Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Haagan ympyrän ja Vihdintien ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon ja lausuu Haagan ympyrän ja Vihdintien asemakaavaehdotuksesta seuraavaa:

• Koska Haagan liikenneympyrään, Riistavuorenpuistoon sekä Vanhan Viertotien, Pitäjänmäentien ja Huopalahdentien rajaamalle alueelle suunnitellaan maankäyttöä, joka uhkaa hävittää ekologisen metsäverkoston ydinalueen, ekologisen metsäyhteyden sekä liito-oravien ydinalueen, elinalueen ja kulkuyhteyden, aluekokonaisuus tulisi kaavoittaa kokonaisuutena, parhaassa tapauksessa osayleiskaavana. Näin pystyttäisiin parhaiten tarkastelemaan ekologisen ydinalueen ja yhteyden säilymistä. Aluekokonaisuutena tarkastelu helpottaisi myös vuorovaikutusta.

• Nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa Piimäenpuiston ja liikenneympyrän metsäiset alueet, joita liito-oravat käyttävät siirtyessään Riistavuorenpuiston ja Talin metsien välillä, on edelleen kutistettu täysin riittämättömäksi yhteydeksi tälle direktiivilajille. Ekologisen metsäverkostoyhteyden hiipuminen merkitsee myös Riistavuorenpuiston luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Vähintään Piimäenpuisto ja liikenneympyrän luoteismetsä tulee säilyttää nykyisellään ja vahvistaa yhteyttä istuttamalla puita tarvittaviin kohtiin. Myös kaava-alueeseen kuuluvassa, mutta ilman tarkempia maanpäällisiä merkintöjä esitetyssä metsässä Vanhan Viertotien, Pitäjänmäentien ja Huopalahdentien välissä on säilytettävä paljon leveämpi metsäyhteys kuin mitä kaavassa esitetään.

• Leveiden teiden kuten Vihdintien kaupunkibulevardin kohdalla on huolehdittava, että liito-oravien tien ylittäminen onnistuu. Tämä voidaan taata ennen muuta istuttamalla kookkaita puuntaimia. Puiden juuriston ja latvuksen vaatima tila on huomioitava kaavaehdotuksessa niin, että ne voivat kasvaa ja ikääntyä suuriksi. Rakennettavat hyppypuut, joiden toimivuudesta ei ole vielä myönteisiä kokemuksia, ovat viimeinen vaihtoehto.

• Riistavuoren puiston ja Strömbergin puiston välille on hyvä kehittää puustoinen yhteys Pitäjänmäen yritysalueen läpi. Se palvelee viheryhteytenä liito-oravien ja ihmisten lisäksi myös muita lajeja. Kaavaehdotukseen on lisättävä yhteyden sijainti ja tukea sitä merkitsemällä Vihdintien reuna-alueille ja kaistojen väliin katupuita ja muita viheristutuksia.

• Kaavaselostus tähdentää, että runsas katupuusto vähentää hellejaksojen äärevyyttä ja viilentää paikallisilmastoa. Samalla olisi kohtuullista kertoa, miten kaavarungossa esitetty Riistavuorenpuiston, Piimäenpuiston ja liikenneympyrän lounaispuolella sijaitsevan metsän osittainen hävittäminen lisää helteen vaikutuksia kaava-alueella.

• Lintujen huomioiminen rakennuksissa on merkittävä jo kaavaehdotukseen. Kaavaehdotuksen selostus ei pidä sitä tarpeellisena perusteluinaan, että alueella ei ole juurikaan tärkeää lintualuetta. Huomautamme, että lintuja ja niiden elinalueita on runsaasti myös tärkeiksi lintualueiksi kartoitettujen alueiden ulkopuolella. Esimerkiksi ravintoa etsiessään osa linnuista liikkuu pitkiäkin matkoja. Kun linnut huomioidaan kaikkialla, torjutaan lintujen maailmanlaajuista – myös Helsinkiä koskevaa – vähenemistä.

• Ilmastonmuutos huomioidaan nykyään kaikissa Helsingin kaavahankkeessa. Uusimmissa ilmeisesti arvioidaan myös hiilitasetta. Vaikutukset ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan tulee kuitenkin esittää kaavaselostuksissa konkreettisemmin ja yksilöidymmin. Näin myös tässä kaavaselostuksessa.

• Nähtävillä olevaan kaavaan tulee ottaa mukaan myös kaavan vaikutus merkittävään maailmanlaajuiseen ympäristöuhkaan: lajikatoon ja sen hillitsemiseen. Tässä – ja jatkossa kaikissa kaupungin kaavahankkeissa – on huomioitava kaavan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.

Helsingissä 23.1.2023

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry