Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Pohjoisbaanan linjauksesta

Kuvakaappaus Helsingin karttapalvelusta, jossa näkyy liito-oravan ydinalueet Taivaskallion kohdalla.

Lähetimme 11.10.2022 kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Pohjoisbaanan linjausta Käpylän Taivaskallion kohdalla:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on huolissaan Pohjoisbaanan linjauksesta Käpylän Taivaskallion kohdalla. Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pohjoisbaanan yleissuunnitelman hyväksymisestä on tämänpäiväisen kokouksenne esityslistalla asiakohtana 5.

Olemme tuoneet huolemme esiin jo 20.5.2022 kaupungille lähettämässämme mielipiteessä:
https://www.sll.fi/helsinki/2022/05/20/mielipide-pohjoisbaanan-alustavan-yleissuunnitelman-luonnoksesta/
Koska Pohjoisbaanan ehdotettu linjaus ei ole muuttunut valmistelussa, tuomme teidän tietoonne samoja näkökulmia, jotka ilmaisimme jo tuolloin.

Ehdotetussa linjauksessa Pohjoisbaanan alle jää Taivaskallion kohdalla liito-oravametsää, jossa elää runsaasti muutakin uhanalaista ja harvinaista metsälajistoa. Liito-oravan ydinalueet ja papanahavainnot löytyvät tänä vuonna ilmestyneestä Helsingin kaupunkiympäristön julkaisusta Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2020 ja 2021:
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-08-22.pdf
Radan varren reviirit on julkaisussa merkitty numeroilla 110 ja 78 (ks. s. 70, kuva 57). Samat ydinalueet löytyvät myös Helsingin karttapalvelusta (kuvakaappaus liitteenä).

Ehdotetussa linjauksessa kaksi kolopuuta ja runsaasti muuta puustoa aiotaan hakata 7–11 metrin levyiseltä kaistaleelta. Muistutamme, että tällaisiin hakkuisiin tarvitaan ELY-keskuksen poikkeuslupa. Mielestämme pyörätien hyvin pieneen oikaisuun poikkeuslupaa ei tulisi missään nimessä myöntää.

Lisäksi on hyvä huomioida, että hakattavaksi suunnitellut metsänreunan puut ovat reunavaikutukseen vuosikymmenten saatossa sopeutuneita haapoja. Jos ne kaadetaan, altistuvat viereiset kuuset reunavaikutukselle ja saattavat kuolla varsin pian. Käytännössä siis metsäkaistale kärsii myös 7–11 metrin hakkuuvyöhykkeen ulkopuolella.

Puustoa ei tulisi kaataa Taivaskallion alueella yhtään tällaisen projektin takia. Esitämme ensisijaisesti, että Taivaskallion kohdalla Pohjoisbaana kulkisi nykyistä pyörätietä pitkin niin, että se pidetään ennallaan. Toissijaisesti ehdotamme, että radanvarteen rakennetaan pelkkä pyöräbaana ja kävelijät ohjataan vanhalle uralle.

Lisäksi kaikissa radanvarsimetsissä tulee Pohjoisbaanaa rakennettaessa kiinnittää huomiota siihen, kuinka suurelta alueelta puita kaadetaan. Kaupungin ei saa toistaa samaa virhettä kuin Louhenpuistossa, jossa luvatun 6 metrin sijaan baanan alta kaadettiin metsää 20–50 metrin kaistaleena. Hakkuut tuulee toteutusvaiheessa tehdä huolellisesti, mahdollisimman kapealla alueella. Hakkuiden laajuudesta ja laajuuden valvonnasta on syytä antaa selkeät ohjeet myös suunnitelmassa.

Helsingissä 11.10.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry