Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Veräjämäen lehdon hoito- ja käyttösuun­nitelman luonnoksesta

Veräjämäen lehdon talvista maisemaa. Kuva: Harri Nygren

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kannanotto Veräjämäen lehdon hoito- ja käyttösuun­nitelman luonnoksesta (diaarinumero HEL 2017-007146)

Olemme tutustuneet Veräjänmäen lehto -nimisen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunni­telman luonnokseen. Kiitämme saamastamme lisäajasta ja lausumme kannanottonamme seuraa­vaa.

Kannatamme lämpimästi ratkaisua, että luonnonsuojelualue toteutetaan laajempana kuin alku­vaiheen rajaus ja mukana on nyt myös lounaisosan kosteaa korpea ja keskiosan kalliometsää. Sa­moin suunnitelmassa esitetty liikkumisen rajoittaminen luonnonsuojelualueen arvokkaimmassa osassa, rinnelehdossa, ansaitsee kiitoksen, koska näin pyritään estämään lehdon kulumista sekä suojaamaan kasveja ja elinympäristöjä.

Alueeseen olisi kuitenkin vielä syytä lisätä siihen luonnollisesti kuuluvat pienet metsäalat (ks. karttalinkki: https://kartta.hel.fi/link/bFRhXt). Näistä toinen on nyt liitetty uuteen koirapuistosuunnitelmaan alueen lounaisosassa. Toinen puolestaan kuuluu virkistysmetsään, joka sijaitsee luonnonsuojelualueen rajana toimivan ulkoilutien toisella puolella suunnittelualueen luoteisosassa.

Uuden koirapuiston suunnitelmassa siihen sisällytettäisiin arvokasta metsää ja kääpäaluetta koi­rapuiston pohjois- ja itäreunalla. Koirapuistona pohjoisreunan metsän pohja kuitenkin rakennet­taisiin tai ainakin se kuluisi kokonaan, mikä heikentää metsän ja kääpäalueen luonnonarvoja myös luonnonsuojelualueen puolella. Itäreuna puolestaan käsittää notkelman, jossa puusto nä­kemämme suunnitelman mukaan poistetaan, notkelma täytetään ja siihen istutetaan uutta kas­villisuutta. Tästä syntyy haittaa: nykyisen luonnon raivaamisen lisäksi uhkana on, että uudet maa­massat tuovat mukanaan vieraslajeja, jotka voivat levitä myös luonnonsuojelualueelle. Mielestämme koirapuiston ulottaminen metsään on luonnonsuojelualueelle suurempi haitta verrattuna siihen haittaan, jonka koirapuiston koon pieni väheneminen aiheuttaa koiraharrastukselle.

Toisella luonnonsuojelualueeseen lisättävällä alueella kasvaa joukko kookkaita haapoja, jotka ovat liito-oravien suosimia ja mahdollisia pesäpuita tulevaisuudessa. Haapojen läheisyydessä on tehty myös merkittäviä kääpähavaintoja.

Luonnonsuojelualueen ympärille tulee tulevaisuudessa jättää riittävä suoja-alue metsäisenä vir­kistysalueena, jos ympäristössä ryhdytään toteuttamaan yleiskaavan mukaista rakentamista. Vir­kistysalueena toimivia metsiä tarvitsevat muun muassa metsissä paljon leikkivät päiväkotiryh­män ja muut lähialueen lapset. Luonnonsuojelualue ei sovellu niin voimakkaaseen kulutukseen, vaikka luonnonsuojelualue on muuten myös päiväkotiryhmille ja lapsille oiva paikka tarkkailla luontoa.

Veräjämäen luonnonsuojelualueen kytkeytyneisyydestä läheisiin metsiin ja metsäverkostoon tu­lee huolehtia. Esimerkiksi Vantaanjoen rantoja pitkin kulkevaa metsäverkostoa Haltialasta Van­hankaupunginlahdelle on vahvistettava etenkin siellä, missä osuus on puuton tai kapea. Muu­tenkin joen rantojen luonnon monimuotoisuudesta on huolehdittava

Infotaulujen sisältöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Niillä on mahdollista esimerkiksi lisätä ymmärrystä ja hyväksyntää liikkumisrajoitukselle virallisten polkujen ulkopuolella. Samoin taulu­jen sisältö voi antaa tietoa siitä, miksi lahopuiden jättäminen metsiin on tärkeää ja mitä lahopuis­sa tapahtuu. Ensimmäiset tämäntyyppiset infotaulut kannattaa tuoda luonnonsuojelualueelle jo ensi vuonna perusopasteiden lisäksi.

Ehdotamme edelleen, että kaikki rakenteet – kuten portaat, kaiteet ja pitkospuut – ovat puisia.

Lukua 4.3.2 (käävät ja orvakat) kannattaa päivittää vastaamaan Helsingin luontotietojärjestel­mästä löytyvää, vuonna 2021 tehtyä kääpäalueen päivitystä. Siinä on listattu muun muassa kaikki alueelta v. 2011-2021 havaitut Punaisen kirjan lajit ajantasaisine uhanalaisluokkineen.

Helsingissä 15.11.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Lisätiedot: Riitta Malve, hallituksen jäsen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: riittamalve(ät)gmail.com / puh. 050 5718 146