Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Sun­nun­tai­kort­te­lei­den ase­ma­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Kuva 1: Suunnitelma-alueen metsäinen eteläosa

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon. Lisäksi olemme tutustuneet kaava-alueeseen maastossa paikan päällä.

Annoimme mielipiteen Sunnuntaikortteleiden asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toukokuussa 2021. Mielipide löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme: https://www.sll.fi/helsinki/2021/05/25/mielipide-malmin-sunnuntaikortteleiden-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/

Koska kyseistä mielipidettämme ei ole huomioitu asemakaavaluonnoksessa, joudumme toistamaan samoja näkökulmia tässä mielipiteessä.

Kaava-alueen luontoalueet säilytettävä

Pidämme hyvänä sitä, että Longinojan pääuoman vartta ja siihen liittyviä luontoarvoja pyritään säilyttämään ja kehittämään. Muilta osin kaavaluonnos ei kuitenkaan huomioi alueen luontoarvoja riittävästi.

Kaava-alueen metsät muodostavat viehättävän kokonaisuuden ajatellen sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimista että virkistyskäyttöä. Vuorovaikutusraportin vastineessa sanotaan, että ”alueen luonnontila on täysin muuttunut tai heikentynyt ja kokonaisuutena edustavuus ei ole merkittävä”. Todellisuudessa alueen METSO II- ja III-luokan metsät ovat saaneet kehittyä luonnontilaisiksi. Niissä kasvaa vanhoja kuusia, haapoja ja raitoja, ja osittain metsät ovat potentiaalista liito-oravan elinympäristöä. Metsät ovat myös kovaa vauhtia kehittymässä kohti ylempiä arvoluokkia.

Alueen ”maisematilan selkeyttäminen” ei saa ajaa luontoarvojen yli. Luonnoltaan vaihteleva ja villi, ”maisemallisesti epäselvä” alue luo monipuolisia elinympäristöjä rikkaalle eliölajistolle ja kutsuu asukkaita, varsinkin lapsia, seikkailemaan. Kaavaluonnokseen sisältyvän puistoalueen kehittämisen kautta alueelle ei saada nykytilaa vastaavia luontoarvoja. Kaavaluonnos ei myöskään perustele sitä, miksi lentokentänojan uusi sijainti olisi ”nykyistä sijaintia parempi luonnonympäristö”.

Käytännön ehdotukset

Sunnuntaikortteleiden alueen luontoarvojen turvaamiseksi ehdotamme yhä, että

  • raitiotien linjaus siirretään niin, että se ei kulje alueen arvokkaimman lehtometsän läpi (kuva 1, numero 1)
  • alueen metsät ja niitty (kuva 1, numerot 1–5) jätetään virkistysalueeksi (VL)
  • metsien ja niittyjen päälle suunnitellut korttelialueet sijoitetaan nykyisille pelloille, jotka kaavaluonnoksessa on merkitty puistoalueeksi (VP)
  • tutkitaan mahdollisuudet säilyttää ja tarvittaessa kunnostaa Lentokentänojan uoma nykyisellä paikallaan.

Helsingissä 17.6.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry