Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus Kivikon kier­rä­tys­ken­tän siirtämiseksi

Kuva 1: Kierrätyskentän alle jäävää runsaslahopuustoista metsää. Kuva: Olli Manninen

Lähetimme 2.11.2021 yhdessä Luonto-Liiton metsäryhmän ja Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan kanssa vetoomuksen Helsingin kaupunginvaltuustolle sekä kaupungin yhteyshenkilöille Mikko Suomiselle ja Lasse Suomiselle Kivikon maa-ainesten kierrätyskentän siirtämiseksi:

Arvoisat kaupunginvaltuuston jäsenet ja varajäsenet sekä hankkeen yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki julkaisi 28.10.2021 tiedotteen, jossa kerrotaan Kivikon kierrätyskentän rakentamisen Lahdenväylän viereen alkavan marraskuun alussa puiden kaatamisella. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Luonto-Liiton metsäryhmä ja Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja vetoavat teihin suunnitelman muuttamiseksi niin, että kiertotalouteen suuntaava toiminta sijoitetaan alueelle, jossa sen takia ei tarvitse kaataa metsää. Toivomme teidän toimivan ripeästi asiassa, sillä projektipäälliköltä saamiemme tietojen mukaan Staralla on lupa alkaa kaataa puita keskiviikon 3.11.2021 jälkeen.

Hehtaarin kokoinen maa-ainesten kierrätyskenttä on tarkoitettu Helsingin rakennustyömailta tulevien maa-ainesten ja purkumateriaalien käsittelyyn. Sinänsä kaupunkirakentamisen kiertotalous ja materiaalien uusiokäyttö on luonnon kannalta kannatettavaa, mutta kierrätyskentän sijainti tässä tapauksessa on ristiriidassa kestävän kehityksen mukaisen tavoitteen kanssa – etenkin, kun alueelle on kaavailtu muutakin metsän kaatamista vaativaa rakentamista kierrätyskentän lisäksi.

Kivikonlaita on suurelta osin vanhaa kuusikkoa ja siellä on paljon lahopuuta (ks. kuva 1), ja siten alue täyttää pääosin METSO-kriteerit. Alue on liito-oravan elinalueeksi sopivaa ja sijaintinsa puolesta osana metsäverkostoa liito-oravalle olennaisen tärkeä leviämisreitti itään. Kyseessä on myös tärkeä lintualue ja kaupungin kartassa arvokkaaksi geologiseksi kohteeksi merkitty alue. Lisäksi Kivikonlaita on osa Tattarisuon tärkeää pohjavesialuetta.

Kivikonlaita on myös tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue lähialueen asukkaille. Lähimetsää on suurten teiden halkoman ja teollisuuteen painottuvan alueen asukkaille melko rajallisesti tarjolla, minkä vuoksi vielä jäljellä olevan metsäalueen säästäminen ja varjelu entisestään lisääntyvältä melulta olisi olennaista ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien takaamiseksi. Kun hakkuut alkavat, on todennäköistä, että kierrätyskentän lisäksi koko kaava-alueen puut kaadetaan.

Alueen luontoarvoja on kartoitettu (ks. kuva 2). Siellä on tehty muun muassa seuraavat lajihavainnot: rakkosammal (NT) sekä vanhan metsän indikaattorilajit oravuotikka, ruostekääpä ja rusokääpä. Suojeluasiantuntija on todennut alueen myös lahokaviosammaleen ydinalueeksi.

Kuva 2: Lajihavaintoja.

Lähistöllä on kierrätyskentälle muitakin sijoituspaikkoja, joilla sen alle ei jäisi metsää tai luontoarvoja. Kivikonlaita-nimisen tien varrella on tontteja, jotka ovat tällä hetkellä joutomaata. Myös Lahdenväylän toisella puolella Kivikonlaidan kohdalla on käyttöön mahdollisesti sopivia tontteja. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja esitellään kuvassa 3.

Kuva 3: Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja.

Lahdenväylän ja Porvoonväylän liittymäkohdan tienoille Kivikkoon ja Kivikonlaitaan on suunnitteilla kierrätyskentän lisäksi muutakin. Alueelle on vuonna 2016 hyväksytyn kaavan mukaan kaavailtu muun muassa suurta ampumaurheilukeskusta sekä agilityhallia. Lisäksi Lahdenväylän ja Porvoonväylän uudet kaistat nakertavat Kivikon metsää ja lisäävät liikennemelua.

Alueelle on suunnitteilla myös luonnonsuojelualue, joita Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaan on tarkoitus perustaa viisi uutta vuosittain. Kuten jo aiemmin Stansvikin kohdalla, herää Kivikossakin kysymys siitä, millä perustein luonnonsuojelualueiden rajaukset muotoutuvat pirstaleisiksi ja pienehköiksi jättäen kattamatta luonnollisia metsäaluekokonaisuuksia. Niin Stansvikissa kuin Kivikossakin uusi suojelualue kattaa vain osan metsästä, johon sitten kaavoitetaan paljon muutakin kuin luonnonsuojelualue.

Kappalemäärään perustuva linjaus uusista luonnonsuojelualueista näyttäytyy näin keinotekoisena ja ongelmallisena pinta-alaan pohjautuvaan tavoitteeseen verrattuna. Luonnonsuojelualueet toimisivat tarkoituksessaan paremmin, jos ne kattaisivat yhtenäisiä, lajien elinvoimaisuutta ja leviämistä mahdollistavia alueita ja näiden verkostoja sinne tänne sijoiteltujen erillisalueiden sijaan.

Metsäalueiden verkoston säilyttäminen ja metsien luontaisen vanhenemisen salliminen nimetään kaupunkistrategiassa keskeisiksi tavoitteiksi, kuten myös asukkaiden lähiluonnon turvaaminen. Tällaista linjaa noudattamalla Kivikonlaidan kaltaiset metsät säästyisivät.

Taustatietoa:

Helsingissä 2.11.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Reija Mikkola

metsävastaava, Luonto-Liitto ry

Lisätiedot:

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys: helsy(ät)sll.fi / p. 050 3011633

Ida Korhonen, Luonto-Liiton metsäryhmä / Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja: idamari.korhonen(ät)gmail.com / p. 050 3702907