Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Stans­vi­kin­kal­lion asemakaavan uu­del­lee­nar­vioin­nis­ta

Kuva 1. Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventointien 2017-2018 sekä 2017-2019 Stansvikia koskevat tiedot.

Lähetimme 14.12.2021 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointiin liittyen:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Lähestymme teitä vielä kertaalleen liittyen tämän päivän kokouksen asialistalla oleviin aloitteisiin, jotka koskevat Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointia.

Vetoamme valtaanne varaussopimuksiin liittyen. Kaupungin yleisissä tontinvarausehdoissakin todetaan seuraavasti: ”Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämä asemakaavan muutos ei tule voimaan tai tontteja ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi varauksen saajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.”

Päättäjinä teidän tulee olla ennen kaikkea kaupunkilaisten, ei rakennuttajien, asialla.

Lisäksi toimitamme teille tämän viestin liitteenä Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventointien 2017-2018 sekä 2017-2019 Stansvikia koskevat tiedot. Ensimmäisenä on yhdistelmägrafiikka molempien raporttien tuloksista (kuva 1). Toisena liitteenä on karttakuva vuosien 2017-2018 inventointiraportista (kuva 2). Ja lopulta kolmantena on vuosien 2017-2019 raportti kokonaisuudessaan. Se sisältää Stansvikia ja Kruunuvuorta koskevan uhanalaisten kallio- ja kangasmetsäluontotyyppien pilottitutkimuksen. Syystä tai toisesta kumpikaan Helsingin kaupungin teettämä uhanalaisten luontotyyppien inventointiraportti ei ole saatavilla kaupungin internet-sivuilla.

Karttagrafiikoista näkyy, miten uhanalaisten luontotyyppien rajat seuraavat öljysataman aidan rajaa. Aidan linjaus näkyy myös Stansvikinkallion asemakaavan pohjakartalla, muun muassa kallion korkeimman kohdan VL-merkinnän pohjoispuolella.

Stansvikinkallion maankäytön tulevaisuutta sivuaa mahdollisesti myös Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava, jonka käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa on ymmärtääksemme edelleen kesken.

Helsingissä 14.12.2021

Kuva 2. Karttakuva vuosien 2017-2018 inventointiraportista.