Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide satamatunnelin asemakaavan ja ase­ma­kaa­van­muu­tok­sen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut satamatunnelin asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen aineistoon. Mielipiteessämme keskitymme hankkeen ja tunnelivaihtoehtojen vaikutuksiin, jotka kohdistuvat alueen luontoon ja Lapinlahden entisen sairaalan puistoon.

Emme pidä tunnelia tarpeellisena. Jos tunneli kuitenkin päädytään rakentamaan, tunnelivaihtoehdoista kannatamme vaihtoehtoa VE D, jossa Lapinlahden sairaalan puisto ja sen arvokkaat kasvillisuusalueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Pidämme tärkeänä, että niitä ei heikennetä rakentamisen aikanakaan. VE D:n betonitunnelin suun jatkeena oleva kaukalo ja väylä ovat nyt suunnitelmassa kuitenkin liian lähellä rantaa, jolloin muutenkin kapeaa virkistysaluetta menetetään ja nykyinen ulkoilureitti ehdotetaan siirrettäväksi kulkemaan laituria pitkin.

Vaadimme, että vaihtoehto D siirretään Morsiamen ja Sulhasen kohdalla etelään päin niin, että nykyiset puut, kapea virkistysalue, suojaviheralue ja ulkoilureitti säilyvät. Ne ovat tärkeitä viihtyisälle ulkoiluympäristölle ja hiilensidonnalle sekä paikalliselle ekologiselle yhteydelle, joka kannattaa yhdistää Ruoholahden ja Jätkäsaaren puistoyhteyksiin. Lisääntyvää liikenteen melua, joka suuntautuu ennen muuta Lapinlahden sairaalan puistoon, on vähennettävä alentamalla nopeutta.

Kannustamme kuitenkin etsimään jatkosuunnittelussa mahdollisuutta siirtää tunnelin suu vielä kauemmas länteen. Mielestämme se toisi parhaan ratkaisun luonnon ja virkistysalueiden kannalta. Näin panostettaisiin myös lähialueiden asukkaiden hyvinvointiin. Samasta syystä tulee selvittää kaukalon korvaamista tunnelilla, joka vähentäisi liikennehäiriötä. Lapinlahden puisto ja rannat on jo tunnistettu ruoholahtelaisten ja jätkäsaarelaisten tärkeiksi virkistysalueiksi.

Tunnelivaihtoehdoista VE A:lla olisi tuhoisimmat vaikutukset puiston puustolle, arvokkaille kasvillisuus-, lintu-, liito-orava- ja lepakkoalueille. Kaukalo ja betonitunneli sekä niiden työmaat söisivät monimuotoista luontoa ja virkistysaluetta myös hautausmaiden ympäristössä. Ratkaisun vaikutukset luontoon, kulttuuriympäristöön ja virkistysalueisiin olisivat kestämättömän suuret.

Satamatunneli mahdollistaa Länsisataman laajennuksen, jonka ympäristövaikutusten arviointi on tekeillä. Huomautamme siksi myös tässä yhteydessä laajennuksen riskeistä.

Merenpohjan ruoppausten yhteydessä on vaarana, että pilaantuneet maa-ainekset samentavat vettä laajalla alueella ja pilaavat veden laatua.  Vaarassa ovat paitsi pohjaeläimet, myös lähivesillä liikkuva erittäin uhanalainen meritaimen, siika ja silakka. Alueella on havaintoja myös harmaahylkeestä ja saukosta sekä monista vesilintulajeista. Metsähallitus on kartoittanut Pihlajasaaren ympärillä arvokkaan vedenalaisen luonnon Helmi-kohteen.

Helsingissä 20.1.2022

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry