Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Stans­vi­kin­kal­lion asemakaavan uu­del­lee­nar­vioin­tiin liittyen

Lähetimme 6.12.2021 yhdessä Stansvikin kyläyhdistyksen, Luonto-Liiton metsäryhmän ja Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan kanssa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointia:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen

Lautakunnan tiistain 7.12. esityslistalla on lausuntoehdotus kaupunginvaltuutettujen tekemistä aloitteista, jotka koskevat Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointia. Kaupunkistrategia ja asiassa tehdyt aloitteet vaativat kaavan uudelleen arvioimista Stansvikinkallion metsäluonnon arvojen näkökulmasta. 

Ehdotamme, että lausuntoehdotus tulee palauttaa valmisteluun tai ainakin jättää tässä vaiheessa pöydälle 7.12. kokouksessa. Ehdotuksen asiasisältöihin perehtyminen vaatii niin lautakunnalta kuin asiasta kiinnostuneilta kaupunkilaisilta enemmän aikaa kuin mihin nyt on mahdollisuus. Stansvikinkallion asemakaava-alueen luontoarvot on arvioitava koko kaava-alueelta. Kaava-alueen suunnittelu ja tonttien toteutus tulee keskeyttää arvioinnin ajaksi.

Uudelleenarvioinnin tulee koskea koko metsäaluetta – myös varattuja tontteja. Siksi varausten ja niihin liittyvän katusuunnitelman toteuttaminen on syytä keskeyttää uudelleenarvioinnin ajaksi. Kaikki asemakaava-aluetta koskevat suunnittelu- ja toteutustoimenpiteet tulisi pysäyttää arvioinnin ajaksi. Lisäksi katsomme, että Uusikylän kesämajatoiminnan siirtämisestä Vanhakylän kesämaja-alueelle tulee luopua. Mökit ovat tutkitusti osa alueen ekologista kokonaisuutta. Siirto vahingoittaisi luontoa myös Stansvikin asemakaava-alueella. 

Päätöksenteon tueksi ja avoimen vuorovaikutuksen toteutumiseksi vaadimme, että kaikki Stansvikinkallion kaava-alueella jo tehdyt luontokartoitukset ja -selvitykset tuodaan arvioinnissa esille ja puuttuvista luontoselvityksistä tehdään ainakin tärkeimmät. Sama koskee korkeimmassa hallinto-oikeudessa kumottuja kortteleita, joiden kaavoitus arvioidaan uudelleen.

Stansvikinkallion asemakaava-alue, lukuun ottamatta öljysatamatoimintojen kuluttamaa luoteisosaa ja Uusikylää, on kokonaisuudessaan uhanalaisten kallio- ja kangasmetsätyyppien aluetta, jonka metsien arvoluokka on METSO I. Olennaista on, että Stansvikinkallion luontokartoituksissa tunnistetut arvot aidosti huomioidaan kaavan uudelleen arvioinnissa sekä rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kannustamme lautakuntaa lisäämään kaupunginhallitukselle annettavaan lausuntoon avoimen vuorovaikutuksen kaupunkilaisten kanssa, kun kaavoja arvioidaan uudelleen ja asemakaavoja suunnitellaan.

Lausuntoehdotuksessa todetaan kaupunkistrategian kirjauksen kertovan laajemmasta arvomaailman muutoksesta – virkistys- ja metsäalueiden arvostuksen noususta. Aloitteissa korostuu Stansvikinkallion kaava-alueen merkitys lähiluontona ja metsäisenä virkistysalueena, jollaisten merkitys ihmisten hyvinvoinnille on kiistatta tunnistettu.

Lausuntoehdotuksen perustelut sen sijaan pitävät kaavan syrjäyttämää metsäpinta-alaa vähäisenä, eikä lausuntoehdotus mielestämme kunnioita kaupunkistrategiassa sovittua uudelleenarviointia vaan pyrkii päin vastoin vähättelemään metsien merkitystä ja edistämään toimia, joilla edistetään kaupungin sitoutumista alueen rakentamiskäyttöön.

Rakentaminen kaventaisi kohtalokkaasti monimuotoisuudeltaan merkittävää ja myös virkistysreittien kannalta tärkeää viheryhteyttä, joka kulkee Borgströmin puiston metsän ja Kaivoskallion kautta Stansvikiin. Stansvikinkallion metsien nykyinen runsas ulkoilukäyttö puhuu myös niiden säilyttämisen puolesta. Tulevaisuudessa alueen suosio tulee vielä kasvamaan Laajasalon rakentamisen vuoksi. 

Kaupunkistrategian mukaan myös kerrostalokortteleiden rakentaminen Kruunuvuoren ainutlaatuiselle luontoalueelle on tarkoitus arvioida uudelleen ”metsäluonnon arvojen näkökulmasta”. Tämä on syytä täsmentää lausuntoehdotukseen, kun se valmistellaan uudelleen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Stansvikin kyläyhdistys, Luonto-Liiton metsäryhmä ja Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja kannattavat aitoa uudelleen arviointia. Katsomme, että aloitteet ja kaupunkistrategian kirjaukset kertovat myös valtuuston halusta torjua lajikatoa. Uuden LUMO-toimenpideohjelman mukaan kaupunki on muun muassa sitoutunut tunnistamaan uhanalaiset ja muut harvinaiset luontotyypit sekä turvaamaan niiden säilymisen riittävänä verkostona.

Helsingissä 6.12.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Maija Wilskman

varapuheenjohtaja, Stansvikin kyläyhdistys ry

Ida Korhonen

Luonto-Liiton metsäryhmä

Aino Juvonen

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja

Lisätietoja:

Timo Kalanti, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys: timokalanti(ät)gmail.com / 040 5385627

Maija Wilskman, Stansvikin kyläyhdistys: maija.wilskman(ät)gmail.com / 0400 132828