Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kruunuvuoren puisto­suun­ni­tel­mas­ta sekä Päätien ja Hopealaaksontien ka­tusuun­ni­tel­ma­luon­nok­sis­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Kruunuvuoren lähivirkistysalueen puisto­suunnitelmasta sekä Päätien eteläpään pysäköintialueen ja Hopealaaksontien jalkakäytä­vien katusuunnitelmaluonnoksista

Kruunuvuoren lähivirkistysalueen puistosuunnitelmasuunnitelmaluonnoksen lähtökohta, joka vaalii alueen arvokasta luontoa, maisemaa, kulttuuriympäristöä ja merellisyyttä on hyvä. Paran­nettavaa ja tarkennettavaa on kuitenkin reittien kohdalla.

Ulkoilureitit ja polut suunniteltava ja rakennettava luontoa säästäen

Polut myötäilevät kiitettävästi nykyisiä reittejä eikä uusia reittejä ole suunnitteilla lukuun otta­matta Aaltokoroa ja Kruunuvuoren huipulle vieviä kalliopolkuja. Kannustamme tehokkaaseen ku­lunohjaukseen varsinkin arvokkaissa kasvikohteissa, uhanalaisissa luontotyypeissä, tärkeissä ma­telija- ja sammakkoeläinkohteissa sekä Kruunuvuorenlammen ympäristössä.

Ehdotamme arvokkaan luonnon ja suuren käyttöpaineen takia, että pyöräilyä ei sallita koko alueella ulkoilutiet mukaan lukien. Näin pystytään pitämään ulkoiluteiden ja -polkujen leveydet kapeampina. Rajoituksella lisäksi estetään maastopyöräilyn leviäminen metsiin, kosteikkoihin ja kallioille, joissa seikkailullinen ja haastavia reittejä etsivä laji uhkaisi arvokasta kasvillisuutta ja uhanalaisia luontotyyppejä.

Suunnitelmaluonnoksessa olisi ollut hyvä esittää eritasoisten reittien leveydet tarkemmin sekä merkitä reunojen puut, jotka jouduttaisiin kaatamaan reittien kunnostuksen ja rakentamisen ta­kia.

Kaivoslyhty tulee säilyttää nykyisessä muodossaan ja leveydessään. Samoin on säästettävä sitä reunustavat puut, joista monet ovat suunnitelmaan liittyvän luontotietokartan mukaan lepakoi­den piiloja ja arvokkaiden kääpien kasvupaikkoja. Ulkoilutien leventäminen heikentäisi lepakoi­den siirtymisreittejä. Lisäksi reunapuusto vähentäisi Kultakruununkaaren ympäristön uusien korttelien näkyvyyttä ulkoilureiteille ja virkistysalueelle. Monet vanhat reunapuut ovat maise­mallisesti tärkeitä.

Myös muut ulkoilureitit tulee toteuttaa mahdollisimman kapeina ja välttää puiden kaatamista.

Metsät kehittyvät ja ikääntyvät luonnollisesti

Aineisto ei kerro, laaditaanko puistosuunnitelmaan liittyvä hoito- ja käyttösuunnitelma. Ehdo­tamme, että koko Kruunuvuoren lähivirkistysalue, joka on yksi kaupungin arvokkaimmista luon­tohelmistä, liitetään Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueeseen. Siihen asti alueen metsien on syytä sallia kehittyä ja ikääntyä luonnollisesti. Silloin säilyy ja kehittyy myös linnuille ja muille eläimille suojapaikkoja, jotka ovat tärkeitä niiden elinympäristöille ja lajien säilymiselle.

Suunnittelualue on kohtalaisen arvokasta lintualuetta. Tieto on poistettu kaupungin luontotieto­järjestelmästä äskettäin uudistuksen yhteydessä. Linnut ja linnunlaulu kuitenkin kuuluvat Kruu­nuvuoreen.

Ainoastaan reittien reunojen vaaralliset puut voi kaataa pökkelöiksi tai maapuiksi. Vaarallisuuden arvioinnissa kannattaa käyttää asiantuntemusta ja tarkkaa harkintaa muun muassa lepakkojen elinolosuhteiden ja metsien muiden luontoarvojen takia.

Kruunuvuori ilman Aaltokoroa

Yhdistys vastustaa Aaltokoroa eli Kruunuvuoren jyrkkää ja jylhää rantakalliota kiertä­vää, kiveen kiinnitettyä polkurakennetta. Vuoren ja sen rantajyrkänteen voimakas maise­mallinen ja geologinen vaikutelma heikkenee jo sen seurauksena, että Kruunusilta päättyy vuoren juurelle ja Yk­sisarvisenkujan korkean talon ylimmät kerrokset nousevat vuoren yläpuolelle. Rantakal­lion teräsrakenteinen ulkoilureitti vähentäisi vuoren maisemallista arvoa edelleen.

Vil­kas, suojaton rantaa pitkin kulkeva ulkoilureitti saattaa häiritä myös vesilintuja.

Jos kuitenkin Aaltokoron reitti rakennetaan, se on toteutettava siltarakenteena, joka kiertää me­reen laskeutuvaa kallioseinämää, mutta ei kosketa sitä. Aaltokoron raitin on siis seistävä omilla, merestä nousevilla jaloillaan. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa kallioseinämän edustalla me­renpohjaan tukeutuvilla ja merestä nousevilla pilareilla, jotka kannattelevat Aaltokoron raitin kantta. Siltarakenteen kaiteiden ja kallioseinämän välille jätetään esimerkiksi metrin tai puolen­toista verran tyhjää tilaa. Näin merenpinnan yläpuoliset kallioseinämät jäävät koskemattomiksi. Tästäkin ratkaisusta seuraa monenlaista haittaa, jonka suuruus riippuu siltarakenteen suunnitte­lusta ja muotoilusta, mutta ratkaisu jättää ainakin merenpinnan yläpuoliset kalliopinnat koske­mattomiksi. Ensin on kuitenkin kartoitettava rannan vedenalainen lajisto ja arvioitava siltaratkaisun vaikutus linnustoon.

Rakentamisesta on syytä luopua

Vaikka puistosuunnitelmaluonnos on erillään asemakaavasta, ehdotamme, että kaupunki luopuu jatkossa rakentamisesta, jonka kaava mahdollistaa tuhoutuneiden vanhojen huviloiden paikoille. Mielestämme huviloiden häviäminen on muuttanut alueen luonnetta ja palauttanut sen luonnon­tilaan.

Parkkipaikka pyörille ja kallion louhimisen välttäminen

Autojen parkkipaikka on syytä muuttaa pyörien pysäköintialueeksi kiinnitystelineineen. Jos pyö­räilyä ei sallita Kruunuvuoren virkistysalueella, pyörien pysäköintipaikka on välttämätön. Autojen pysäköintitilaa ei tarvita, koska bussipysäkki on lähes vieressä.

Hopeakaivoksentien varressa olevan kallion louhimista on vältettävä, kun jalkakäytävä rakenne­taan.

Helsingissä 15.3.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry