheenjohtaja, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry