Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Nuuksion kansallispuiston laajentamisesta Helsingin kaupungin omistamilla mailla

AIHE: Nuuksion kansallispuiston laajentaminen Helsingin kaupungin omistamilla mailla

Kiitämme saamastamme lisäajasta asian kommentointiin (sähköposti 24.11.2022, Tom Qvisen).

Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuutta liittää Nuuksion järviylängöllä omistamiaan virkistysalueita osittain tai kokonaan osaksi Nuuksion kansallispuistoa. Hanke on erittäin merkittävä sekä alueen korvaamattomien luontoarvojen että laajamittaisen virkistyskäytön kannalta.

Taustaa:

  • Nuuksio on kansallispuiston ja sitä ympäröivien muiden luontoalueiden muodostamana kokonaisuutena nykyisellään kansainvälisen tason aarre, edustaen globaalillakin tasolla täysin riittämättömästi suojeltuja hemi- ja eteläboreaalisen vyöhykkeen metsäekosysteemejä.
  • Nykyinen kansallispuisto ja sitä ympäröivät alueet ovat jo nykyisin vilkkaassa virkistyskäytössä, ja Helsingin seudun kasvavan asukasmäärän ja alueen lisääntyvän virkistyskäytön seurauksena luontoalueiden käyttöpaine kasvaa jatkuvasti.
  • Nuuksion kansallispuiston ympärillä on merkittävä määrä vailla lain suojaa olevia, luonnonsuojelullisesti erittäin arvokkaita alueita, joista suurimmat ovat Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin omistamia virkistysalueita. Näiden metsäiset ja suoluontoon liittyvät luonnonarvot ovat vertailukelpoisia nykyisen kansallispuiston arvokkaimpien kohteiden kanssa.

Johtopäätökset:

  • Suojelualueiden lisäämiseen on suuri tarve ja hyvät perusteet – niin kansallisten tavoitteiden kuin EU:sta tulevien velvoitteiden täyttämiseksi. Nuuksion järviylängöllä sijaitsevilla Helsingin kaupungin virkistysalueilla on itsessään erittäin merkittäviä luonnonsuojeluarvoja. Ekologinen perussääntö on, että laajat luontokokonaisuudet turvaavat luonnon monimuotisuutta tehokkaammin kuin pienet ja pirstoutuneet alueet. Siksi alueiden suojeleminen lisäisi Nuuksion järviylängön ennestään ainutlaatuisen suojelualuekeskittymän arvoa huomattavasti.
  • Nuuksioon kohdistuvasta virkistyskäyttöpaineesta johtuen on syytä harkita tarkoin, mitkä alueet on tarkoituksenmukaista liittää osaksi kansallispuistoa ja mille perustaa muun tyyppisiä lakisääteisiä luonnonsuojelualueita, joiden rauhoitusmääräyksissä on mahdollista huomioida joustavammin eri tarpeita. Luonnoltaan arvokkaita alueita ei pitäisi jättää ulkoilualueiden hakkuita sisältävän luonnonhoidon kohteeksi. Kansallispuiston laajenemiseen kohdistuu huolia etenkin metsästyksen ja virkistyskäytön jatkuvuuden osalta. Näitä ongelmia on mahdollista ratkoa harkitulla, aluekohtaiseen tarkasteluun perustuvalla suunnittelulla.
  • Luontoalueiden lisäksi Helsingin virkistysalueilla on myös muita kohteita, kuten rakennuksia piha-alueineen, joiden liittäminen kansallispuistoon tai suojelualueisiin ei ole tarpeen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys osallistuvat erittäin mielellään keskusteluihin Nuuksion suojelualueiden laajentamisen toteutustavoista Helsingin kaupungin vastuuhenkilöiden kanssa. Yhdistykset ovat osallistuneet kansallispuiston kehittämiseen jo sen perustamista edeltävistä vaiheista asti. Yhdistyksillä on paljon käytännönläheistä tietoa alueisiin liittyvistä käyttöpaineista, luontoarvoista ja niiden turvaamisen vaihtoehdoista ja uskomme, että voisimme olla avuksi onnistuneen lopputuloksen aikaansaamisessa.

Yhteystiedot:

Lauri Kajander, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, uusimaa(ät)sll.fi, p. 045 114 0088

– Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, helsysll(ät).fi, p. 050 3011 633

Helsingissä 2.12.2022,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen, puheenjohtaja

Lauri Kajander, erityisasiantuntija

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Antti Halkka, puheenjohtaja

Emilia Pippola, järjestösihteeri