Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Hie­ta­lah­den­ran­nan varauksen jatkamisesta

Lähetimme 7.3.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Hietalahdenrannan varauksen jatkamista:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää luopumista Hietalahdenrannan varauksen jatkosta. Asia on tämän päivän kokouksenne asialistalla (asiakohta 7: Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Hietalahdenrannan varauksen jatkamiseksi HGR Property Partners Oy:lle).

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää esitettyä kehittämisvarausta monella tavoin toteuttamiskelvottomana. Se täyttäisi lähes koko Hietalahden satama-altaan; jäljelle jäisi vain reilut 20 metriä leveä kanava. Se hävittäisi Hietalahden merinäkymän. Kanavan päässä olisi leveä autotie, jonka sillan tulisi olla niin korkea, että veneet pääsevät alitse, jolloin tie tukkisi samalla merinäkymän hämmästyttävän laajasti. Myös Hietalahdenrannan (kadun) katunäkymä merelle muuttuisi siltanäkymäksi. Muutoin merinäkymän tilalla olisi massiivinen talorykelmä. Historialliseen Kaartin lasaretin kortteliin osoitettaisiin kuin ohimennen laajaa pysäköintiä.

Kehittämisvaraus poikkeaa vuonna 2020 myönnetystä ympäristön kannalta edelleen huonompaan suuntaan seuraavasti:

1) Hankkeet rakentamismäärää on nostettu noin 30 000 kerrosneliöstä 39 500 kerrosneliöön.

2) Meren täyttöä ratalinjasta ulos on ulotettu peräti 20 metriä ulommas noin 250 m:n matkalla.
3) Varausehdoista on poistettu lause ”asumista ei sallita”.

4) Rajausta on Ruoholahteen päin laajennettu ”korkotasoihin liittymisen mahdollistamiseksi”, mikä osoittaa sillan massiivisuuden ja korkeuden 250 metrin matkalla.

5) Esitykseen sisältyy pysäköintilaitoksen sijoittaminen historiallisen Kaartin lasaretin kortteliin

Hankkeet perusongelma on samalla säilynyt: satama-altaan lähes täydellinen täyttö, meriyhteyden tukkivat rakennusmassat sekä perinteisen satama-altaan sulkeminen purjeveneiltä ja ilmeisesti muilta kuin aivan pieniltä muiltakin veneiltä.

Valmisteluaineisto ei anna oikeaa kuvaa hankkeesta

Esitysmuistiossa ei mainita merentäyttöä. Päinvastoin, se toteaa harhaanjohtavasti, että tarkoituksena on ”mahdollistaa pääkonttoritasoisten toimitilojen sijoittuminen nykyisen huoltoaseman alueelle”. Esitettyjen suunnitteluvaihtoehtojen mukaan vain pieni osa rakentamisesta sijoittuisi alueen eteläosan huoltoasematontille. Rakentaminen sijoittuisi valtaosin historialliseen satama-altaaseen, joka täytettäisiin. Tämä on mielestämme yleiskaavan vastaista, sillä yleiskaavan pikselit eivät ulotu mereen kuten esimerkiksi Puotilassa. Laaja merentäyttö historiallisessa paikassa ja näkymässä on ylipäänsä yleiskaavatason keskustelua edellyttävä kysymys.

Suunnitteluvarauksen ajatuksena on Smith-Polvisen 1960-luvun moottoritielinjauksen mukainen nelikaistainen tie, joka olisi nostettu korkealle ja näkymää pitkältä matkalta tukkivaksi. Veden ylle sijoitettu tie olisi meluisa ja selvästi Hietalahden torirannan yläpuolisessa tasossa, jolloin Bulevardin merinäkymä ja ylipäänsä koko alueen merinäkymä korvautuisi dominoivalla, moottoritietä vastaavalla tienäkymällä.

Miksi esittelymuistio ei käsittele laajaa merentäyttöä ja esitetyn perusratkaisun ongelmallisuutta näkymien suhteen? Tämä on koko hankkeen keskeinen kaupunkiympäristöllinen valinta. Esittelymuistio ei ota myöskään kantaa pysäköintiin, joka tämän kokoisessa hankkeessa on usean sadan auton laajuinen, eikä sijoittamiseen ajoyhteyksineen Kaartin lasaretin arvokortteliin. Pidämme erittäin ongelmallisena sitä, että voimakkaasti kaupunkikuvaan vaikuttavan hankkeen keskeisiä seikkoja eli pysäköintiä ja merentäyttöä ei pohdita asian esittelyssä.

Yhdistyksemme tarkoituksena on sääntojensä mukaan edistää monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen ympäristön sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön hoitoa. Käsillä olevassa esityksessä hävitettäisiin olennainen pala Helsingin historiallista merellisyyttä.

Esitämme varauksen jatkon hylkäämistä ja alueen kehittämistä kaupungin omin toimin merellisyyden, luonnon ja kaupunkilaisten viihtyisyyden näkökulmasta.

Helsingissä 6.3.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry