Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kivikon lin­noi­tus­kal­lioi­den luon­non­suo­je­lua­lu­een hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin kaupungin, konsulttien sekä Helsyn ja muiden sidosryhmien yhteinen maastokatselmus tulevalla luonnonsuojelualueella syksyllä 2021. Kuva: Emilia Pippola

Kiitämme luonnonsuojelualueen perustamisesta Kivikkoon. Se on Viikki-Kivikko -vihersormen erä­maisin alue, mutta myös kaupungin takametsää, jonne on ollut muita sijainteja helpompaa kaavoit­taa luontoa ja metsiä tuhoavia toimintoja. Uutta luonnonsuojelualuettakin piirittävät maamassojen kierrätyskenttä, jo kaavoitettu Maratontunnelin suuaukko, suunnitteilla oleva Fingridin maahan kai­vettava sähkökaapeli sekä levennettävät Lahdenväylä ja Porvoonväylä. Ne nakertavat metsää, tär­velevät maisemia sekä lisäävät koneiden ja liikenteen melua alueella, jossa melu jo nyt häiritsee luonnosta nauttimista. Toivottavasti uusi luonnonsuojelualue on merkki siitä, että kaupunki vihdoin näkee Kivikon metsän myös arvokkaana luontoalueena ja lähiympäristön asukkaille äärettömän tärkeänä virkistysmetsänä.

Laajennus nyt tai seuraavassa vaiheessa

Toivomme, että Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueeseen lisätään jo nyt tai viimeistään seuraavassa luonnonsuojeluohjelmassa Kivikon pohjoisreunan metsä luonnonsuojelualueen ja Porvoonväylän välissä (https://kartta.hel.fi/link/bdGaNp) sekä Kivikon metsäalueen keskiosan met­sät luonnonsuojelualueen eteläpuolella (https://kartta.hel.fi/link/bdHche). Myös alueen koilliskul­massa kasvava lehto olisi syytä rajata suojelualueeseen. Mikäli Maratontunnelin kaava estää sen, lehto tulee jättää kuitenkin metsänhoidon ulkopuolelle.

Yllä mainittu Kivikon pohjoisreunan metsäalue ei ole luontotietojärjestelmässä METSO-metsää, mutta sen ilmeiset METSO-arvot on todettu muun muassa ympäristötarkastajien ja järjestöjen yh­teisellä maastokäynnillä luonnonsuojelualueella ja sen ympäristössä viime syksynä. Alueelta on li­säksi löydetty arvokasta metsälajistoa kuten huomionarvoisia kääpä- ja sammallajeja. Metsä tulee pikimmiten kartoittaa.

Muut ehdotetut metsät on jo määritelty METSO 1. tai 2. arvoluokkaan kuuluviksi. Niiden erityisyyttä lisäävät maaston jyrkkäpiirteisyys sekä metsissä risteilevät ensimmäisen maailmansodan linnoit­teet, jotka ovat saaneet kehittyä kohti luonnontilaa jo sadan vuoden ajan. Lisäksi metsissä ja linnoi­tekedoilla elää havaintojen mukaan runsaasti käärmeitä ja vaskitsoja. Nämä alueet tulee jättää hoi­totoimien ulkopuolelle kunnes ne on liitetty luonnonsuojelualueeseen, etteivät niiden luontoarvot vähene.

Olemme jo jättäneet kaupungille vetoomuksen monen luontoa suojelevan järjestön ja ryhmän kanssa Viikki-Kivikko -vihersormen suojelusta kokonaan. Sen merkitys ekologisena yhteytenä ja verkostona on elintärkeä luonnonmonimuotoisuuden säilyttämisen ja luontokadon ehkäisyn kannal­ta. Vetoomus löytyy verkosta: https://www.sll.fi/helsinki/2022/05/03/vetoomus-kivikon-metsan-suoj­elemiseksi/

Polut

Pidämme hyvänä sitä, että polkujen suunnittelussa suljetaan alueen länsiosaan, hiekkamaahan muodostunut polku, jonka varrella kasvavaa arvokasta kasvillisuutta, muun muassa harjusikojuuri. Samalla paikalla pistiäisalue on uhattuna maastopyöräilyn aiheuttaman hiekkamaaperän kulumi­sen seurauksena. Toivomme, että jatkossa seurataan pistiäisten menestymistä ja mietitään tarvit­taessa keinoja niiden pesimisen tukemiseen.

Kaiken kaikkiaan polut ja niihin liittyvät opasteet on suunniteltu hyvin. Olemme samaa mieltä, että kulkua on syytä rajoittaa kriittisillä paikoilla. Mieluiten maastopyöräily rajataan luonnonsuojelu­alueelta kokonaan.

Hoitotoimet

Ymmärrämme suunnitellut hoitotoimet niitty- ja ketokasvillisuuden kannalta. Pohdimme kuitenkin, voisiko koemielessä jättää jonkun kulmauksen haavikossa raivaamatta, niin olisi mahdollista verra­ta käsitellyn ja käsittelemättömän alueen eroja.

Mielestämme olisi syytä olla opastaulu, jossa kerrotaan luonnonsuojelualueen hoitotoi­menpiteistä ja niiden merkityksestä, kuten metsän raivauksesta ja niitosta. Tällöin ihmiset eivät säikähdä, kun puita ja muuta kasvillisuutta katoaa. Opasteissa kannattaa myös perustella polun sul­kemista maas­ton kulumisen takia. Opasteet auttavat ymmärtämään luontoa suojelevia rajoituksia ja muutoksia.

Olemme tyytyväisiä hoito- ja käyttösuunnitelmaan kirjatusta vieraslajien torjunnasta. Torjunta on hoidettava kaupungin ja Staran toimesta niin, että arvokasta kasvillisuutta ei tuhoudu.

Vaskitsat ja käärmeet

Perustettavalla luonnonsuojelualueella ja myös muualla Kivikon metsissä on ulkoilijoiden ja harras­tajien havaintojen mukaan runsaasti vaskitsoja ja käärmeitä. Havainnot kertovat, että eläimiä jää pyörien alle – hitaita vaskitsoja myös kävelijöiden jalkojen alle. Olisi hyvä ohjeistaa ulkoilijoita, pyö­räilijät mukaan lukien, liikkumaan rauhallisesti ja varomaan astumista tai pyöräilemistä matelijoiden yli. Koko Kivikon alueella tulisi tehdä matelijoiden ja sammakkoeläinten kartoitus.

Opasteista

Mielestämme on hyvä, että suojelualueelle suunnitellaan ”tulenteko kielletty” -tauluja. Voisiko harki­ta jonnekin Kivikon metsän alueelle, ei kuitenkaan suojelualueen sisälle, myös virallista nuotiopaik­kaa? Se saattaisi vähentää luvattomia nuotioita. Nuotiopaikalla tulisi olla opaste, jossa kerrotaan, miksi polttopuuta ei saa kerätä maastosta.

Luonnonsuojelualueella ja muuallakin Kivikon metsissä voisi olla myös tauluja, joissa kerrotaan alueen luontoarvoista kuten matelijoista, keto- ja niittykasvillisuudesta, metsäarvoista, linnustosta, ja pistiäisistä.

Kaikissa opasteissa on hyvä huomioida myös muut kuin suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset vä­hintään selkeällä kuvituksella rajoituksista ja siitä, mikä on sallittua. Luontotietoa olisi hyvä tarjota lyhyesti esimerkiksi somaliksi, arabiaksi ja venäjäksi. QR-koodin takaa voisi löytyä lisää tietoa.

Ehdotamme myös, että luonnonsuojelualueeseen rajoittuvien tai hyvin lähelle sen rajaa sijoittuvien tonttien rajoille merkitään luonnonsuojelualue esimerkiksi samaan tapaan kuin Kaivoskallion luon­nonsuojelualueella Laajasalossa. Näin vähennetään tonttien kulutuksen ja käytön siirtymistä suoje­lualueelle.

Helsingissä 7.6.2022

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:

Antti Halkka, puheenjohtaja

Emilia Pippola, järjestösihteeri

Kivikon metsän puolesta -verkosto:

Mira Grönroos

Katariina Kaarlela

Ilpo Kuronen

Tiina Lintunen