Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kul­tak­ruu­nun­kaa­ren asemakaavasta ja Vartiosaaren osayleiskaavan luonnoksesta

Uhanalaisen luontotyypin ruohokorven vedenpinta kesäkuun lopussa 2021. Kuva: Riitta Malve

Lähetimme 28.11.2022 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Kultakruununkaaren tarkistettua asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta sekä Vartiosaaren osayleiskaavan luonnosta:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Pyydämme muutamia korjauksia seuraaviin lautakunnan esityslistalla 29.11. oleviin asioihin: Kultakruununkaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (asiakohta 10) sekä Vartiosaaren osayleiskaavan luonnos (asiakohta 8). Lisäksi toivomme asiakohdan 14, Helsingin frisbeegolflinjaus ja -ohjelma 2022-2032, pöytäämistä, jotta pystymme tutustumaan asiaan paremmin. Jo nopealla perehtymisellä olemme havainneet puutteita ainakin luonnon huomioimisessa.

Kultakruununkaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus

Kultakruununkaaren pohjoispuolella olevan korttelin ja Yksisarvisenkujan pohjoisreunalla on vielä syitä ja mahdollisuuksia säästää Kruunuvuoren arvokasta luontoa. Uhanalainen luontotyyppi ruohoinen sarakorpi voidaan edelleen säilyttää kokonaisuudessaan, kun korttelin piha-aluetta ja maanalaista parkkitilaa vedetään muutamia metrejä etelämmäs suureksi osaksi vuotta veden peittämän sarakorven kohdalla. Tässä yhteydessä sarakorven laajuus on hyvä tarkistaa. Jos vetisen sarakorven ja korttelin reunan väliin jätetään kapea suoja-alue, se palvelee myös patoa. Jo nyt piha-alueelle on tehty pieniä sisäänvetoja, jotka jättävät tilaa rakennetun piha-alueen ja arvokkaan kallion väliin sekä säilyttävät toisen kallion ehjänä, mikä on kiitettävää.

Näemme saman mahdollisuuden Yksisarvisenkujan pohjoispäässä. Yksisarvisenkujaa voidaan lyhentää jopa 5–7 metrillä ja näin säilyttää enemmän arvokasta kosteaa lehtoa kujan sekä Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueen välillä.

Lisäksi kiinnitämme lautakunnan huomion arvokkaaseen kallioalueeseen korttelialueen 49349/2 kohdalla. Sen 2,5–3 kerrosta olisivat korkeampia kuin kallio. Laskemalla kerrosmäärä viidestä kolmeen voitaisiin hieman lieventää kaava-alueen länsipuolella sijaitsevan, voimassa olevan kaava-alueen 49316 rakentamisen tuhoisaa vaikutusta Kruunuvuorenlammen erämaiseen tunnelmaan.

Lisäksi ulkoilutie/huoltotie, joka jatkuu Yksisarvisenkujalta pohjoiseen, tulee muuttaa poluksi tai kapeaksi ulkoilutieksi ilman huoltoajoa. Kaavamerkinnöiltään vanhentunut pohjakartta on syytä vaihtaa ajantasaiseen ennen seuraavia päätöksiä.

Vartiosaaren osayleiskaavan luonnos

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnokselle annamme kiitosta, koska siinä toteutuvat monet ehdottamamme asiat. Näemme, että kaavaluonnosta on kuitenkin vielä syytä parantaa rajaamalla kaikki METSO-metsät suojelualueeseen. VR/s-kaavamerkinnän selostusta on hyvä täydentää lisäämällä sana ”vähäinen” seuraavaan lauseeseen: ”Virkistyspalvelujen vähäinen rakentaminen on mahdollista…”

Helsingissä 28.11.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry