Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Honkasuon asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta

Kuva 1. Sininen piste osoittaa kanahaukan pesän sijainnin.

Lähetimme 8.11.2021 yhdessä Luonto-Liiton metsäryhmän ja Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan kanssa kannanoton Helsingin kaupunginvaltuustolle koskien Honkasuon asemakaavaa ja asemakaavan muutosta:

Arvoisat kaupunginvaltuuston jäsenet ja varajäsenet

Helsingin kaupunginvaltuuston keskiviikon 10.11.2021 kokouksen esityslistalla on Kaarelan Honkasuon asemakaava ja asemakaavan muutos (asiakohta 7). Kaavaehdotukseen sisältyy ongelmia, joihin Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Luonto-Liiton metsäryhmä ja Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja toivovat valtuuston kiinnittävän huomiota.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tammikuussa 2019 antanut muistutuksen kaavaehdotuksesta:
https://www.sll.fi/helsinki/2019/01/15/muistutus-honkasuontien-kaavaehdotuksesta/ ja lokakuussa 2017 mielipiteen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://www.sll.fi/helsinki/2017/10/12/mielipide-honkasuontien-asemakaavan-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta-seka-valmisteluaineistosta/.

Haluamme yhä painottaa, että kaava-alue on tärkeä osa Helsingin, Espoon ja Vantaan rajoilla säästynyttä yhtenäistä, Helsingin oloissa laajaa (noin 40 ha) ja monipuolista metsäistä aluetta. Alueen poikki kulkee maakunnallisesti tärkeä metsäekologinen yhteys, joka yhdistää toisiinsa Vantaan Raappavuoren metsät pohjoisessa sekä Espoon Lintuvaara-Monikon metsät lännessä. Suuri osa kaavan alle jäävästä alueesta on METSO I-luokan kriteerit täyttävää, metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta metsää.

Metsän pirstomisen lisäksi pidämme ongelmallisena sitä, että kaava-alue on kanahaukan pesän päällä (kuva 1). Ainakin viime vuonna pesässä oli poikue, ja poikaset rengastettiin. Kanahaukka on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu ja silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltu laji.

Kuten kaavaselostuksessakin todetaan, alue on myös liito-oravan ydinaluetta sekä erittäin uhanalaisen lahokaviosammaleen tunnettu esiintymispaikka. Vaikka Ely-keskus on 24.7.2020 myöntänyt Helsingin Kaupunkiympäristön toimialalle luvan poiketa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin mukaisesta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevasta hävittämis- ja heikentämiskiellosta, vetoamme teihin, että luovutte rakentamisesta kokonaan tai vähintään liito-oravan ydinalueen päällä olevilta osin, mikä tarkoittaa korttelien 33429 LPA ja KL sekä korttelin 33428 AK itäreunan rakennusten poistamista kaavasta.

Uusi kaupunkistrategiakin puoltaa hankkeesta luopumista, koska strategian mukaan:

  • Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan. Vahvistamme metsäistä verkostoa ja niittyverkostoa.
  • Toteutamme Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa kunnianhimoisesti.
  • Rakennus- ja liikennehankkeissa selvitetään aina vaihtoehto säästää mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuutta.

Helsingissä 8.11.2021

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Reija Mikkola
metsävastaava, Luonto-Liitto ry

Lisätiedot:
Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys: helsy(ät)sll.fi / p. 050 3011633
Ida Korhonen, Luonto-Liiton metsäryhmä / Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja: idamari.korhonen(ät)gmail.com / p. 050 3702907