Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Helsingin kaupungin hakemuksesta: Taivalsaaren vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen sekä ruoppausmassojen läjittäminen mereen

Kuvakaappaus Helsingin kaupungin lupahakemuksen suunnitelmaselostuksesta. Kuvassa näkyy hankealueen sijainti. Vesilupahakemuksen toimenpidealue on rajattu punaisella yhtenäisellä viivalla.

Helsingin kaupunki hakee Etelä-Suomen aluehallintavirastolta lupaa Taivalsaaren vesialueen ruoppaamiseksi ja täyttämiseksi sekä ruoppausmassojen läjittämiseksi mereen. Jätimme muistutuksen hakemuksesta 30.9.2022:

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Viitaten kuulutukseen verkkosivuillanne diaarinumerolla ESAVI/23924/2021

Hakija: Helsingin kaupunki

Asia: Taivalsaaren vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen sekä ruoppausmassojen läjittäminen mereen, Helsinki

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on huolissaan hankkeesta, jota Helsingin kaupunki suunnittelee Taivalsaareen. Hankkeen osana on tarkoitus toteuttaa rannan ruoppaaminen ja uimarannan perustaminen. Mielestämme hankkeen vaikutukset alueen luontoon, muun muassa linnustoon sekä vedenalaiseen luontoon vesikasveineen, kaloineen ja selkärangattomineen, ovat niin suuria, että hankkeesta tulisi luopua kokonaan.

Myös pilaantuneiden maamassojen kaivamiseen ja käsittelyyn liittyy suuria riskejä, jotka puoltavat hankkeesta luopumista. Kaupungin lupahakemuksessakin (5.7.2021) todetaan: ”Suunnittelualueella on todettu useita kynnys- ja ohjearvojen ylityksiä sedimenteissä.”

Hakemuksessaan Helsingin kaupunki arvioi hankkeen vaikutuksia muun muassa veden laatuun ja eliöstöön. Arviot ovat vähätteleviä ja riittämättömiä. Niiden mukaan hankkeesta ei esimerkiksi ole haitallisia vaikutuksia alueen pohjaeläinyhteisölle tai vesikasvillisuudelle. Käytännössä pohjan ruoppaaminen tuhoaa koko eliöyhteisöön ruopattavalla alueella, eikä se luultavasti koskaan palaudu ennalleen merentäytön jälkeen. Ruoppaustöistä ei myöskään arvioida aiheutuvan pitkäaikaisia tai pysyviä vaikutuksia vedenlaadulle. Tässä arviossa kuitenkin sivuutetaan pilaantuneen maan ruoppauksessa vapautuvien haitta-aineiden vaikutukset meriekosysteemiin. Haluamme myös muistuttaa, että ruopattavan alueen länsipuolella sijaitseva Taivalluoto on erittäin uhanalaisen (EN) selkälokin säännöllinen pesimäalue (ks. Ellermaa 2017, https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-08-18.pdf)

Kaupungin mukaan hankkeesta mahdollisesti koituvat haitat ovat vähäisiä hyötyihin nähden. Hyötyinä nähdään etenkin vapaa-ajanpalveluiden ja ulkoilumahdollisuuksien kehittyminen. Samalla kaupunki kuitenkin täysin sivuuttaa luonnonmukaisempien ja rauhallisempien alueiden merkityksen asukkaiden virkistyksen ja luonnossa liikkumisen kannalta. Paikallisilta asukkailta saamamme palautteen mukaan Taivalsaari on tärkeä hengähdyspaikka, jossa pääsee tarkkailemaan rantaluontoa paossa kantakaupungin sykkeeltä. Osana merellistä strategiaansa Helsingin kaupungin tulisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota ranta- ja meriluontoon sekä ihmisten haluun kokea juuri sitä.

Mikäli hanketta kaikesta huolimatta viedään eteenpäin, esitämme seuraavia lupaehtoja:

1) Ruoppaustyöt on lopetettava 1.4. mennessä kalojen kudun turvaamiseksi kuten ELY-keskusten ja Helsingin kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen lausunnoissa vaaditaan. Töiden ei saa antaa jatkua toukokuun puolelle.

2) Häiriötä aiheuttavat työvaiheet on rajattava aikavälille 1.9.–31.3. lintujen pesimärauhan turvaamiseksi Uudenmaan ELY-keskuksen vaatimuksen mukaisesti. 

3) Helsingin kaupungin on tehtävä erillisselvitykset massojen läjityskelpoisuudesta, läjitystavasta ja ympäristövaikutuksista Uudenmaan ELY-keskuksen vaatimalla tavalla.

4) Alueen teollisuushistoria sekä mahdolliset onnettomuuspäästöt ja tulipalot on selvitettävä ruoppaustöitä varten läjitysohjeen mukaan.

5) PCBn, PAH-aineiden ja raskasmetallien liukoisuudet ja vapautuminen ruoppauksessa ja sedimenttien käsittelyssä täytyy selvittää, koska sedimenteissä on näitä aineita korkeina pitoisuuksina.

6) Sulfidisaven vaikutukset haitta-aineiden vapautumiseen sedimenteistä niin vedessä kuin maaläjityksessäkin tulee selvittää. Sedimenttiraportin yhteydessä kerrotaan sulfidisaven esiintymisestä.

7) Maaläjityksen osalta tulee selvittää läjitysalue ja sen luvassa hyväksytyt haitta-aineet suhteessa läjitettävän sediementin haitta-aineisiin.

8) Kaupungin on selvitettävä, voidaanko näin haitallisia sedimenttejä käsitellä tavanomaisilla tekniikoilla vai tulisiko sedimentti esimerkiksi jäädyttää (ks. läjitysohje).

9) Muinaismuistojen osalta museovirastolta on pyydettävä uusi lausunto. Arkeologisessa selvityksessä kerrotaan, että todennäköisesti alueelta on löydetty muinaismuistoja. Samoin selvityksen lopussa kerrotaan, että varhaisemmat muinaismuistot ovat myös mahdollisia viitaten suhteellisen läheiseen kiviröykkiöön.

Helsingissä 30.9.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Lisätiedot: Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy(ät)sll.fi / puh. 050 3011633