Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Sarvaston alueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Sarvaston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Suunnittelualue on kaupungin julkisen luontotietojärjestelmän mukaan suurimmaksi osaksi arvokasta luontoa, jossa on tärkeitä lepakko- ja lintualueita sekä tärkeitä metsä-, kasvi- ja geologisia kohteita. Rajaukseen kuuluu myös uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Alueella sijaitsee niin ikään metsä- ja puustoisen verkoston ydinmetsää, rantametsää, runkoyhteys sekä alueellinen yhteys. Samoin löytyy niittyverkoston tukialueita ja askelkiviä. Suunnittelussa on huomioitava huolellisesti tämä erittäin rikas luonnon monimuotoisuus niin, että se säilyy ja vahvistuu. Alueen luontoarvojen turvaamisella on vaikutusta myös laajemmin.

Aittasaarta esitetään luonnonsuojelualueeksi

Luontojärjestöt ovat jo Yliskylän aluesuunnitelman sekä Helsingin yleiskaavan valmistelujen yhteydessä (2012–2014) esittäneet Aittasaaren alueelle laajaa metsäistä luonnonsuojelualuetta. Noiden vuosien ja prosessien jälkeen tietopohja alueen luontomerkityksestä on entisestään kasvanut Helsingin metsäverkostoselvityksen (Aittasaari nostettu 24,67 ha laajuiseksi ydinmetsäksi) sekä vuosien 2017–2020 lehto- ja kosteikkoluontotyyppeihin rajoittuneen luontotyyppiselvityksen myötä.

Tulemme esittämään Aittasaarta seuraavaan eli vuosien 2025–2034 luonnonsuojeluohjelmaan. Asemakaavaprosessissa esitämme kaava-alueeseen sisältyvää Aittasaaren ydinmetsän etelä- ja keskiosaa ensisijaisesti SL- tai S-varaukseksi, toissijaisesti VL/sl-kohteeksi.

Sarvaston satama- ja telakkapalvelujen alueella huomioidaan luontoarvot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuvauksen perusteella ”Sarvaston alueen satama- ja telakkapalveluja pyritään tehostamaan ja sovittamaan paremmin maisemaan”. Kaava-alueen huomattavien luonto- ,virkistys- ja maisema-arvojen takia kyseinen tehostaminen on syytä rajata selkeästi ja yksiselitteisesti vain nykyisin satama- ja telakkapalvelujen käytössä olevien ja vahvasti muutettujen alueiden maankäytön tarkempaan järjestelyyn ja säätelyyn.

Satama- ja telakkapalvelujen alueella on selvitettävä rakenteiden ja toiminnan häiriö viereisiin arvokkaisiin luontokohteisiin. Aittasaaren ja satama-alueen välillä oleva kapea lahti on periaatteessa laiturien ja satamatoiminnan valtaama. Tämä haittaa todennäköisesti Aittasaaren linnustoa metsässä ja vesillä. Satamatoiminnan siirtämistä kyseiseltä lahdelta on hyvä harkita. Myös satama-alueen eteläisin, ruovikon viereinen laituri ilmeisesti häiritsee vesilintuja.

Tärkeä lepakkoalue ulottuu osittain satama- ja telakka-alueelle. Voisiko ajatella, että sataman- ja telakan kehittämisessä tuettaisiin myös lepakkojen elinympäristöä esimerkiksi istuttamalla lepakkojen suosimia puita ja luomalla päiväpiiloja? Sataman ja telakan valaistuksen ei tule häiritä lepakkojen liikkumista ja ruokailua. Kaupungilla on jo tietoa ja kokemusta lepakkoystävällisestä ulkovalaistuksesta. Nyt sitä voidaan hyödyntää tälläkin suunnittelualueella.

Sataman ja telakan puustoisuutta on syytä lisätä luonnon ja maiseman takia. Aittasaaren ja Jollaksentien rantametsien välillä on tarvetta kapealle, paikalliselle ekologiselle yhteydelle, joka voisi kulkea sataman rannassa. Telakalla kasvava kapea, pieni metsikkö tulee säilyttää ja vahvistaa sitä.

Jollaksentien ympäristön metsäyhteydet säilytetään ja tehdään puuttuvat metsäkartoitukset

Jollaksentien ja Sarvastonvalkaman välinen, jo nykyisellään kovin kapea metsäkaistale tulee rajata kaavassa kaiken muuttavan maankäytön ulkopuolelle. Tätä edellyttää kyseisten metsien tärkeä rooli ekologisena käytävänä sekä virkistysreittiyhteytenä.

Jollaksentien eteläpuolen maankäytön muutoksen tarkastelualueelle, johon kaavaillaan täydennysrakentamista, on syytä toteuttaa riittävät luontoselvitykset vähintäänkin luontotyyppien sekä METSO-elinympäristöjen osalta. Luontotietojärjestelmän mukaan siinä sijaitsee uhanalainen ja silmälläpidettävä tuore, runsasravinteinen lehto.

Kyseinen metsäalue on paitsi Tahvonlahdelle suuntautuvan paikallisen metsäverkostoyhteyden osa, myös osa verkostossa tunnistamatonta yhteyttä, joka jatkuu Jollaksen rämeelle ja edelleen Jollaksen etelänpuoleisiin rantametsiin.

Sarvaston aluepuiston luontoarvoja kehitetään

Sarvaston aluepuiston (Holmanmoisionpolun ympäristön puistoalue) on syytä säilyttää laajana virkistysaluekokonaisuutena. Toivottavaa on kuitenkin se, että myös asemakaavaprosessissa haetaan käytännön keinoja, joilla tämän melko laajan puistomaisen alueen luontoarvoja voitaisiin kehittää niin metsä- kuin niittyluonnon osalta.

Osa-alueen kaavallisessa kehittämisessä on syytä mahdollistaa etelä-pohjoissuuntaisen puustoisen/metsäisen ekologisen yhteyden kehittyminen harkitulla metsittämisellä. Parhaiten tällainen puustoisuuden harkittu täsmäkehittäminen soveltuu arviomme mukana puistoalueen länsi- tai itäreunalle.

Arviomme mukaan nykyisen päiväkotialueen laajentaminen on mahdollista toteuttaa ilman olennaisia luonto-, virkistys- ja maisemahaittoja, kunhan laajennus on pinta-alaltaan maltillinen ja siinä huomioidaan tarve säilyttää ja kehittää edellä mainittua eteläpohjoissuuntaista metsäistä kytkeytyneisyyttä. Päiväkotialueen lähellä olevien nykyisten metsien säilyttäminen palvelee myös päiväkodin luontoretkeilytarpeita.

Helsingissä 18.3.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry