Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Myllärintie 10:n ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Myllärintien asemakaavaehdotukseen ja sen aineistoon. Kiitämme muistutuksen antamiselle myönnetystä lisäajasta (sähköposti Laura Hietakorvelta 22.12.2022).

Suhtaudumme periaatteessa myönteisesti tontin muuttamiseen entistä tehokkaammin rakennetuksi. Samalla olemme erittäin huolestuneita tontin länsirajalle esitettyjen viisikerroksisten asuintalojen vaikutuksesta Hallainvuoren virkistys- ja luonnonsuojelualueisiin sekä arvokkaisiin luontokohteisiin. Tärkeä lintualue ulottuu tonttiin asti, ja nykyisen puutarhamaisen pihakasvillisuuden voi olettaa toimivan sen tukialueena. Lepakkokartoitusta ei ole tehty Hallainvuoressa. Se on syytä tehdä ainakin kaava-alueella ja sen länsipuolella, koska ympäristöolosuhteiden ja kansalaishavaintojen perusteella siellä on todennäköisesti jonkinlaista lepakkojen liikehdintää. Kiinnitämme huomiota myös siihen, että tontin länsipuolella oleva metsä on kartoitettu uhanalaiseksi puronvarsilehdoksi.

Vaadimme, että tontin länsireunalla ja virkistysalueen puolella metsää ei kaadeta. Läntisimmät puuston yläpuolelle kohoavat kerrostalot tulee sijoittaa nykyistä ehdotusta kauemmas Hallainvuoren metsän reunasta niin, että ne ja tontin rakentaminen eivät häiritse puustoa ja muuta metsän lajistoa. Melu sekä valaistuksen, maaperän ja kosteuden muutokset ovat potentiaalisia häiriötekijöitä. Vaikka kaavamuistutus ei vaikuta virkistysmetsien hoitoon, pidämme tärkeänä, ettei tontin vierellä olevaa metsää harvenneta, lukuun ottamatta vaarallisia puita.

Tontin säilyminen Hallainvuoren metsien tukialueena on edelleen suotavaa. Siksi pihan kasvillisuuden monimuotoisuuteen sekä linnuille tärkeisiin – ravintoa ja suojaa tarjoaviin – puihin ja pensaisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pihavalaistus ei saa levitä tontin ulkopuolelle metsään, koska se häiritsee monia lajeja. Talojen julkisivuissa ja katoissa sekä piharakennuksissa on tärkeää tarjota pesäpaikkoja ja päiväpiiloja niin linnuille kuin lepakoille.

Helsingissä 16.1.2022

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry