Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Lähetimme 23.2.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on parhaillaan kaupunkiympäristölautakunnan asialistalla. Käsitellessään kaavaehdotusta syksyllä 2021 kaupunkiympäristölautakunta palautti kaavan uudelleen valmisteltavaksi. Mitään oleellisia muutoksia asemakaavaehdotukseen ei kuluneen runsaan vuoden aikana ole tehty.

Alueen pääosa on tällä hetkellä yksityisomistuksessa olevaa suurelta osin monipuolista vanhaa metsää ja kaunista merenrantaa. Kaavaehdotuksessa paikalle esitetään kerrostalokorttelia, joka sijoittuisi arvokkaaksi todetulle metsäalueelle.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää, että rakentamissuunnitelmista luovutaan ja koko metsäinen osa alueesta sekä Ramsinkannaksenpuron ympäristö merkitään asemakaavassa luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi lähivirkistysalueeksi. Aluekokokonaisuus kuuluisi mukaan myös valmisteilla olevan Helsingin uuden luonnonsuojelualueohjelman tarkastelukohteisiin. Luonnonsuojelualueena se liittyisi hyvin heti Ramsinniementien toiselle puolelle perustettavaan Meri-Rastilan metsän ja muinaisrantakivikon luonnonsuojelualueeseen.

Palauttaessaan asemakaavaehdotuksen takaisin valmisteluun lautakunta edellytti alueen luontoalueiden arvojen inventointia, joko METSO-inventoinnilla tai muulla tarkoituksenmukaisella luontoarvojen kartoituksella. Kaupungin kaikkien metsäalueiden osalta vertailukelpoisen kaavakohtaisen selvityksen sijasta kaavoittaja on tilannut Faunatica Oy:ltä Vuosaaren kaupunginosan metsiä koskevan Helsingin Vuosaaren metsäalueiden monimuotoisuuden arviointi vuonna 2022 -raportin, jossa koko kaupunginosan metsäalueita on tilaajan toiveesta arvotettu selvitystä varten luodun kriteeristön mukaisesti. Näin vuosaarelaisille metsille on luotu kuusi eri arvoluokkaa käsittävä luontoarvoindeksiksi kutsuttu asteikko.

Faunatican raportin lähtökohtien ja saatujen tulosten tulkinnan analyysi ei ole tässä mahdollista, mutta ei ole yllätys, että valtaosa kolmeen ylimpään luokkaan määritellyistä metsäkuvioista Vuosaaressa sijoittuu joko vanhoille luonnonsuojelualueille tai luonnonsuojeluohjelmassa jo mukana oleville alueille. Samat metsäalueet ovat olleet pääosin jo verraten pitkään kaupungin metsänhoidon muihin virkistysalueiden metsiin kohdistamien hoitotoimenpiteiden ulkopuolella.

Nyt lautakunnan käsittelyssä olevan asemakaavaehdotuksen alueella on selvityksessä kaksi metsäkuviota. Kuviot 72 ja 73 on molemmat arvotettu kuusiportaisen asteikon kolmanneksi arvokkaimpaan luokkaan, eli samanarvoisiksi kuin esimerkiksi iso osa Uutelan suojeltuja metsiä tai suojeluun pian tulevaa Meri-Rastilan metsää. METSO-inventoinneissa mainitut Uutelan ja Meri-Rastilan metsät on jo vuonna 2011 määritelty METSO I ja METSO II -luokkiin kuuluviksi. Faunatican raportin tulokset tukevat ongelmallisista lähtökohdistaan huolimatta kaava-alueen metsien säilyttämistä nykytilassaan sekä sisällyttämistä tulevaan luonnonsuojelualueohjelmaan. Kaavaselostuksen tekstissä tämä fakta on pyritty syystä tai toisesta häivyttämään, sen sijaan esitellään erilaisia itse asiasta harhaan johtavia prosenttiosuuslaskelmia raportin tulkintoina.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys käynnisti viime vuonna Luontokato vai luontoteko? -kampanjan, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota helsinkiläiseen luontoon kohdistuviin luontokatoa nopeuttaviin luonnolle vahingollisiin päätöksiin, mutta myös hyviin luontotekoihin, eli arvokkaan kaupunkiluonnon säilymistä edesauttaviin päätöksiin. Helsy antoikin syksyllä Luontoteko-kunniamaininnan Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätökselle palauttaa Ramsinniementie 18 kaavasuunnitelma uudelleen valmisteltavaksi. Viisaita ja kiitosta ansaitsevia luontotekoja tarvitaan päätöksenteossa nyt lisää.

Helsingissä 23.2. 2023

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry