Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Helsingin fris­bee­golflin­jauk­ses­ta ja -ohjelmasta 2022–2032

Esimerkiksi Herttoniemen urheilukentän muutaman korin harjoitusradalta on poistettu runsaana kasvanutta hiirenporrasta ja etelänalvejuurta. Kuva: Riitta Malve

Lähetimme 9.12.2022 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Helsingin frisbeegolflinjauksesta ja -ohjelmaa 2022–2032:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on huolestunut Helsingin frisbeegolflinjauksen ja -ohjelman 2022–2032 vaikutuksista kaupunkiluontoon. Asia on seuraavan kokouksenne esityslistalla asiakohtana 9. Pidämme valitettavana sitä, että frisbeegolflinjaus ja -ohjelma ei ole ollut julkisesti nähtävillä.

Mielestämme linjauksissa ja ohjelmassa tulisi ottaa lähtökohdaksi se, että frisbeegolfia ei harrasteta virkistysmetsissä. Sen sijaan Helsingin tulisi kehittää frisbeegolfin urbaaneja muotoja. Maailmalla tunnetaan ilmiö nimeltä ”urban frisbee”, jota harrastetaan siellä, missä muutenkin skeittaillaan tai hengaillaan. Periaatteessa frisbeegolfia voi pelata lähes missä vain: jättömaa-alueilla, maanläjitysalueiden reunamilla ja kannettavien maalien avulla vaikka tyhjillä varastoalueilla, parkkikentillä sekä varastohallien sisällä.

Linjauksissa ja ohjelmassa tuodaan kohtuullisesti esille, miten frisbeegolfradat ja harjoittelupaikat aiheuttavat merkittävää metsien kulumista ja vahinkoja puustolle, mutta ei juuri lainkaan sitä, miten näiltä ongelmilta vältytään ja niitä vähennetään. Lisäksi huomautamme, että frisbeegolfin turmelemat metsät eivät ole enää yleisiä avirkistysmetsiä sanan varsinaisessa merkityksessä. Pikemminkin niiden vaikutus on päinvastainen. Laji aiheuttaa myös vaaratilanteita. Kiekot osuvat vahingossa muun muassa lintuihin. Lintuhaavereita on sattunut havaintojemme mukaan ainakin Herttoniemen urheilukentän metsäisellä harjoitteluradalla.

Linjausta ja ohjelmaa on näiden ongelmien takia tärkeää täydentää kaupunkimetsiä, puustoa ja kasvillisuutta sekä eläimiä suojelevilla ohjeilla ja toimenpiteillä.

Seuraavassa tärkeimmät parannusehdotuksemme:

  • Frisbeegolflinjaukseen ja -ohjelmaan on syytä ottaa mukaan luontokartoitukset. Ne ovat tarpeellisia kaikissa rata- ja harjoittelupaikkahankkeissa, jotka eivät ole rakennetulla, kivetyllä alueella. Kartoitukset tehdään ratojen ja harjoittelupaikkojen koko vaikutusalueella. Kartoittajan on tunnettava frisbeegolfia lajina siinä määrin, että hän pystyy arvioimaan ratojen ja harjoittelupaikkojen vaikutuksia puustolle, metsille, eri lajeille ja ekologiselle yhteyksille. Nyt linjauksessa ja ohjelmassa ei edes mainita eläimiä eikä ekologisia yhteyksiä.
  • Ratoja ja harjoittelupaikkoja ei tule rakentaa METSO-metsiin eikä niiden reunoille, koska harrastuksen aiheuttama maaston, puuston ja kasvillisuuden kuluminen heikentää metsän monimuotoisuutta. Vaarana on myös luonnonsuojelualueeksi soveltuvien metsien arvojen heikentyminen niin, etteivät ne enää täytä luonnonsuojelualueen kriteerejä. Näihin kohteisiin ei pidä tehdä frisbeegolfratoja lainkaan.
  • Arvokkaiden lintualueiden pirstomista frisbeegolfradoilla ja harjoituspaikoilla on vältettävä. Linnut on huomioitava myös tavanomaisissa metsissä ja jätettävä niiden pesinnälle ja ruokailulle soveltuvat paikat rauhaan.
  • Asukkaille tärkeitä lähimetsiä ei ole syytä ottaa frisbeeratojen ja harjoitusalueiden käyttöön, koska lähimetsät lisäävät tutkitusti asukkaiden hyvinvointia.
  • Ohjelmaan on kirjattava kaikkien puiden runkojen säännöllinen suojaaminen ratojen ja harjoitusalueiden ympäristössä heittojen vaikutusalueella. Suojauksia tulee tarkistaa ja korjata puun kasvaessa.
  • Puuntaimien istuttamisesta ja taimien riittävästä suojaamisesta on huolehdittava. Nyt ohjelma näkee ne mahdottomina tehtävinä. Tämä johtaisi ratojen ja niiden ympäristöjen muuttumiseen puuttomiksi.
  • Kaupungin omien sekä yksityisten frisbeegolftoimijoiden liikuntapaikkojen hoitajat tulee kouluttaa frisbeegolfalueiden luontoympäristön huomioimiseen ja suojeluun. Mahdollisista puiden poistoista on päätettävä kaupungin asiantuntijoiden kanssa.
  • Ehdotamme, että kaupunkiympäristölautakunta päättää jokaisen frisbeegolfradan ja – harjoitusalueen suunnitelmasta, ja ne tulevat julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi ennen päätöstä.

Muutamia huomautuksia ohjelmaan otetuista radoista ja suunnitelmissa olevista kohteista:

  • Herttoniemen frisbeegolfratoja ei tule sijoittaa Viikki–Kivikko vihersormeen, jonka metsät ovat pääosin METSO-metsiä ja arvokasta lintualuetta. Viimeisimmässä suunnitelmassa radat uhkaavat katkaista vihersormen. Ne eivät liioin saa heikentää laajaa luonnonsuojelualuetta, jota Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on ehdottanut Herttoniemen metsiin osana uutta luonnonsuojeluohjelmaa.
  • Uusia frisbeegolfratoja ei tule suunnitella Östersundomin arvokkaimpiin metsiin – kuten Salmenkalliolle tai Talosaareen – samaan aikaan, kun metsien säästäminen on ajankohtaista alueen kaavoituksessa ja luonnonsuojeluohjelman laadinnassa.

Lisätietoa ”urban frisbee” -ilmiöstä mm. seuraavissa linkeissä:

Helsingissä 9.12.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry