Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Keski-Viikin kaavarungon osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta sekä kaavarungon idealuonnoksesta

Mielipide Keski-Viikin kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (diaarinumero HEL 2022-011596) sekä kaavarungon idealuonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää lisäajasta, joka yhdistykselle myönnettiin mielipiteen antamiseen (viite: sähköposti Antti Varkemaalta 10.11.2022). Olemme tutustuneet Keski-Viikin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavarungon idealuonnokseen. Olemme tyytyväisiä, että Viikintien eteläpuolisille pelloille ei esitetä rakentamista. Emme kuitenkaan voi hyväksyä kaavarungossa esitettyä Viikintien eteläpuolelle sijoittuvaa asunto- ja liikerakennusten aluetta Gardian eteläpuolelle japanilaisen puiston alueelle ja asuinaluetta Hakalantien kaakkoispuolelle metsäiselle yliopistotoimintojen alueelle, koska ne kuuluvat tärkeään lintualueeseen. Viikintien pohjoispuolella rakentamiselle merkityn alueen laajuus ja tehokkuus haittaisivat merkittävästi toteutuessaan tärkeän lintualueen lajistoa sekä muuttavien lintujen ruokailua ja levähtämistä. Siksi siellä ei tule rakentaa millekään pellolle.

Raide-Jokeriin liittyy se iso ongelma, että sen reunat rakennetaan tiiviisti huomioimatta luontoalueiden merkitystä. Tämä korostuu Keski-Viikissä, jossa reitin kummallakin puolella sijaitse monin tavoin merkittävää IBA- ja FINIBA-lintualuetta.

Kaavarungon tekeminen oas-vaiheessa on ongelmallista kokemuksemme mukaan. Se yleensä nähdään kaavaluonnoksen kaltaisena. Kaavarungot ovat monesti ohjanneet liikaa suunnittelua ja päätöksentekoa sekä latistaneet todellista vuorovaikutusta ja siinä tapahtuvaa yhteistä ideointia.

Tässä vaiheessa olisi hyvä avata tarkemmin, mitä suunnitelmia valtiolla ja Helsingin yliopistolla on yliopistotoimintojen alueella.

Rajausta laajennettava vihersormeen

Suunnitelma-aluetta olisi tärkeää laajentaa itään Viikki–Kivikko vihersormen metsiin Viikintien kummallakin puolella, koska näin pystyttäisiin tarkastelemaan lintualueiden ja vihersormen säilymistä kokonaisuudessaan Raide-Jokerin ympärillä.

Rajaus sisältää alueita, joihin voi mielestämme hyvin keskittää tehokasta rakentamista kuten Lahdenväylän reuna ja sen lähiympäristö. Mukana on kuitenkin myös runsaasti alueita, joiden luontoarvot tulee turvata kaavoituksen keinoilla toisin kuin nyt ehdotetaan. Niitä ovat ennen muuta nykyiset pellot Viikintien pohjoispuolella mukaan lukien yliopiston koetilan pellot Tilanhoitajankaaren länsipuolella. Rakentamiseen ehdotettujen metsäalueiden luontoarvot tulee kartoittaa jatkosuunnittelussa.

Tavoitteena luontoarvojen säilyminen

Idealuonnoksen kaltainen rakentaminen ja merkittävät asukastavoitteet sekä niistä seuraava virkistyskäytön lisääntyminen eivät voi olla köyhdyttämättä suunnittelualueen luontoa ja sen ulkopuolella olevia luonnonsuojelu- ja Natura2000- alueita sekä kansainvälisesti ja Suomen tasolla tärkeitä lintualueita. Viikin luontoalueiden kiihtyvä kuluminen ja luontoon kohdistuva häiriö kasvavat entisestään peltoalueilla, rannoilla ja lähimmissä metsissä Viikki–Kivikko vihersormessa. Tähän on syytä varautua jo Keski-Viikin suunnittelussa.

Idealuonnokseen lintuystävälliset rakentamisperiaatteet

Viikki ja Vanhankaupunginlahti ovat arvokkain osa Raide-Jokerin reitillä olevaa luontoa. Viikintien pohjoispuolella sijaitsevilla pelloilla on saamiemme havaintotietojen mukaan levähtänyt viime vuosina suuri määrä muuttolintuja, suokukot mukaan lukien. Yliopiston koetilan pellot kuuluvat näihin levähdyspaikkoihin. Tämän takia kaikki Viikintien pohjoispuolella sijaitsevat pellot on jätettävä rakentamatta. Peltoja ei tule liioin muuttaa puistomaisiksi eikä ulkoiluteitä tule lisätä. Tämä on tärkeää lintujen ja luonnon monimuotoisuuden takia, ovathan linnut vähenemässä dramaattisesti, mutta myös Keski-Viikin vetovoimaisuuden vuoksi. Alueen vetovoima perustuu juuri luontoon, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja ekologisuuteen.

Jos yliopisto on luopumassa koeviljelyksistään Tilanhoitajankaaren länsipuolella, viljelyalueet on liitettävä idealuonnoksessa esitettyyn viheryhteyteen monimuotoisina, lintuystävällisinä niittyinä tai vastaavina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjen lintuystävällisten ratkaisujen kehittämisen lisäksi suunnittelualueelle on laadittava lintuystävällisen rakentamisen periaatteet, mukaan lukien rakennukset, puistot, pihat, valaistus ja kadut sekä niiden toteutusohjelma. Esimerkiksi korkea rakentaminen ei sovellu lintujen muuttoreiteille. Lintujen törmääminen lasipintoihin tulee estää erilaisin ratkaisuin. Julkisivuihin on syytä rakentaa pesien rakentamiseen sopivia koloja esimerkiksi siihen tarkoitetuilla julkisivutiilillä. Myös lintujen ravinnonsaantiin pystytään vaikuttamaan ympäristöratkaisuilla. Keski-Viikki voi tarjota tästä kokemuksia kaupunkisuunnittelun tulevaisuutta ajatellen.

Helsingissä 18.11.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry