Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Ehdotus alueista, jotka vähintäänkin tulee sisällyttää Helsingin luon­non­suo­je­luoh­jel­man 2025-2034 valmistelun kohdejoukkoon

Lähetimme tänään 14.10.2022 Helsingin kaupungin asianosaisille viranomaisille sekä apulaispormestari Sinnemäelle kohde-ehdotuksia seuraavaan luonnonsuojeluohjelmaan:

Asia: Ehdotus alueista, jotka vähintäänkin tulee sisällyttää Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2025-2034 valmistelun kohdejoukkoon

Toimitamme Helsingin kaupungin käyttöön Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ehdotuksen niistä luontoalueista, jotka vähintäänkin tulee ottaa vakavampaan harkintaan mietittäessä kaupungin seuraavan luonnonsuojeluohjelman kohteita (ks. liite).

Esityksen toinen tarkoitus on kohdenostojen ohella kiinnittää huomiota siihen, että hyvän luonnonsuojeluohjelman laadinta vaatii riittävää valmistelua, maastoselvityksiä ja osallistamista. Tämä kaikki vaatii myös riittävän resurssoinnin vuosina 2023–2024. Tältä osin tilanne vaikuttaa olevan jollakin tasolla epäselvä ainakin luontojärjestötoimijoille.

Muutamia huomioita esityksen sisällöstä, kohteiden valintakriteereistä ja esityksen puutteista

Esitys sisältää 156 kohdetta, joista erityisen tärkeinä pitämämme (76 kpl) on nostettu esille tummennuksella.

Kooste ei ole kattavaksi tarkoitettu esitys Helsingin arvokkaista suojelemattomista luontokohteista. Sen sijaan kyse on joukosta sellaisia luontokohteita, jotka vähintään kannattaa ottaa vakavampaan harkintaan seuraavan luonnonsuojeluohjelman mahdollisina kohteina. Ne edustavat samalla alueita, joiden luontoarvoja tulisi kaavoituksessa ja kaupungin harjoittamassa luonnonhoidossa erityisesti huomioida, mikäli kaupunki haluaa luontonsa rikkauden säilyttää.

Monen kohteen osalta nykyiset Helsingin luontotietojärjestelmän luontotiedot ovat luontotyyppi- ja lajitiedon osalta kaikin puolin riittävät kohteen suojeluharkinnan kannalta. Osaan kohteista liittyy kuitenkin luonnonsuojeluohjelmaharkinnan kannalta merkittäviä tietokatveita muun muassa tarkoituksenmukaisen rajauksen hahmottamisen tai luontotyyppitason tiedon osalta, mikä edellyttää kohdennettuja maastoselvityksiä. Olemme yksilöineet kohdekohtaisesti sellaisia luontoselvityksiä, joiden teko alueilla paikkaisi ilmeisiä tietokatveita. Osaltaan lisätiedon keruu kohteilta palvelisi myös kaavoituksen ja luonnonhoidon jalostamista.

Kohdevalinnassa on käytetty pääsääntöisesti alarajana neljän hehtaarin kokokriteeriä. Näin on tehty varsinkin kangas- ja kalliometsäkohteilla, mutta lehtokohteilla, suojelualueiden laajennuksissa, saarissa sekä joukossa muita erikoistapauksia vähäisempikin pinta-ala on riittänyt.

Esitys tukeutuu vahvasti Helsingin luontotietojärjestelmään (LTJ), mutta siinä on pyritty huomioimaan myös luontojärjestöjen Helsingin arvometsät -esitys (2014), Uudenmaan liiton selvitykset sekä epäkattavasti myös muuta luontojärjestö- ja harrastajatietoa.

Esitys keskittyy tarkoituksella metsäisiin elinympäristöihin. Sitä on tarpeen täydentää ainakin perinne- ja uusperinnebiotoopeilla, puro- ja jokikohteilla, vedenalaisen luonnon kohteilla sekä tärkeillä linnuston levähdysalueilla. Edellä mainittujen osalta oletamme omaamme paremman asiantuntemuksen löytyvän kaupungin viranomaisilta sekä linnustonsuojelujärjestöiltä. Pyrimme täydentämään tätä esitystä kuitenkin myöhemmin myös itse meriluonnon osalta.

Esitykseen ei liity karttoja. Sen sijaan rajaushahmottelu on tehty omassa sarakkeessaan viittaamalla kaupungin metsäverkostoselvityksen ydinmetsien, METSO-kohteiden, liito-oravakohteiden yms. kohderajauksiin. Rajaus- ja pinta-alahahmotusten osalta on syytä korostaa, että monesti kyseessä on ns. selvitysaluerajaus eli tiedonkeruu- ja arviointialueen hahmottaminen. Joissakin tapauksissa suojeluarvot ja rajaukset ovat sen verran yksiselitteisiä, että kyseessä on suora ehdotus ohjelmaan sisällytettävästä alueesta ja sen laajuudesta.

Esitykseen sisältyy 15 sellaista nykyisen luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohdetta (etenkin puolustusvoimien kohteet), joiden suojelu ei ilmeisesti etene nykyisen luonnonsuojeluohjelman voimassaolon aikana. Tietojemme perusteella valmistelussa loppusyksyllä 2022 olevat nykyisen ohjelman kohteet on jätetty listalta pois.

Muuta

Ehdotus ei edes metsäisten alueiden osalta sisällä läheskään kaikkia Helsingin luonnon selkeitä arvokohteita eli siihen on pyritty nostamaan vain sellaisia alueita, joilla luonnonsuojelualueen perustaminen alueelle tai osalle sitä on nähdäksemme tarkoituksenmukaisin tapa turvata kohteen arvot.

Helsingin kaupungin olisi hyvä lähivuosina valmistella kattavampi – kohdetiedot ja kartat sisältävä – yhteenvetoesitys kaikista vähintään paikallisesti arvokkaista luontoalueista. Osaltaan tätä työtä olisi järkevää tehdä jo uuden luonnonsuojeluohjelman valmistelun yhteydessä.

Toimivan mallin yhteenvedon rakentamiselle tarjoaa naapurikaupunki Espoon viime valtuustokaudella toteuttama ns. Espoon luonnonsuojelun toimenpiteet -kokonaisuus. Toimenpidekokonaisuuden yhteydessä tuotettu, arvokkaita luontoalueita yksilöivä ja useisiin eri kategorioihin arvojen sekä esitettyjen suojelu- ja säilyttämistoimenpiteiden osalta jakava, toimenpideohjelma voisi perusmallina soveltua myös Helsinkiin.

https://static.espoo.fi/cdn/ff/E54FFpRHbjNiQ0DLdkkZ8GGXuSfllwxHiKrd5P6KcAg/1635429107/public/2021-10/Luonnonsuojelun_toimenpideohjelma_raportti.pdf

Helsingissä 14.10.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Lisätiedot: Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy@sll.fi / puh. 050 3011 633

Jakelu: Ympäristöjohtaja Esa Nikunen, ympäristötarkastaja Sanna Elijoki, tiimipäällikkö Kaisa Pajanen, ympäristötarkastaja vs. Jere Salminen, ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro ja ympäristötarkastaja Tiia Stén
Tiedoksi: Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki

Liite. Taulukko Helsingin luontoalueista, joita esitetään uuteen luonnonsuojeluohjelmaan tai vähintäänkin vakavampaan kohdeharkintaan