Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pukinmäen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen periaatteiden luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on kiitollinen siitä, että Pukinmäen täydennysrakentamisen periaatteiden luonnos korostaa alueen vehreyden säilymistä ja luonnon monimuotoisuuden lisäämistä. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että se sivuuttaa Vantaanjoen vartta pitkin kulkevan metsä- ja puustoisen verkoston, jossa on tuolla kohdalla kehitettävä alueellinen yhteys. Lisäksi kaikkia alueen lähimetsiä ollaan nakertamassa, ja kaksi pidetyintä metsää uhkaa muuttua uusien kortteleiden pihamaaksi.

Monimuotoisuus ja puutteet metsäverkostoyhteydessä

Suunnitelmaluonnoksen yleisissä periaatteissa on hyviä pyrkimyksiä säilyttää ja parantaa Pukinmäen vihreyttä ja luonnon monimuotoisuutta, kuten säästää olemassa olevat maat, kasvillisuus ja puut täydennysrakentamisessa. Helsingissä on jo kokemusta siitä, että tonteilla pystytään uudisrakentamisessa säilyttämään alkuperäistä puustoa, jos kaavoittajalla, rakennuttajalla ja urakoitsijalla on tähän yhteinen tahtotila.

Tavoite vaalia monimuotoista ja kerroksellista kasvillisuutta puistoissa on kannatettava. Tällä hetkellä se puuttuu useissa alueen puistoissa. Kasvillisuusvalinnoissa kannattaa miettiä pölyttäjien lisäksi lintuja. Ne tarvitsevat pensaikkojen suojaa sekä niiden marjoja ja siemeniä ravinnoksi. Kerroksellisuudesta ja pensaista hyötyvät muutkin eläimet. Maalahopuiden sijoittaminen kaikkiin puistoihin on myös hyvä mainita, samoin nurmikoiden muuttaminen ainakin osittain niityiksi.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kummeksuu suunnittelijoiden ratkaisua, joka poistaisi metsäverkostoyhteyden Vantaanjoen varrelta suunnittelualueella. Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma korostaa yhtenä metsä- ja puustoisen verkoston kehittämisen tavoitteena seuraavaa: ”Vantaanjoen varren nykyisten rantametsiköiden säilyttäminen ja puuston kehittäminen harkituilla yksittäispuiden lisäämisellä ja nykyisen puuston hoidolla sekä ojanvarsien puurivien avulla, samalla maisematilan avoimuutta vaalien”. Näitä asioita vaadimme yleisten alueiden suunnitelman luonnoksesta antamassamme mielipiteessä. Vantaanjoen metsäverkostoyhteyden tilalla on nyt suunnitteluperiaatteissa kevyempi viherlinkki, joka on käsitteenä uusi.

Kannatamme kuitenkin myös metsäverkostoyhteyden lisäämistä Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteisiin ja puustoisuuden lisäämistä joen reunoilla. Näin parannetaan Vantaanjoen vihersormea ekologisena yhteytenä ja tuetaan eläinten liikkumista ja myös muun lajiston leviämistä vihersormessa. Nykypäivän maisemasuunnittelussa ei ole syytä väheksyä lajikatoa ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, joita katkenneet viheryhteydet lisäävät.

Kehä I:n varrella, suunnittelualueen länsikulmassa oleva metsäalue, joka jatkuu Sepänmäen metsään, on syytä merkitä metsäverkoston yhteydeksi. Lisäksi Pukinmäenkaaren varren puurivi tulee säilyttää.

Rakentaminen uhkaa luontoalueita

Esittelemme seuraavaksi luontokohteita, joille harkitaan rakentamista suunnitelmaluonnoksen maankäyttöä ja kaupunkirakennetta koskevissa periaatteissa. Rakentamisen sijoittaminen arvokkaimpaan luontoon, lähimetsiin ja virkistysalueilla kertoo voimassa olevan yleiskaavan puutteista luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin huomioon ottamisessa, kun kaupunkiympäristöä suunnitellaan.

Huvila-alue

Sinimetsän ja Närepuiston metsät tulee kartoittaa ennen suunnittelun etenemistä. Yhdistyksen maastokäynnillä vuosi sitten niissä havaittiin METSO-arvoja. Nämä metsät ovat alueen ainoat metsäiset virkistysalueet ja siten erittäin tärkeitä asukkaille. Niitä ei tule käyttää rakennusmaana edes nakertamalla niiden osia. Metsärinteiden alapuolella oleva niitty tulee jättää myös rakentamisen ulkopuolelle. Se lisää luonnon monimuotoisuutta ja on tärkeä osa metsien, niittyjen ja joen muodostamaa virkistysalue- ja maisemakokonaisuutta. Massiivisen kerrostaloalueen rakentaminen niitylle muuttaisi metsät kerrostalojen pihamaaksi. Esitämme, ettei metsiä (edes osittain) ja niiden viereistä niittyä merkitä rakennettaviksi.

Rantapuisto

Periaatteissa on ristiriita, kun puita ei haluta Rantapuiston maisemaan, mutta asuintalojen rakentaminen sopii. Mielestämme rakennukset häiritsevät peltomaisemassa kiistatta enemmän kuin puusto. Puut myös paikkaisivat katkennutta puustoista ekologista yhteyttä.

Vantaanjoen rantoja on jo aiemmin lähistöllä tärvelty rakentamiselle. Sitä ei ole syytä jatkaa.

On myös huomattava että Vantaanjokea suunnitellaan kansallisen kaupunkipuiston osana, joka toisi Pukinmäelle merkittävää lisäarvoa. Ehjä metsien, niittyjen ja joenrantojen kokonaisuus kannattaa säilyttää kertomassa kaupungin historiasta ja tarinasta myös tuleville sukupolville.

Savela

Lähelle Longinojan rantaa ei kannata rakentaa yhtään enempää. Sen sijaan rannoille tulee istuttaa lisää puita ja muutenkin vahvistaa niiden metsäisyyttä. Puro eliölajeineen tarvitsee puuston ja pensaiden suojaa. Rantametsien luonnon monimuotoisuus on itsessään rikasta.

Savelanpuisto

Ehdotettuun paikkaan sopii koulujen toimintaan liittyvää rakentamista kuten koulukasvitarha, jota alueen muutkin koulut ja päiväkodit voisivat käyttää opetuksessa.

Bockin puisto

Vantaanjoen ranta on syytä jättää viher- ja virkistysalueeksi eikä rakentaa ehdotettua aluetta.

Ruotutorpantie

Kehä I viereinen metsäsuikale on merkittävä metsäverkostoyhteys, joka jatkuu Sepänmäen metsiin ja Pukinmäen kehitettävään metsäverkostoon. Se tulee säilyttää, kun Pukinmäkeen rakennetaan. Liikennemelun takia esitetty alue ei sovellu asuntorakentamiseen. Nyt metsä vaimentaa melua tehokkaasti Ruotutorpantien ja Longinojan alueella.

Helsingissä 20.1.2022